Utdelning

Styrelsen har fastslagit en utdelningspolicy som innebär att utdelningen långsiktigt skall uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet exklusive jämförelsestörande poster, jämfört med tidigare cirka en tredjedel av resultatet efter schablonskatt.

Årsstämman 2017 föreslog om en ordinarie utdelning på 9,50 kr (9.50) per aktie. Utdelningen ger en direktavkastning på 4,1 procent (4,3), baserat på aktiekursen vid utgången av 2016 respektive 2015.

Utdelning för år20162015201420132012
Per aktie, kr 9,50 9,50 8,50 8,00 7,00
Andel av vinsten per aktie
efter skatt, %
87 81 80 83 79