Verksamhetsstyrning

Våra tre dotterbolag följs upp löpande och systematiskt. Genom att ständigt följa och mäta ett antal parametrar får vi en bra uppfattning om utvecklingen över tiden. Det gör samtidigt att vi snabbt kan fånga upp avvikelser och vidta konkreta åter- gärder, exempelvis gällande kostnader eller bemanning.

verksamhetshjul sv

Decentraliserat ansvar. Beijer Alma deltar normalt inte i den operativa driften av dotterbolagen. De ansvarar själva för den dagliga verksamheten och för produkter, marknad och försäljning.

Dotterbolag med kompletta ledningsfunktioner. Dotterbolagen har organisationer och kompetens som gör dem internationellt konkurrenskraftiga. Det finns inga gemensamma funktioner mellan dotterbolagen eller mellan dotterbolag och moderbolag.

Styrning och uppföljning. Verksamheterna utvärderas månadsvis. Nyckeltal följs upp och avstämningar görs kring marknadsutveckling, konkurrenter, förvärvsprojekt etc. Genom att mäta samma saker skapas en bra bild av utvecklingen över tiden. Negativa avvikelser kopplas till åtgärder som löpande korrigeras. Orderingång/fakturering följs veckovis så att kostnader och bemanning kan anpassas.

Strategisk planering. Beijer Alma driver strategiprocessen och bidrar med analys. I bolagen utformas mål och riktlinjer. Denna årliga process inriktas på kundnytta, marknadspotential, konkurrensläge och utvecklingsmöjligheter. Handlingsplaner på 3–5 års sikt tas fram, interna kompetens- och resursbehov kartläggs. Budgetarbetet har ersatts av kvartalsprognoser. Bolagen utvärderas i jämförelse med historiska prestationer och strategiska planer. Det ger bästa möjliga bild av affärsläge och årets utfall vid varje givet tillfälle.

Centralt ansvar för kapitalstrukturen. Beijer Alma ansvarar för koncernens finansiering och beslutar om kapitalstrukturen i dotterbolagen, som mäts på operativt resultat före finansnetto. Deras ledningsarbete inriktas därmed på operativa frågor och frågan om avkastning på finansiella poster lyfts från agendan.