Finansiella rapporter

Q1 – BÄSTA KVARTALET HITTILLS

1 059

Faktureringen uppgick till 1 059 Mkr (902).

138

Resultatet efter finansnetto var 138 Mkr (107). Resultatet belastas med engångskostnader avseende vd-byte på 16 Mkr.


3,43

Vinsten per aktie var 3,43 kr (2,69).

–25

Kassaflödet efter investeringar exklusive företagsförvärv var –25 Mkr (–2).

VD-BYTE

Bertil Persson, vd och koncernchef, kommer att lämna sin anställning under året.

Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q1 16,value:901}{title:Q2 16,value:898}{title:Q3 16,value:840}{title:Q4 16,value:887}{title:Q1 17,value:1059}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q1 16, value:109}{title:Q2 16,value:119}{title:Q3 16,value:111}{title:Q4 16,value:115}{title:Q1 17,value:140}]

KONCERNEN I KORTHET

Beijer Alma inledde året starkt. Efterfrågan från både konjunkturberoende branscher som verkstadsindustrin och icke konjunkturberoende verksamheter som eftermarknaden för fordon och telekomindustrin är god. Detta i kombination med gynnsamma kalendereffekter som gav många arbetsdagar under perioden gjorde kvartalet till det bästa hittills för såväl orderingång som fakturering och resultat.

Faktureringen ökade med 17 procent till 1 059 Mkr (902) varav 14 procent organiskt och 3 procent via företagsförvärv. Orderingången ökade med 17 procent till 1 069 Mkr (916) och orderstocken växte med 10 Mkr. Valutakurseffekterna på fakturering och resultat var försumbara.

Materialpriserna har fortsatt röra sig uppåt. I de flesta fall har bolagen kunnat kompensera sig för detta men viss press på marginalerna föreligger. Trots marginalpressen har resultatet förbättrats till följd av den starka volymutvecklingen. Alla dotterbolagen förbättrade kvartalsresultaten och störst var ökningen i Lesjöfors. Sammantaget för koncernen var resultatet före skatt 138 Mkr (107). Årets resultat har belastats med 16 Mkr för kostnader i samband med vd-byte. Vinsten per aktie uppgick till 3,43 kr (2,69).

Faktureringsutvecklingen har ökat kundfordringarna med 218 Mkr sedan årsskiftet vilket påverkat kassaflödet negativt. Kassaflödet exklusive företagsförvärv var –25 Mkr (–2).


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors har utvecklats starkt under kvartalet. Orderingången ökade med 28 procent och faktureringen med 23 procent. Organiskt var ökningstalen 21 respektive 16 procent.

Inom affärsområde Industrifjädrar var den organiska tillväxten i orderingången 10 procent. I jämförbara enheter ökade faktureringen med 19 procent med växande orderböcker. Uppgången var bred och alla regioner har ökat volymerna, den starkaste utvecklingen hade Norden, Tyskland och USA.

Affärsområdet Chassifjädrars fakturering ökade med 32 procent och orderstockarna växte. Chassifjädrar är i allt väsentligt en europeisk affär med säsongssvängningar. Alla marknader utvecklades väl med den största volymtillväxten i Storbritannien och Ryssland.

Rörelseresultatet ökade för båda affärsområdena och uppgick till 130 Mkr (90).

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Habia har haft en god försäljningsutveckling under kvartalet. Faktureringen steg med 21 procent till 248 Mkr (204). Orderingången växte med 5 procent till 227 Mkr (216). Faktureringen till telekomsektorn ökade med 41 procent. En ovanligt stor del av denna försäljning avsåg större affärer i Asien där marginalerna är lägre än på andra marknader. Detta i kombination med stigande materialpriser har haft en negativ påverkan på Habias marginaler.

Försäljningen till övrig industri ökade med 8 procent. Uppgången var jämnt fördelad på branscher och länder. Ett par projekt till kärnkraftsindustrin har senarelagts varför faktureringen till denna bransch förväntas bli lägre under kommande kvartal.

Rörelseresultatet uppgick till 26 Mkr (22).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Techs försäljning var oförändrad jämfört med föregående år. I affärsområde Industri minskade försäljningen med 8 procent främst beroende på lägre volym av maskinförsäljningar. Denna typ av affärer har lägre marginal än försäljning av förnödenheter. Affärsområdet Flödesteknik ökade försäljningen med 11 procent.

Beijer Tech har under de senaste åren genomfört omfattande kostnadsbesparingar. Arbetet har burit frukt och rörelseresultatet ökade till 9 Mkr (4) trots en oförändrad fakturering.

Läs mer om Beijer Tech