Finansiella rapporter

Q4 – GOD EFTERFRÅGAN

968

Faktureringen uppgick till 968 Mkr (887).

123

Resultatet efter finansnetto var 123 Mkr (113) under kvartalet och 517 Mkr (447) under året.


3,07

Vinsten per aktie var 3,07 kr (2,48) under kvartalet och 12,89 kr (10,87) under året.

68

Kassaflödet efter investeringar var 68 Mkr (30) under kvartalet och 187 Mkr (174) under året.


20

Nettoskuldsättningsgraden var 20 procent.

9,50

Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 9,50 kr per aktie.


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q4 16,value:887}{title:Q1 17,value:1059}{title:Q2 17,value:1064}{title:Q3 17,value:880}{title:Q4 17,value:968}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q4 16,value:115}{title:Q1 17,value:140}{title:Q2 17,value:150}{title:Q3 17,value:112,8}{title:Q3 16,value:123}]

KONCERNEN I KORTHET

Den goda efterfrågan fortsatte under fjärde kvartalet och faktureringen ökade med 9 procent. Inom koncernen var dock utvecklingen blandad. Lesjöfors och Beijer Tech hade god tillväxt medan Habia understeg fjolårets faktureringsnivå. Branschvis är det hög tillväxt inom verkstadsindustrin medan telekom- och kärnkraftssektorn som är viktiga segment för Habia hade en svag utveckling under kvartalet. Chassifjädrar inom Lesjöfors fortsatte att växa men inte i samma höga takt som under tidigare kvartal under året.

Under fjärde kvartalet steg faktureringen med 9 procent till 968 Mkr (887). Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 7 procent. Orderingången var 1 008 Mkr (897), en ökning med 12 procent.

Lesjöfors och Beijer Tech förbättrade resultaten medan Habias vinst minskade. Totalt ökade rörelseresultatet till 125 Mkr (115). Resultatet före skatt uppgick till 123 Mkr (113). Vinsten per aktie nådde 3,07 kr (2,48). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 68 Mkr (30).

Under helåret uppgick faktureringen till 3 971 Mkr (3 527), en ökning med 13 procent. Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 10 procent. Orderingången ökade med 14 procent till 4 031 Mkr (3 530). Resultatet före skatt var 517 Mkr (447). Vinsten per aktie uppgick till 12,89 (10,87).


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar samt tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Storbritannien, Slovakien, USA, Mexiko, Singapore, Thailand och Kina.

Lesjöfors bedriver verksamhet i två affärsområden, Industrifjädrar och Chassifjädrar. Båda affärsområdena har god efterfrågan och tillväxt. Under kvartalet steg orderingången med 14 procent till 579 Mkr (507). Faktureringen uppgick till 551 Mkr (485), en ökning med 14 procent. Rensat för förvärv och valutakurser var faktureringsökningen 10 procent.

Affärsområdet Industrifjädrars fakturering steg med 14 procent under kvartalet. Organiskt var ökningen 11 procent. Tillväxten är jämnt fördelad över branscher och geografiska marknader och drivs av den goda industrikonjunkturen.

Även affärsområdet Chassifjädrars fakturering ökade med 14 procent under kvartalet. Lesjöfors är den enda större aktören i branschen med egen produktion och lagerhållning och kan därför hålla den bästa servicegraden även vid stora efterfrågeuppgångar. Försäljningen till alla geografiska marknader har ökat.

Rörelseresultatet ökade för båda affärsområdena och uppgick sammantaget till 103 Mkr (96).

För helåret ökade orderingången med 19 procent till 2 408 Mkr (2 028). Faktureringen var 2 351 Mkr (2 009), en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet nådde 477 Mkr (380).

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning över hela världen.

Habia hade ett svagt kvartal främst beroende på prispress inom telekom och låga volymer till kärnkraftssektorn. Driftstörningarna, som bolaget nu kommit tillrätta med, har haft en negativ påverkan på leveransvolymerna och lett till ökade kostnader. Kostnadsneddragningar har genomförts och ytterligare besparingar planeras.

Fjärde kvartalets orderingång uppgick till 196 Mkr (205), en minskning med 4 procent. Faktureringen minskade med 15 procent till 185 Mkr (217) i huvudsak beroende på lägre utleveranser till kärnkraftsindustrin. Rensat för valutaeffekter var faktureringsminskningen 13 procent. Resultatet minskade till 7 Mkr (30).

Under helåret steg orderingången med 5 procent till 812 Mkr (770). Faktureringen uppgick till 809 Mkr (787), en ökning med 3 procent. Rörelseresultatet var 42 Mkr (97).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel i Norden och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Industriprodukter och Flödesteknik.

Beijer Techs fakturering ökade under kvartalet med 26 procent till 233 Mkr (185). Rensat för förvärv var ökningen 18 procent. I jämförbara enheter steg faktureringen i Industriprodukter med 23 procent och i Flödesteknik med 11 procent.

Beijer Tech har under en längre tid arbetat med att anpassa bemanning och organisation till efterfrågan och resultatförbättringen har tidigare under året kommit främst från kostnadssidan. Under kvartalet har man dessutom fått resultattillskott via högre volymer. Kvartalets rörelseresultat ökade till 16 Mkr (–5).

Under året uppgick faktureringen till 811 Mkr (731) och rörelseresultatet var 47 Mkr (8).

Läs mer om Beijer Tech