2016 i korthet

787

Försäljningen uppgick till 787 Mkr (765).

12,3

Rörelsemarginalen var 12,3 procent (12,9).


KINA

Telecom. Flytt av tillverkning och produktutveckling till Kina har stärkt konkurrenskraften.

97

Rörelseresultatet var 97 Mkr (99).

FAKTURERINGSREKORD

Kärnkraft. Habia har gjort stora marknadssatsningar inom kärnkraft och nådde faktureringsrekord under 2016.

Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:12,value:632}{title:13,value:624}{title:14,value:790}{title:15,value:765}{title:16,value:787}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:12,value:62}{title:13,value:53}{title:14,value:94}{title:15,value:99}{title:16,value:97}]

»Det gäller att ha en fokuserad strategi, men också genomförandekraft«
modigh vd habia cable satsyta
CARL MODIGH VD HABIA CABLE
Sammanfatta utvecklingen 2016.

Det har varit en blandad utveckling. Faktureringen var starkare än förra året, men orderingången svagare. Det beror huvudsakligen på vår kärnkraftsaffär som är projektstyrd och ger denna typ av variationer. Habias resultat ligger fortsatt på en mycket bra nivå för branschen, men har tyngts av ökade kostnader. I segment som Industri, Telekom och Försvar har tillväxten varit svagt positiv.

Vad är du mest nöjd med?

Tillväxten i kablageverksamheten i Polen är glädjande. Likaså att vi nått rekordleveranser inom Kärnkraft. Jag är också nöjd med att flytten av telekomverksamheten till Kina 2015 gett tydliga resultat, bland annat i form av kostnadssänkningar.

Ge en bild av marknadsutvecklingen.

Inom telekom ökar efterfrågan på högprestandaprodukter. Det gäller även bland kunder som tidigare mest arbetat med lågprestandaprodukter. Det är positivt för Habia att de tekniska kraven ökar. Inom Kärnkraft fortsätter trenden mot tuffare brandkrav, skärpta testmetoder, ökade krav på dokumentation och utökade granskningar av leverantörerna. Vi ser en ökad aktivitet på försvarsmarknaden. Det verkar vara slut på neddragningarna av försvarsbudgetar i Europa. Nu ser man istället ett behov av att stärka försvarsförmågan. Industrimarknaden har varit ganska avvaktande medan offshore haft ett tufft år.

Vilken är den viktigaste strategiska frågan för er?

Att vi kan växa med lönsamhet i en marknad som inte växer nämnvärt och där konkurrensen tilltar. För detta krävs en fokuserad strategi, men också genomförandekraft. Man kan inte nöja sig med att vara näst bäst. Samtidigt påverkas våra kunder av teknikutveckling, nya miljökrav och digitalisering så det gäller att ta vara på möjligheterna som öppnas.

Vilka är de största nyheterna för året?

Vi vidareutvecklar Flexiformsortimentet av koaxialkabel för basstationsantenner. Den senaste versionen ger samma prestanda, men är mindre och billigare och har mötts av stort intresse på marknaden. Vi har även fått godkännande för en ny typ av vattentät kabel till ubåtar enligt tysk standard. Det öppnar nya affärsmöjligheter – både i och utanför Tyskland.

Vad fokuserar ni på 2017?

Att kunna teckna de första betydande orderna inom offshore, där vi gjort stora investeringar 2016. Vi ska också vässa konkurrenskraften vad gäller ledtider till kunder i Industrisegmentet.