2017 i korthet

809

Försäljningen uppgick till 809 Mkr (787).

5,2

Rörelsemarginalen var 5,2 procent (12,3).


Prispress

Telecom. Produktivitetshöjande insatser för att möta fortsatt prispress.

42

Rörelseresultatet var 42 Mkr (97).

Svagare lönsamhet


Övrig industri. Svagare lönsamhet på grund av leveransstörningar och ändrad produktmix.

Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:13,value:624}{title:14,value:790}{title:15,value:765}{title:16,value:787}{title:17,value:809}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:13,value:53}{title:14,value:94}{title:15,value:99}{title:16,value:97}{title:17,value:42}]

NYHETER TELECOM

Fortsatt marknadsföring av optimerad kabel

Marknadsföringen av telekomkabeln Flexiform 402 MLF har fortgått. MLF togs fram 2016. Genom att optimera konstruktionen har Habia utvecklat en kabel som dels erbjuder en hög kvalitet och elektrisk prestanda, dels kan priskonkurrera på ett effektivare sätt. Storleken på kabeln har också minskats. Det förbättrar miljöprestandan.

Volymökning av 4G kopplas till Kina och Indien

Efterfrågan inom Telecom drivs i hög grad av utbyggnaden inom 4G. Idag är Europa och USA mer mogna marknader, där utbyggnadstakten är lägre. Habias rekordvolymer i början av året kopplas till större utbyggnadsprojekt i Kina och Indien. I ett av de indiska projekten har en teleoperatör byggt upp ett helt nytt 4G-nät för cirka 100 miljoner användare.

Ökad produktionshastighet i Kina

Vid fabriken i kinesiska Changzhou har det gjorts produktivitetsförbättringar. I tillverkningen av en av Habias volymprodukter har produktionshastigheten höjts med hela 50 procent. Dessutom har produktionen utökats. Numera tillverkas mindre koaxialkablar och även tunna kopplingstrådar i PTFE i den kinesiska fabriken.

NYHETER Övrig industri

Förbättrad prestanda för kablar under vatten

Seaguard LWB VG breddar erbjudandet inom undervattensteknik. Kablarna finns i flera utföranden. De klarar höga tryck och är längsvattentäta, vilket innebär att de är skyddade mot vattenutbredning längs med kabeln.

Habias kablar i rymden


Habia har levererat kablar till rymdsonden Cassini-Huygen, som avslutade sitt uppdrag hösten 2017. Sonden har cirkulerat runt Saturnus i 13 år och skickat data och bilder till jorden.

För höga spänningar och temperaturer under ytan

Inom olje- och gasutvinning knyts borrplatserna numera samman via nätverk av pipelines. Habia har utvecklat en specialkabel som används i dessa pipelines. Den heter HTMV och klarar både höga spänningar och temperaturer. HTMV används som värmekabel och gör oljan mer lättflytande när den transporteras i rörsystemen på havets botten. HTMV kan även användas som kraftkabel till pumpar vid oljeutvinning eller för att driva obemannade undervattensfarkoster.

Habia sjösätter ny halogenfri kabel

En ny, halogenfri kabel har tagits fram för marindieselmotorer. Kunderna är i första hand motortillverkare inom civil sjöfart. Att kabeln är halogenfri gör att den inte ger ifrån sig giftig gas eller rök vid en brand.