Strategi

hallbart strategi

Miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik är självklara delar i Beijer Almas långsiktiga strategi och bidrar till att vi kan uppnå vårt viktigaste mål – att skapa mervärde för kunder, aktieägare, samarbetspartners och medarbetare.

Våra hjälpmedel

CSR-arbetet följer Beijer Almas färdplan och riktar in sig på områdena energi, klimat, avfall, arbetsmiljö och samhällsengagemang. Detta vardagsarbete bygger på följande delar:

  • Uppförandekod. Koden ger medarbetare och intressenter vägledning i hur bolaget ser på frågor som gäller människor, samhälle, miljö och etik. Den gäller alla inom Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig. Uppförandekoden bygger på inter-nationella konventioner och på standarden för socialt ansvar, ISO 26000.
  • Väsentliga frågor. Fokus på hållbarhetsfrågor som är väsentliga för koncernens affärsstrategi och betydelsefulla för intressenterna.
  • Hållbar värdekedja. Ett livscykelperspektiv på Beijer Almas aktiviteter, produkter och tjänster.
  • Risker och möjligheter. Risker identifieras, hanteras och minimeras. Möjligheter inom hållbar utveckling tas till vara och bidrar till affärsnytta.
  • Mål för hållbar utveckling. Långsiktiga koncernövergripande mål inom viktiga områden. Dessa kompletteras med detaljerade mål och handlingsplaner vid koncernens enheter.
  • Ansvar. Delegerat ansvar som innebär att det operativa hållbarhetsarbetet formas och utförs vid dotterbolagens enheter.
  • ISO 14001. Inriktning på systematiskt arbete med ständiga förbättringar, framförallt inom ramarna för miljöledningssystemet ISO 14001.
  • Uppföljning och kommunikation. Regelbunden uppföljning av hållbarhetsarbetet och transparent kommunikation med koncernens intressenter.