Årsstämma 2018

arstamma default 

Välkommen till årsstämman torsdagen den 22 mars 2018 klockan 18.00 i Uppsala Konsert och kongress, Uppsala.

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB och anmäla sig personligen. Sista dagen för anmälan är fredagen den 16 mars 2018.


DOKUMENTATION 2018
Årsredovisning 2017
Revisorns yttrande 2017
Kallelse
Dagordning
Punkt 9
Punkt 16
Motiverat yttrande
Cecilia Wikström
Fullmakt