Årsredovisning 2016

KONCERNEN I KORTHET

-1%

Orderingången minskade 1 procent till 3 530 Mkr (3 548).

10,87

Vinsten per aktie blev 10,87 kr (11,74).

REKORDFAKTURERING INOM KÄRNKRAFT

Habias fakturering inom kärnkraft nådde rekordnivåer.

3528

Faktureringen ökade med 1 procent till 3 528 Mkr (3 522).

FÖRVÄRV I ASIEN GER STARKARE PLATTFORM

Via förvärv i Kina, Thailand och Singapore har Lesjöfors stärkt sin marknadsposition i Asien.

9,50

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 9,50 kr (9,50).

447

Resultatet efter finansnetto blev 447 Mkr (467).


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:2012,value:2780}{title:2013,value:3067}{title:2014,value:3298}{title:2015,value:3522}{title:2016,value:3352}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:2012,value:362}{title:2013,value:385}{title:2014,value:424}{title:2015,value:467}{title:2016,value:447}]

DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

 • Försäljningen uppgick till 2 009 Mkr (1 996).
 • Rörelsemarginalen var 18,9 procent (19,5).
 • Förvärv i Asien stärker global närvaro och möjliggör fler försäljningssynergier.
 • Rörelseresultatet var 380 Mkr (388).
 • Chassifjädrar. Påbörjad etablering på USA-marknaden. Ökande volymer i Ryssland.

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

 • Försäljningen uppgick till 787 Mkr (765).
 • Rörelsemarginalen var 12,3 procent (12,9).
 • Rörelseresultatet var 97 Mkr (99).
 • Telecom. Flytt av tillverkning och produktutveckling till Kina har stärkt konkurrenskraften.
 • Faktureringsrekord. Habia har gjort stora marknadssatsningar inom kärnkraft och nådde faktureringsrekord under 2016.

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

 • Försäljningen uppgick till 731 Mkr (761).
 • Rörelsemarginalen var 1,1 procent (2,3).
 • Rörelseresultatet var 8 Mkr (18).
 • Industriprodukter. Organisationsförändringar och effektiviseringar har börjat ge resultat.
 • Flödesteknik. Ökad försäljning och växande marknadsandel 2016.

Läs mer om Beijer Tech