VD kommenterar

bertil persson vdkom ar 2016 satsyta

BERTIL PERSSON VD OCH KONCERNCHEF

Aktivt arbete för att skapa lönsam tillväxt. 2016 blev ännu ett starkt år för Beijer Alma, även om resultatet sjönk något jämfört med tidigare rekordnivåer. Omvärldsläget är fortsatt utmanande i flera av våra verksamheter. Det gäller främst de delar av koncernen som är beroende av industrikonjunkturen. Sammantaget ökar detta kraven på att kunna skapa tillväxt.

Beijer Alma är en global koncern och vi kan konstatera att BNP i världen växer i en relativt tillfredsställande takt. Samtidigt är tillväxten ojämnt fördelad. I traditionella industriländer är den låg medan tillväxten är hög i delar av Asien. Dessutom utvecklas industriinvesteringarna svagt. Det har gjort att tillväxten i industriproduktionen i stora delar av världen varit låg eller till och med negativ på senare år.

Omvärldsläget skärper kraven på oss. Tillväxten kommer inte automatiskt. Vi måste arbeta aktivt för att skapa den. När efterfrågeläget inte ger expansionskraft gäller det att hitta och utveckla nischer som skapar tillväxt. Lika viktigt blir det att genomföra företagsförvärv. Vi gör båda dessa saker.

Under lång tid har vi lyckats väl inom områden som gett koncernen en lönsam tillväxt. Chassifjädrar är ett bra exempel, där Lesjöfors tagit en marknadsledande position i Europa. Här har vi haft många år av tillväxt, även om 2016 var något svagare än året innan. Ett annat exempel är Habias satsningar på kablar för kärnkraft och basstationsantenner. På båda dessa områden har företaget globalt ledande marknadspositioner.

Inom Kärnkraft nådde försäljningen dessutom nya rekordnivåer. I Sverige har Beijer Tech en stark position på marknaden för industrislangar. Under 2016 har vi arbetat intensivt med att förbättra organisation och kostnadsstruktur i hela Beijer Tech. Detta kommer att ge effekt och möjliggöra en starkare resultatutveckling framöver.

För att skapa fortsatt tillväxt lägger vi kraft på att vidareutveckla existerande områden och hitta nya nischer. Det görs genom att utveckla nya produkter, erbjuda befintliga produkter i fler branscher och till nya kunder samt via expansion till nya geografiska marknader. Lesjöfors etablering i Nordamerika är ett sådant exempel, men också Habias utveckling av kablar för offshore och undervattensteknik. Beijer Tech inriktar sig mer mot förädling och tillverkning, som ger bolaget bättre tillväxtmöjligheter.

Ett genomgående tema i vår utveckling är internationell expansion. Många av verksamheterna har vuxit från lokala aktörer till globala spelare. Utan denna expansion skulle Beijer Alma idag vara en mycket liten koncern. Eftersom koncernbolagen verkar i smala nischer krävs oftast tillgång till hela världsmarknaden för att få tillräcklig volym. Internationaliseringen är även viktig med tanke på avindustrialiseringen i vår del av världen. Många av våra kunder söker sig till regioner där efterfrågan på deras produkter finns och där produktionskostnaderna är lägre. Våra bolag måste följa kunderna för att långsiktigt säkra sin tillväxt.

Förvärv kommer att spela en viktigare roll för tillväxten framöver. Vi planerar för tilläggsförvärv i alla dotterbolag. Lesjöfors har en lång tradition av att växa industrifjäderverksamheten via förvärv och är unikt i sin strategi att köpa fjädertillverkare på global basis. Under 2015 genomfördes det första förvärvet i Nordamerika och 2016 gjordes det första förvärvet i Asien. Lesjöfors fortsätter sin strategi att konsolidera den globala industri- fjädermarknaden. Även i Habia och Beijer Tech tar vi sikte på förvärv för att växa verksamheten inom utvalda områden.

Samtidigt gäller det att behålla den historiskt höga lönsamheten i Beijer Alma. Det gör vi genom att arbeta med våra specialprodukter i smala nischer där vi kan ta starka marknadspositioner.

Omvärldsutmaningar som präglat 2016 får vi sannolikt leva med också under 2017. Vi fortsätter vårt arbete för att skapa tillväxt, förbättra verksamheterna samt göra kostnadsbesparingar där det behövs. Tillsammans ska insatserna säkerställa både tillväxt och lönsamhet så att vi även framöver kan skapa värden för aktieägarna.