Hållbarhetsarbete

hallbart bertil sv

hallbart quote xs sv Vårt viktigaste affärsmål är lönsam tillväxt. Det säkerställer en långsiktigt framgångsrik utveckling för Beijer Alma. För att växa måste företagandet också vara ansvarsfullt. Med det menas att vi tar ansvar för människor och miljö.

Att vi är hållbara och bedriver ett ansvarsfullt företagande innebär att vi begränsar vår miljöpåverkan, vi tar ett brett socialt ansvar och att våra arbetsplatser är trygga och utvecklade för medarbetarna.

Tydliga mål

Vi ska vara effektiva också i hållbarhetsarbetet. Därför har vi formulerat mål på fyra utvalda områden:

Energieffektivitet och avfallsmängder

Vi ökar energieffektiviteten och minskar avfallsmängderna vid våra produktionsanläggningar.
Energieffektiviseringar görs exempelvis via en översyn av utrustning, ventilation och belysning. Elförbrukningen kartläggs för att bana väg för effektiviseringar och besparingar. Det kan handla om att ventilation optimeras för att dra mindre energi eller om att byta ut belysning mot LED-lampor som ger energibesparingar.
För att minska avfallsmängderna görs insatser för att minimera spillet i tillverkningen och därmed förhindra uppkomsten av avfall, exempelvis genom att utveckla eller förbättra tillverkningsmetoderna. Samtidigt återvinns många typer av material och minskar på så sätt avfallsmängderna.

Klimatpåverkan

Vi minskar klimatpåverkan från Beijer Almas tillverkningsprocesser och transporter.
Energieffektivisering ger minskad påverkan på klimatet, bland annat genom begränsa användningen av fossila bränslen för uppvärmning och transporter. Ett konkret exempel är att våra företag minskar sin klimatpåverkan via bränslesnåla fordon och genom att satsa på fler järnvägstransporter.

Arbetsmiljö

Vi erbjuder en bra och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare.
Beijer Alma har en nollvision för arbetsplatsolyckor. System och rutiner för att rapportera incidenter införs i ökande grad och finns i dagsläget vid 75 procent av våra enheter.

Hållbar utveckling

Vi bidrar till att koncernens leverantörer också arbetar med hållbar utveckling.
Vi tar fram rutiner för att bedöma hur leverantörerna arbetar med hållbart företagande. Dessa leverantörsbedömningar genomförs i flera steg och gör det möjligt att påverka företagandet i hela värdekedjan.

Uppförandekoden stödjer

Hållbarhetsarbetet ska hanteras på samma sätt av medarbetare, chefer och styrelseledamöter, oavsett var i världen de befinner sig. Därför har vi en gemensam uppförandekod. Den ger vägledning och hjälper oss att ta ställning till frågor som vi möter i den dagliga verksamheten.

Strategin styr det praktiska arbetet

Strategin visar hur vi i praktiken ska arbeta med hållbarhetsfrågorna. Via den går vi från ord till handling på fem områden:

Rätt hållbarhetsfokus

Vi tar sikte på de hållbarhetsfrågor som har störst betydelse för koncernens affärsstrategi och för våra intressenter.
För att behålla rätt fokus utgår vi från en färdplan i hållbarhetsarbetet som sträcker sig minst tre år framåt i tiden. Planen utökas successivt med nya aktiviteter.

Långsiktiga koncernmål

Vi har tagit fram långsiktiga, koncernövergripande mål för de viktigaste områdena. De kompletteras med detaljerade mål och handlingsplaner vid de lokala enheterna.
De nuvarande målen är satta med sikte på 2018 och täcker områden som energi och klimat, avfall, hälsa och säkerhet.
Inom områdena energi och klimat är målet att minska energianvändningen med 10 procent. Mängden avfall ska minskas med lika mycket till 2018.

Bra ansvarsfördelning

Vi fördelar ansvaret för hållbarhetsarbetet på ett bra sätt. De praktiska insatserna formas och utförs vid dotterbolagens enheter.
Ärlighet i kontakterna människor emellan är avgörande för att ansvarsfördelningen ska fungera, oavsett om det gäller styrelse och ledning, i dialogen mellan chefer och medarbetare eller i kontakterna med kunder och affärspartners.
Ärligheten baseras i sin tur på en sund företagskultur, där öppenhet, tolerans och generös tillgång på information skapar förutsättningar för engagemang i hållbarhetsarbetet.

Ständiga förbättringar

Vi arbetar systematiskt mot ständiga förbättringar. Det görs framförallt inom ramarna för miljöledningssystemet ISO 14001.
Certifierade ledningssystem ska finnas vid alla producerande enheter och vid andra enheter där det är relevant med ett miljöledningssystem.

Regelbunden uppföljning

Vi följer regelbundet upp prestanda på hållbarhetsområdet, exempelvis gällande energianvändning och avfallsmängder. Resultaten presenteras i hållbarhetsredovisningen.
Hållbarhetsfrågorna har integrerats i Beijer Almas strategiska planering. De är på så sätt en del av den strategiöversyn som görs varje år och där styrelse, koncernledning och ledningsgrupper i dotterbolagen medverkar.