Finansiella rapporter

Q2 – BÄSTA KVARTALET HITTILLS

1 064

Faktureringen uppgick till 1 064 Mkr (898).

147

Resultatet efter finansnetto var 147 Mkr (117) under kvartalet och 285 Mkr (224) under första halvåret.


3,66

Vinsten per aktie var 3,66 kr (2,95) under kvartalet och 7,09 kr (5,65) under första halvåret.

61

Kassaflödet efter investeringar var 61 Mkr (93) under kvartalet och –38 Mkr (91) under första halvåret.


35

Stark balansräkning, nettoskuldsättningsgraden var 35 procent.


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q2 16,value:898}{title:Q3 16,value:840}{title:Q4 16,value:887}{title:Q1 17,value:1059}{title:Q2 17,value:1064}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q2 16,value:119}{title:Q3 16,value:111}{title:Q4 16,value:115}{title:Q1 17,value:140}{title:Q2 17,value:150}]

KONCERNEN I KORTHET

Beijer Alma fortsätter att utvecklas väl. Efterfrågan är god på de flesta geografiska marknaderna. Försäljningen till såväl konjunkturberoende branscher som verkstadsindustrin och till branscher som inte följer industrikonjunkturen, exempelvis telekomindustrin och eftermarknaden för fordon, ligger fortsatt på höga nivåer. De bolag som förvärvats sedan årsskiftet utvecklas positivt. Sammantaget är det andra kvartalet det bästa hittills för Beijer Alma avseende såväl fakturering som resultat.

Under andra kvartalet steg faktureringen med 18 procent till 1 064 Mkr (898). Av ökningen var 14 procent organisk och 4 procent via företagsförvärv. Orderingången var 1 043 Mkr (899), en ökning med 16 procent. Valutakurseffekterna på fakturering och resultat var försumbara.

Den starka volymutvecklingen har lyft resultatet till rekordnivåer trots att prispress råder framför allt inom Habias telekomaffär. Resultatet före skatt under andra kvartalet nådde 147 Mkr (117). Vinsten per aktie var 3,66 kr (2,95). Kassaflödet efter investeringar var 61 Mkr (93) under kvartalet.

Under första halvåret steg faktureringen med 18 procent till 2 123 Mkr (1 800). Den organiska tillväxten stod för 14 procent och företagsförvärv för 4 procent av ökningen. Orderingången ökade med 16 procent. Resultatet före skatt, som belastats med engångskostnader på 16 Mkr, var 285 Mkr (224). Vinsten per aktie uppgick till 7,09 (5,65).


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors bedriver verksamheten i två affärsområden, Industrifjädrar och Chassifjädrar. Båda affärsområdena har utvecklats starkt under kvartalet. Orderingången steg med 17 procent och faktureringen med 20 procent. Rensat för förvärv var ökningstalen 13 respektive 16 procent.

Affärsområdet Industrifjädrar ökade faktureringen med 11 procent under kvartalet. Organiskt steg faktureringen med 6 procent. Efter flera år med svag industrikonjunktur har efterfrågan nu förbättrats och fakturering och orderingång har ökat två kvartal i rad. Ökningen är jämt fördelad på branscher och geografiska regioner.

Affärsområdet Chassifjädrars fakturering ökade med 41 procent. Lesjöfors är den leverantör som, tack vare egen produktion och lagerhållning, har den bästa kundservicen och de kortaste leveranstiderna. Bolaget tar marknadsandelar och försäljningen är på rekordnivåer. Chassifjädrar är i allt väsentligt en europeisk affär med säsongsvariationer som innebär högre fakturering under första halvåret än under andra halvåret. Alla marknader utvecklades väl.

Rörelseresultatet ökade för båda affärsområdena och uppgick till 142 Mkr (110).

Under första halvåret steg orderingången med 23 procent till 1 277 Mkr (1 041). Faktureringen nådde 1 273 Mkr (1 050), en ökning med 21 procent. I jämförbara enheter var ökningstalen 17 respektive 15 procent.

Rörelseresultatet var 272 Mkr (200).

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Totalt sett har Habias försäljning utvecklats väl under kvartalet. Dock har produktmixen varit ogynnsam. Leveranserna till kärnkraftsindustrin var låga och de mer prispressade telekomleveranserna höga. Produktmixen har även gett ojämn beläggning.

Orderingången steg med 22 procent till 213 Mkr (175). Faktureringen nådde 208 Mkr (169), en ökning med 23 procent. Kvartalets rörelseresultat var 6 Mkr (16).

Under halvåret steg orderingången med 11 procent till 440 Mkr (396). Faktureringen ökade med 22 procent och nådde 456 Mkr (373). Rörelseresultatet var 31 Mkr (37).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Techs försäljning ökade med 10 procent till 208 Mkr (189). Rensat för förvärvet av Svenska Brandslangsfabriken (Svebab), som utvecklas väl, var ökningen 2 procent. I jämförbara enheter var faktureringsökningen 2 procent i båda affärsområdena.

Det kostnadsreduceringsprogram som genomförts är en starkt bidragande orsak till att kvartalets rörelseresultat ökade till 12 Mkr (5). Särskilt glädjande är utvecklingen i Norge där fjolårets förlustresultat nu vänts till ett mindre överskott trots att offshoremarknaden fortfarande är långt ifrån tidigare toppnivåer.

Under första halvåret var faktureringen 395 Mkr (377) och rörelseresultatet 21 Mkr (9).

Läs mer om Beijer Tech