2016 i korthet

2009

Försäljningen uppgick till 2 009 Mkr (1 996).

18,9

Rörelsemarginalen var 18,9 procent (19,5).


ASIEN

Förvärv i Asien stärker global närvaro och möjliggör fler försäljningssynergier.

380

Rörelseresultatet var 380 Mkr (388).


USA

Chassifjädrar. Påbörjad etablering på USA-marknaden.

RYSSLAND

Chassifjädrar. Ökande volymer i Ryssland.


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:12,value:1367}{title:13,value:1676}{title:14,value:1726}{title:15,value:1996}{title:16,value:2009}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:12,value:285}{title:13,value:332}{title:14,value:320}{title:15,value:388}{title:16,value:380}]

»Vi förstärker säljsidan för att ta ut fler synergieffekter i koncernen«
lindback vd lesjofors satsyta
KJELL-ARNE LINDBÄCK VD LESJÖFORS
Sammanfatta utvecklingen 2016.

I våra huvudverksamheter har utvecklingen varit stabil. Under större delen av 2016 var det inte någon tillväxt på marknaderna i Europa. Mot slutet av året såg vi dock en viss uppgång, främst i Tyskland. Också den relativt nyförvärvade verksamheten i USA uppvisar stabilitet. Även här försvarar vi våra marginaler.

Vad är du mest nöjd med?

Jag är väldigt nöjd med förvärvet vi gjorde i Asien i våras. Det är alltid en utmaning att köpa verksamheter med tillverkning i tre länder, men sedan vi tog över har det varit en väldigt bra utveckling där bolagen uppvisar riktigt fina marginaler. Integrationen har gått smidigt. Nu har vi stora förhoppningar på de synergimöjligheter som ska växlas ut och som innebär att kunderna i Asien kan ta del av Lesjöfors hela erbjudande.

Ge en bild av marknadsutvecklingen.

Den underliggande trenden är att stora kunder försöker flytta tillverkning för att sänka kostnaderna. När dessa företag etablerar sig i till exempel Kina eller Mexiko ökar trycket på oss att kunna serva dem också på dessa marknader. Att finnas på plats lokalt runt om i världen är en styrka för oss, särskilt på en marknad som den asiatiska där mycket av den framtida tillväxten kommer att finnas.

Vilken är den viktigaste strategiska frågan för er?

Att slå vakt om vårt decentraliserade arbetssätt och samtidigt ta ut fler synergieffekter i koncernen. Vi förstärker på säljsidan, där syftet är att arbeta mera på tvären i organisationen och realisera samarbeten mellan våra verksamheter. Allting utgår från försäljningen som samordnas på ett starkare sätt så att rätt kompetens knyts till rätt kundprojekt. På så sätt kan vi marknadsföra fler möjligheter gentemot kunderna, inte bara gällande produkter utan också kring tillverkning, leveranser, lokal support och annat som gör erbjudandet starkare.

Vilka är de största nyheterna för året?

Den amerikanska industrifjäderverksamheten har etablerats fullt ut i nya lokaler. Vi har även byggt upp en infrastruktur för Chassifjädrar i USA. Det gör att vi nu expanderar chassifjäderförsäljningen till en helt ny marknad. Vi har också byggt ut kapaciteten i den slovakiska fabriken kraftigt, vilket ger oss möjlighet att växa.

Vad fokuserar ni på 2017?

Generellt handlar det som sagt om att ta ut fler synergimöjligheter ur Lesjöfors. På så sätt breddas erbjudandet till kunderna och vi blir ännu skickligare på att serva dem lokalt över hela världen.