Våra intressenter

Hållbarhetsarbetet påverkas av ett antal intressenter som ställer krav och har förväntningar på Beijer Alma. Att klara existerande krav med god marginal – och ha framförhållning inför förväntade krav – är en självklar del i strategin för hållbar utveckling.
hallbarhet intressenter satsyta

Vi har identifierat kunder, medarbetare, leverantörer, investerare, och myndigheter som särskilt viktiga intressenter. Med tanke på vårt sociala engagemang är samhället i stort också en viktig intressent. Dialogen med intressenterna genomförs på olika sätt och omfattar bland annat utvecklingssamtal med medarbetare, regelbundna kontakter med kunder, möten med investerare och samarbeten med leverantörer.

Kunder

Krav och förväntningar

Kundkraven omfattar bland annat certifierade ledningssystem, förbjudna kemiska ämnen, miljövarudeklarationer, produktmärkning, uppförandekod samt att specifik lagstiftning ska uppfyllas.

Skapat värde

Kundernas engagemang i hållbar utveckling har ökat under senare år och nu omfattas i stort sett alla koncerns bolag av krav. Kundkraven följs upp via frågeformulär och revisioner. Under 2016 genomfördes uppföljningar vid 17 (10) av koncernens bolag. Utfallet blev positivt och resultaten av utvärderingarna används för att vidareutveckla koncernens hållbarhetsarbete och för att skapa förtroende hos kunderna.

Medarbetare

Krav och förväntningar

Hälsa, säkerhet, löner, förmåner, sociala förhållanden, trivsel och utvecklingsmöjligheter.

Skapat värde

Vi genomför medarbetarsamtal och erbjuder utbildning, kompetensutveckling och friskvård. Förebyggande arbetsmiljöåtgärder ges hög prioritet, bland annat genom incidentrapportering (near misses). Under 2016 har Beijer Alma betalat ut 952 Mkr i löner till medarbetarna.

Leverantörer

Krav och förväntningar

Leverantörerna förväntar sig att Beijer Alma ställer konsekventa och tydliga krav inom hållbar utveckling och följer upp kraven.

Skapat värde

Koncernbolagen informerar om Beijer Almas uppförandekod och förväntar sig att leverantörerna delar detta synsätt. Vi utvärderar leverantörernas hållbarhetsarbete. Under 2016 genomfördes 314 (227) enkäter och 25 (31) revisioner. Leverantörerna uppfyller på ett acceptabelt sätt koncernens krav. Under 2016 har Beijer Alma betalat 1 475 Mkr till sina leverantörer.

Investerare

Krav och förväntningar

Minska risker, skapa affärsmöjligheter samt uppvisa ett trovärdigt och framåtriktat hållbarhetsarbete.

Skapat värde

Integrationen av hållbar utveckling i strategier och vardagsarbetet minskar riskerna och skapar affärsmöjligheter. Beijer Alma kommunicerar regelbundet med ägare och investerare med hjälp av hållbarhetsredovisning, CDP-redovisning, möten och utvärderingar. Beijer Almas aktiekurs steg med 9 procent under 2016.

Myndigheter

Krav och förväntningar

Beijer Alma berörs av omfattande lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Ny och förändrad lagstiftning påverkar koncernens verksamheter.

Skapat värde

Efterlevnaden av lagstiftningen redovisas bland annat genom rapporter till myndigheterna samt via externa och interna inspektioner och revisioner. Under 2016 förekom inga väsentliga överträdelser av miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

Samhälle

Krav och förväntningar

Förväntan om att Beijer Alma engagerar sig i samhället på lokal och nationell nivå.

Skapat värde

Samhällsengagemang skapar förtroende och intresse för Beijer Alma. Stöd till ideella organisationer samt kontakter med skolor och universitet bidrar till att attrahera framtida medarbetare.