Finansiella rapporter

Q3 – OFÖRÄNDRAT RESULTAT

880

Faktureringen uppgick till 880 Mkr (840).

110

Resultatet efter finansnetto var 110 Mkr (109) under kvartalet och 394 Mkr (334) under januari–september.


2,73

Vinsten per aktie var 2,73 kr (2,75) under kvartalet och 9,82 kr (8,40) under januari–september.

156

Kassaflödet efter investeringar var 156 Mkr (53) under kvartalet och 188 Mkr (144) under januari–september.


25

Nettoskuldsättningsgraden var 25 procent.


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q3 16,value:840}{title:Q4 16,value:887}{title:Q1 17,value:1059}{title:Q2 17,value:1064}{title:Q3 17,value:880}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q3 16,value:111}{title:Q4 16,value:115}{title:Q1 17,value:140}{title:Q2 17,value:150}{title:Q3 17,value:112,8}]

KONCERNEN I KORTHET

Utvecklingen har varit blandad under kvartalet. Lesjöfors och Beijer Tech fortsätter med stabil tillväxt i både volym och resultat medan Habia utvecklas sämre. Generellt sett är efterfrågan god på de flesta geografiska marknader och inom flertalet branscher. Chassifjädrar inom Lesjöfors och telekom inom Habia ligger fortsatt på högre volymer än föregående år liksom leveranserna till verkstadsindustrin.

Under tredje kvartalet steg faktureringen med 5 procent till 880 Mkr (840). Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 4 procent. Orderingången var 912 Mkr (818), en ökning med 11 procent.

Resultaten fortsätter att förbättras för Lesjöfors och Beijer Tech. Inom Habia har prispress i telekomsegmentet och lägre volymer till kärnkraftsindustrin medfört minskade marginaler. Resultatet före skatt under tredje kvartalet var 110 Mkr (109). Vinsten per aktie nådde 2,73 kr (2,75). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 156 Mkr (53).

Under perioden januari – september var faktureringen 3 003 Mkr (2 640), en ökning med 14 procent. Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 11 procent. Orderingången ökade med 15 procent till 3 024 Mkr (2 633). Resultatet före skatt, som belastats med engångskostnader på 16 Mkr, var 394 Mkr (334). Vinsten per aktie uppgick till 9,82 (8,40).


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors verksamhet bedrivs i två affärsområden, Industrifjädrar och Chassifjädrar. Båda affärsområdena utvecklas väl drivet av en stark efterfrågan. Under kvartalet steg orderingången med 15 procent och faktureringen med 11 procent. Rensat för förvärv och valutakurser var ökningen 14 respektive 10 procent.

Affärsområdet Industrifjädrar ökade faktureringen med 10 procent under kvartalet. Organiskt steg faktureringen med 9 procent. Efter flera år med svag industrikonjunktur har efterfrågan nu förbättrats och ökningstalen är stabila och jämt fördelade geografiskt och branschmässigt.

Affärsområdet Chassifjädrars fakturering ökade med 16 procent under kvartalet. Bolaget tar marknadsandelar. Lesjöfors har egen produktion och lagerhållning och kan därför hålla den bästa servicegraden i branschen även vid stora efterfrågeuppgångar. Chassifjädrar är i allt väsentligt en europeisk affär med säsongsvariationer där första halvårets fakturering är högre än andra halvårets.

Alla geografiska marknader visar ökad försäljning.

Rörelseresultatet ökade för båda affärsområdena och uppgick till 103 Mkr (84).

Under perioden januari – september steg orderingången med 20 procent till 1 828 Mkr (1 522). Faktureringen uppgick till 1 800 Mkr (1 524), en ökning med 18 procent

Rörelseresultatet var 374 Mkr (284).

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Prispressen inom telekom fortsätter och pressar marginalerna. Leveranserna till kärnkraftsektorn är på låga nivåer. Bolaget har dessutom haft driftstörningar vilket lett till förlängda leveranstider och kostnadsökningar. Vissa kostnadsneddragningar har genomförts och ytterligare besparingar planeras.

Habias orderingång under kvartalet uppgick till 176 Mkr (169), en ökning med 4 procent. Faktureringen minskade med 14 procent bland annat beroende på nämnda produktionsstörningar och nådde 168 Mkr (196). Förändrade valutakurser har haft en negativ påverkan på orderingång och fakturering med 3 procent. Resultatet var 5 Mkr (29).

Under perioden januari – september steg orderingången med 9 procent till 616 Mkr (565). Faktureringen uppgick till 624 Mkr (570), en ökning med 9 procent. Rörelseresultatet nådde 35 Mkr (67).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Techs försäljning ökade med 8 procent till 184 Mkr (170). Rensat för förvärv var ökningen 2 procent. I jämförbara enheter var faktureringen oförändrad i Industriprodukter medan den ökade med 6 procent i Flödesteknik.

Beijer Tech har under en längre tid arbetat med att anpassa bemanning och organisation till efterfrågan och resultatförbättringen kommer främst från kostnadssidan. Kvartalets rörelseresultat var 10 Mkr (4).

Bolaget har under året förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab), som bidragit positivt till resultatutvecklingen. I slutet av september tecknades avtal rörande förvärv av Packningar och Plast AB med tillträde i början av 2018.

Under perioden januari – september uppgick faktureringen till 579 Mkr (547) och rörelseresultatet var 31 Mkr (13).

Läs mer om Beijer Tech