Finansiella rapporter

Q1 – FORTSATT STARK EFTERFRÅGAN

1 134

Faktureringen uppgick till 1 134 Mkr (1 059).

155

Resultatet efter finansnetto var 155 Mkr (138).


3,86

Vinsten per aktie var 3,86 kr (3,43) under kvartalet.

–50

Kassaflödet efter investeringar var –50 Mkr (–99) under kvartalet.


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q1 17,value:1059}{title:Q2 17,value:1064}{title:Q3 17,value:880}{title:Q4 17,value:968}{title:Q1 18,value:1134}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q1 17,value:140}{title:Q2 17,value:150}{title:Q3 17,value:112,8}{title:Q3 16,value:123}{title:Q1 18,value:159}]

KONCERNEN I KORTHET

Den goda efterfrågan fortsatte under årets första kvartal och både orderingång och fakturering nådde rekordnivåer. Den starka konjunkturen är bred och omfattar de flesta branscher och geografiska marknader. Inom Lesjöfors är tillväxten god inom båda affärsområdena, Industri och Chassifjädrar. Habia har en god efterfrågan men totalt sett lägre fakturering än föregående år beroende på att det då var mycket höga leveranser till telekomsektorn. Beijer Tech växer inom båda sina affärsområden.

Under kvartalet tecknade Habia en genombrottsorder till offshoresektorn på cirka 100 Mkr med leverans främst under 2019. Totalt uppgick orderingången till 1 284 Mkr (1 069) en ökning med 20 procent. Faktureringen ökade med 7 procent och nådde 1 134 Mkr (1 059). I jämförbara enheter steg orderingången med 19 procent och faktureringen med 6 procent. Ändrade valutakurser har påverkat faktureringen positivt med ca 15 Mkr varav merparten i Lesjöfors.

Kvartalets resultat efter finansnetto är det bästa hittills och nådde 155 Mkr (138). Nettot av förändrade valutakurser och tecknade terminskontrakt har förbättrat resultatet med cirka 2 Mkr. Lesjöfors och Beijer Tech ökade vinsten jämfört med i fjol medan Habias resultat försämrades. Vinsten per aktie nådde 3,86 kr (3,43). Kassaflödet efter investeringar uppgick till –50 Mkr (–99). Fjolårets kassaflöde belastades med förvärvslikvider på 74 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden var 40,4 procent (24,3). Ökningen beror främst på att utdelningen på 286 Mkr i år utbetalades i mars månad medan den i fjol utbetalades i april.


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar samt tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Storbritannien, Slovakien, USA, Mexiko, Singapore, Thailand och Kina.

Lesjöfors bedriver verksamheten i två affärsområden, Industri och Chassifjädrar. Båda affärsområdena har utvecklats väl med god tillväxt. Under kvartalet steg orderingången med 7 procent till 700 Mkr (655). Faktureringen uppgick till 690 Mkr (625), en ökning med 10 procent.

Affärsområdet Industrifjädrar påverkades positivt av en stark industrikonjunktur. Faktureringen ökade med 9 procent till 478 Mkr (440). Tillväxten är bred och omfattar de flesta branscher och kundsegment. Flertalet av de geografiska marknaderna har volymtillväxt. Högst ökningstakt i absoluta tal har Tyskland och Norden.

Chassifjädrar visar fortsatt tillväxt. Faktureringen steg med 14 procent till 212 Mkr (185). Lesjöfors upplägg med egen produktion och lagerhållning gör att man kan hålla hög servicegrad även vid stora efterfrågeuppgångar. Faktureringen ökade med 14 procent och alla geografiska marknader växer.

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning över hela världen.

Habias volymer minskade jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Dock är kvartalets orderingång och fakturering väsentligt högre än fjolårets tre sista kvartal. Nedgången mot fjolårets första kvartal beror på att detta kvartal innehöll mycket höga leveranser till telekomsektorn som nu normaliserats. Efterfrågan från övriga kundgrupper är god och volymerna växer.

Orderingången uppgick till 367 Mkr (227), en ökning med 62 procent. I denna orderingång ingår den order till offshoreindustrin på 100 Mkr som tidigare offentliggjorts. Denna kommer i huvudsak att levereras under 2019. Faktureringen minskade med 20 Mkr till 228 Mkr och nedgången är helt hänförlig till telekomsektorn. Rörelseresultatet var 14 Mkr (25).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel i Norden och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Industriprodukter och Flödesteknik.

Båda affärsområdena utvecklas väl med god tillväxt. Totalt ökade orderingång och fakturering med 16 procent. Rensat för förvärv var ökningen 9 procent. Tillväxten är bred och de flesta kundsegmenen växer. Exklusive förvärv ökade faktureringen inom Industri med 14 procent och Flödesteknik med 8 procent.

Faktureringen uppgick till 217 Mkr (187) och rörelseresultatet var 12 Mkr (9).

Läs mer om Beijer Tech