2017 i korthet

812

Försäljningen uppgick till 812 Mkr (731).

5,8

Rörelsemarginalen var 5,8 procent (1,1).


+

Flödesteknik. Fortsatt försäljningsökning och växande marknadsandel.

47

Rörelseresultatet var 47 Mkr (8).

Positiv försäljningsutveckling

Industriprodukter. Lönsamheten återställd i alla produktsegment och positiv försäljningsutveckling.

Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:13,value:766}{title:14,value:782}{title:15,value:761}{title:16,value:731}{title:17,value:812}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:13,value:34}{title:14,value:44}{title:15,value:18}{title:16,value:8}{title:17,value:47}]

NYHETER FLÖDESTEKNIK

Nyförvärv som släcker bränder

Under 2017 förvärvades Svebab, Nordens enda tillverkare av rundvävd, flatrullad och formstabil vävslang. Den egna tillverkningen av slang är basen i verksamheten och står för ungefär hälften av den totala försäljningen. Svebabs slangprodukter är kända över hela världen och levereras till myndigheter, industrier, tillverkare av brandbilar och brandposter, räddningstjänster och till företag i VVS-branschen.

Egenutvecklad ergonomisk slang

Den egenutvecklade vävslangen Formtex väger bara en tredjedel av en traditionell plast- eller gummislang. Det ger stora ergonomiska fördelar. Slangen är följsam, extremt böjlig, har låg friktion mot underlag och hinder, är flexibel i kyla och överlag smidig att hantera.

Plast breddar utbudet

Under året förvärvades även Packningar & Plast som är en komplett leverantör av packningar, tätningar och plaster. Med affären breddas kundbasen och erbjudandet inom specialpackningar. Packningar & Plast stansar även plastdelar, som blir ett nytt område inom Flödesteknik. Verksamheten ingår i Flödesteknik från och med andra kvartalet 2018.

NYHETER Industriproudukter

Karlebo formar komplexa komponenter

Under året har verksamheten inom additiv tillverkning – eller 3D-printning som det också kallas – utvecklats starkt. Via sandprintning tillverkar Karlebo prototyper och formar till svenska gjuterier och slutanvändare. Fördelen är att gjuterierna kan leverera mer komplexa komponenter på kortare tid och i många fall till en lägre kostnad.

Norsprays containerkoncept ger miljövinster


Norspray erbjuder kunder i Norge containrar med förnödenheter som står på plats hos kunden. Norspray fyller på varje container vid behov istället för att göra mindre leveranser efter varje förbrukning. Lösningen är praktisk men ger även miljövinster eftersom antalet transporter minskar.

Nya grepp breddar utbudet

Som en del av omstöpningen av Industriprodukter har olönsamma segment successivt fasats ut samtidigt som nya områden och segment testas. Vid sidan om Karlebos satsning på additiv tillverkning och Norsprays containerkoncept har Preben Z i Danmark breddat erbjudandet inom personlig skyddsutrustning medan Beijer i Finland testat nya produktkoncept för gruvnäringen.