2016 i korthet

731

Försäljningen uppgick till 731 Mkr (761).

1,1

Rörelsemarginalen var 1,1 procent (2,3).


KOSTNADS-ANPASSNINGAR

Industriprodukter. Organisationsförändringar och effektiviseringar har börjat ge resultat.

8

Rörelseresultatet var 8 Mkr (18).

ÖKAD FÖRSÄLJNING

Flödesteknik. Ökad försäljning och växande marknadsandel 2016.

Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:12,value:780}{title:13,value:766}{title:14,value:782}{title:15,value:761}{title:16,value:731}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:12,value:47}{title:13,value:34}{title:14,value:44}{title:15,value:18}{title:16,value:8}]

»Vi satsar mer på tillverkning och förädling för att erbjuda mer värde till kunden«
bertil persson vdkom satsyta 2015
STAFFAN ANDERSSON VD BEIJER TECH
Sammanfatta utvecklingen 2016.

I Flödesteknik har vi vänt den nedåtgående trenden och tagit marknadsandelar för första gången på många år. Inom Industriprodukter har vi genomfört rationaliseringar för att bryta den negativa lönsamhetsutvecklingen. Bakom förändringarna ligger ett stort organisationsarbete. Vi har exempelvis bytt många ledande befattningshavare och effektiviserat inom administration och försäljning.

Vad är du mest nöjd med?

Att vi kunnat investera stort i kompetens och personal i Flödesteknik och tagit marknadsandelar. Det kan ta tid att få effekt när ny personal kommer in, men vi har lyckats öka försäljningen i år. Detta känns väldigt glädjande.

Ge en bild av marknadsutvecklingen.

Vi ser inga förbättringar av marknadsläget inom nordisk industri som vi är exponerade mot. Företag fortsätter att flytta tillverkning utomlands, vilket är en tråkig trend. Samtidigt har vi utvecklingsmöjligheter tillsammans med kunder som vill förbättra sin kvalitet eller sänka produktionskostnaderna. Detta kompenserar delvis för oss. Offshoremarknaden i Norge har dessutom varit mycket tuff.

Vilken är den viktigaste strategiska frågan för er?

Att få in rätt ledare och medarbetare i respektive affärssegment och satsa fullt ut på de segment som är mest livskraftiga. I segment där vi inte ser potential handlar det om att spara kostnader och avveckla om vi inte kan bli lönsamma. Samtidigt ska vi satsa mer på tillverkning och förädling för att erbjuda mer värde till kunden. Att just erbjuda någonting specifikt eller annorlunda som kunderna värdesätter är en gemensam nämnare i alla segment som utvecklas positivt.

Vilka är de största nyheterna för året?

Inom Industriprodukter har vi gått från åtta fristående bolag till fyra landsorganisationer med färre chefer och mer kostnadseffektiva verksamheter. Förändringen har varit lyckosam både internt och externt. Den sjösattes i januari och vi började se positiva effekter i slutet av året.

Vad fokuserar ni på 2017?

Att göra förvärv. Hittills har vi lagt mycket tid på att städa och strukturera om i stora delar av verksamheten. Nu ska vi som sagt vidareutveckla affärssegmenten med bäst potential. Och det ska vi göra både organiskt och genom att utvärdera nya förvärv, exempelvis av verksamheter inom tillverkning och förädling som stärker upp erbjudandet inom Flödesteknik.