VD kommenterar

henrik perbeck 500
HENRIK PERBECK VD OCH KONCERNCHEF

Det känns mycket glädjande att i min första rapport få presentera Beijer Almas första kvartal 2018 som det starkaste kvartalet i koncernens historia. Såväl orderingång som fakturering och resultat ökade. Orderingången ökade med 20 procent, faktureringen med 7 procent och resultatet med 13 procent.

Hos Lesjöfors ökade affärsområdet Industrifjädrar faktureringen med 9 procent. Sverige och Tyskland har varit särskilt starka marknader. Faktureringen inom affärsområdet Chassifjädrar ökade med 14 procent. Efterfrågan från våra kunder har varit stark för båda affärsområdena och vi är väl positionerade med våra service- och produktionsmodeller för att dra nytta av detta.

Habias orderingång under kvartalet uppgick till 367 Mkr (227), en ökning med 62 procent, främst drivet av en ny offshoreorder på ca 100 Mkr. Efterfrågan har varit god och leveranserna har ökat ju längre in i kvartalet vi kommit. Faktureringen minskade dock med 8 procent beroende på att första kvartalet 2017 hade extremt höga leveranser inom Telecom, vilka nu är tillbaka på mer normala, fortfarande bra, nivåer.

Under kvartalet ökade Beijer Techs fakturering med 16 procent till 217 Mkr (187). Både Industri och Flödesteknik bidrog till ökningen. Förvärvet av Svebab bidrar till ökningen i både fakturering och resultat.

Henrik Perbeck, VD och koncernchef