Årsstämma 2017

Vd Bertil Perssons anförande vid årsstämman 2017:

Bästa aktieägare,
2016 blev ännu ett riktigt bra år för Beijer Alma. Resultat efter finansnetto blev 447 Mkr. Det var något lägre än förra året, men fortfarande en mycket tillfredsställande nivå jämfört med rekordåret 2015. Också i ett längre perspektiv är utvecklingen god. De senaste tio åren har faktureringen vuxit med i snitt nästan 10 procent per år. Och resultat efter finansnetto har ökat med nästan 70 procent under perioden.

2016 påverkades vi av den relativt svaga industrikonjunkturen. Konjunkturbilden påminner om 2015, men då kompenserades den svaga industriefterfrågan av andra, icke konjunkturberoende affärsområden. Om vi tittar på utvecklingen i våra olika dotterkoncerner under 2016 ser vi att:

Lesjöfors fakturering ökade med 1 procent. Om vi rensar för förvärv sjönk faktureringen med 2 procent och resultatet blev något lägre än föregående år. Den lägre försäljningen berodde framför allt på en svagare efterfrågan inom Chassifjäder efter ett rekordstarkt 2015. Försvagningen var kraftigast under andra och tredje kvartalet, men under fjärde kvartalet ökade försäljningen igen. Försäljningen av industrifjädrar ökade med hjälp av förvärvet av asiatiska John While Group. Rensat för det här förvärvet var industrifjäderförsäljningen stabil.

Habias försäljning ökade med 3 procent. Här var det återigen försäljningen av kabel till kärnkraftverk som visade god tillväxt och nådde rekordnivåer för andra året i rad. Även inom försvarssegmentet ökade försäljningen. Telekomefterfrågan var svagare, men vände till tillväxt under fjärde kvartalet, vilket fortsatt in i det här året. Resultatet blev i nivå med 2015.

Beijer Tech fortsatte att försvagas under 2016. Det var framför allt affärsområdet Industri som hade lägre försäljning, medan Flödesteknik växte. Det gjordes stora förändringar under året i verksamheten. Ett antal nya chefer anställdes. Styrning och kontroll förbättrades och kostnaderna sänktes. Det ledde till engångskostnader som belastade året. Justerat för dessa kostnader var resultatet något bättre än 2015.

När vi summerar hela koncernen var faktureringen i nivå med föregående år. Kassaflödet var positivt. Vi har nu haft positivt kassaflöde 15 år i följd, trots omfattande satsningar.

Vi har gjort stora investeringar i Habias Kinafabrik för produktion av telekomkabel. Vi har ökat kapaciteten och moderniserat produktionen i flera av de företag som Lesjöfors förvärvat de senaste åren. Dessutom har vi investerat i moderna logistikfastigheter för chassifjäderverksamheten.

Det finns några trender som har stor påverkan på en industrikoncern som Beijer Alma. Det första som jag vill lyfta fram är de senaste årens svaga, globala industrikonjunktur. Världens BNP växer visserligen med cirka 3 procent. Det är lägre än vad vi vant oss vid i en högkonjunktur, men fortfarande en tillfredsställande takt. Men tillväxten är ojämnt fördelad. I de gamla industriländerna är den låg medan tillväxten är hög i framför allt delar av Asien. Samtidigt utvecklas de globala investeringarna svagt, vilket bidragit till en svag utveckling i industriproduktionen.

Ser vi till Sverige och stora delar av Europa är industriproduktionen idag lägre än för tio år sedan. Detta är en unikt svag utveckling, som givetvis också påverkar Beijer Alma. Det gör att det i många industriverksamheter inte finns någon automatisk tillväxt. Det skärper kraven. Det gäller att arbeta aktivt för att skapa tillväxt, bland annat genom att hitta och utveckla nischer som ger nya möjligheter. Det finns flera exempel på sådant arbete i Beijer Almakoncernen. Till de välkända hör Lesjöfors chassifjäderverksamhet och Habias kablar till basstationsantenner. Nyare exempel är Habias kablar till kärnkraftverk, som flera år i rad nått rekordförsäljning. Lesjöfors pågående arbete med att skapa korsförsäljning mellan sina fjäderföretag ger också tillväxtmöjligheter. Och det samma gäller Beijer Techs ökade fokus på förädling i sin verksamhet.

Den låga tillväxten ställer också krav på förvärv, som ökar expansionstakten. Idag är Lesjöfors världsunikt i sitt arbete med att bygga en global industrifjäderverksamhet genom företagsköp över hela världen. 2016 gjordes det första förvärvet i Asien och året innan ett första företagsköp i Nordamerika.

En annan stark trend på senare år är globaliseringen. Koncernbolagen konkurrerar inte bara med svenska, europeiska eller andra västerländska företag. De konkurrerar med hela världen – inte minst då med företag i lågkostnadsländer.

Tillsammans med den ökande digitaliseringen skärper globaliseringen trycket på företagen. Idag sitter inköparna inte i Stockholm, Göteborg, Västerås eller Södertälje. De sitter istället i Indien, Kina eller någon annanstans i världen. Motparterna är inte längre samma gamla lojala inköpare som skickar faxbeställningar. Nu är det en ny generation unga, välutbildade människor. Och de gör inköpen på samma sätt som när man handlar kläder på Zalando eller böcker på Adlibris. Prisjämförelserna görs blixtsnabbt hos leverantörer över hela världen och sedan beställer man där det är billigast. Det skapar ett konkurrens- och pristryck som vi aldrig tidigare upplevt. Detta ställer krav på värdeskapande. Det räcker inte bara att förmedla en produkt från tillverkare till slutkund. Man måste skapa värde för kunden. En mellanhand som inte skapar värden har inget existensberättigande och det gör att tidigare lönsamma verksamheter kommer att försvinna framöver.

Ytterligare en trend är skärpta miljö- och hållbarhetskrav. Ett konkret exempel gäller fossila bränslen. I Tyskland diskuteras ett förbud mot nyförsäljning av fossildrivna fordon från år 2030. Städer som Paris, Madrid, Aten och Mexiko City kan förbjuda dieseldrivna bilar redan år 2025. Det gör att omställningarna kommer snabbt. Då gäller det att inte ha investerat i maskinutrustning och fabriker som på kort sikt riskerar att bli föråldrade. Samtidigt skapar miljö- och hållbarhetskraven nya behov och öppnar för en teknikutveckling som ger nya möjligheter.

Ett genomgående tema i verksamheten, det är den internationella expansionen. Beijer Almas verksamheter har alla startat som lokala spelare och vuxit ut på den internationella marknaden. Lesjöfors har vuxit sin industrifjäderaffär, framför allt genom förvärv och är idag en global spelare. Inom Chassifjädrar är Lesjöfors marknadsledare i Europa och i slutet av förra året etablerades den här verksamheten också i Nordamerika.

Habia har vuxit internationellt på flera områden – både organiskt och via förvärv och är världsledande inom kabel till basstationsantenner. Man har dessutom en global position inom kvalificerad reglerkabel till kärnkraftverk och starka europeiska positioner i många andra segment.

Internationaliseringen skapar fortsatt tillväxt när de lokala och regionala marknaderna erövrats. Och eftersom koncernens bolag arbetar i smala nischer så måste de söka sig mot världsmarknaden för att få tillräcklig volym. Ta till exempel kablar för basstationsantenner. Habia säljer för ungefär 300 miljoner kronor och har strax över 30 procent av världsmarknaden i värde. Det innebär att hela världsmarknaden värderas till cirka en miljard. För att få tillräcklig volym behöver Habia därför vara en global spelare. Och samma sak gäller för många andra områden i koncernen.

Internationaliseringen är också viktig med tanke på avindustrialiseringen i vår del av världen. Många kundföretag söker sig till marknader där efterfrågan på deras produkter finns och där produktionskostnaderna är lägre. Processen har pågått i många år och gör att också Beijer Almas bolag måste finnas där kunderna finns. Det innebär att Beijer Alma tillverkar och säljer allt mer i lågkostnadsländer. Idag har koncernen tillverkning i Asien, Mexiko och i Central- och Östeuropa. Och totalt finns nu mer än 35 procent av alla anställda i dessa länder.

Sammanfattningsvis är internationell expansion ett krav för att upprätthålla långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Jag skulle nu vilja avsluta med några ord om hur verksamheten har utvecklats i inledningen av året. Efterfrågan har varit stark för koncernen som helhet. Bäst utveckling har Lesjöfors, där framför allt försäljningen av chassifjädrar ökar efter ett något svagare 2016. Men också Industrifjädrar visar god tillväxt. I Habia ökar försäljningen av kabel till basstationsantenner kraftigt. I övriga kundsegment är utvecklingen något svagare, framför allt på grund av lägre fakturering inom kärnkraft. I Beijer Tech påverkas lönsamheten positivt av de åtgärder som gjordes under förra året. Sammantaget är förutsättningarna gynnsamma och det gör att både fakturering och resultat bör förbättras det första kvartalet jämfört med samma period förra året.

Det här är min sista årsstämma som vd i Beijer Alma. Efter 17 år kommer jag senare under det här året att lämna koncernen. Det har varit en fantastisk tid med en utveckling som jag inte ens vågade drömma om när jag tillträdde. Under de här åren har försäljningen nästan fyrdubblats. Resultatet har ökat nästan fem gånger och värdet på Beijer Almakoncernen har stigit från under 700 miljoner kronor till ungefär 7,5 miljarder.

Jag vill nu tacka alla medarbetare som bidragit till att göra det här möjligt. Jag vill också tacka styrelsen och inte minst aktieägarna för att jag fått förtroendet att leda Beijer Alma under så lång tid.

Tack!