Hållbarhetsarbete

hallbarhet undersida 2016 sv

Vårt viktigaste mål är att skapa mervärde för våra kunder, aktieägare, samarbetspartners och medarbetare. Dessa mervärden måste vi skapa utan att kompromissa med ambitionerna kring kvalitet och hållbar utveckling. Därmed blir miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik självklara delar i vår dagliga verksamhet och i koncernens långsiktiga strategi.

Läs och ladda ner årets hållbarhetsredovisningen i pdf


Kortfattat så handlar hållbarhetsredovisningen om det här:

KONCERNMÅL

Koppling till globala mål. Arbetet med koncernens långsiktiga mål fortsätter. Målen kopplas till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

GLOBAL COMPACT

Tio principer för hållbar utveckling. Beijer Alma anslöt sig 2015 till Global Compact. Årets hållbarhetsredovisning beskriver det fortsatta arbetet med principerna för hållbar utveckling – Communication on Progress; COP.

ENERGI OCH KLIMAT

Energieffektivisering. Fokus på energi och klimat genom energikartläggningar samt investeringar i LED-belysning och energieffektiva utrustningar.

80%

Miljöledningssystem. Arbetet med att införa ISO 14001 går framåt. 80 procent av enheterna är nu miljöcertifierade. Uppdateringen till ISO 14001:2015 påbörjades.

339

Ökat ansvar i värdekedjan. Mer än 330 utvärderingar av leverantörernas kvalitets- och hållbarhetsarbete genomfördes, vilket är fler än under föregående år.

RISKANALYSER

Risk management. Vid många av koncernens anläggningar har riskanalyser genomförts, bland annat med inriktning på brand, klimatpåverkan och miljö.

ENGAGEMANG I SAMHÄLLET

Fokus på utbildning och socialt ansvar. Beijer Almakoncernen engagerar sig lokalt och nationellt, bland annat genom stöd till Teach for Sweden, Stadsmissionen och andra ideella organisationer och via kontakter med lokala skolor och universitet.

ALLA HÅLLBARHETS-RAPPORTER

Sedan 2013 har koncernen arbetat långsiktigt och strategiskt med hållbarhetsrapportering. Det görs via årliga frågeformulär, återkoppling och revisioner. Redovisningen följer internationella riktlinjer. Den uppfyller även kraven i FN Global Compact på regelbunden rapportering av åtgärder och prestanda. Här hittar du alla rapporter i pdf:

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2013