Utskott

utskott

Ersättningsutskott. Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av Johnny Alvarsson, Caroline af Ugglas och Johan Wall (ordförande). Ersättningsutskottet bereder frågor rörande vd:s lön, och andra anställningsvillkor.  Utskottet bereder även principer för ersättning till koncernledningen samt godkänner på förslag av vd ersättningar till koncernledningen inom ramen för årsstämmans beslutade riktlinjer. 

Principerna och riktlinjerna framgår av not 2 i Årsredovisningen och styrelsens förslag till årsstämman är att dessa är oförändrade för 2020. 

Revisionsutskott. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består Anders Ullberg (ordförande), Oskar Hellström och Johan Wall. Koncernens ekonomichef är föredragande. Revisionsutskottets arbete är främst i syfte att utöva tillsyn över koncernens finansiella redovisning och rapportering och över revisionen av boksluten.

I utskottets arbetsuppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen genom att granska delårsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning. Därtill granskar utskottet juridiska och skattemässiga frågor som kan ha väsentlig inverkan på den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet granskar även de valda revisorernas opartiskhet samt bestämmer vilka tjänster utöver revision som får upphandlas av dessa. I förekommande fall hanterar utskottet upphandling av revision. Slutligen utvärderar revisionsutskottet kvaliteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Under året hade utskottet sju möten med alla ledamöter närvarande. Huvudansvarig revisor medverkade vid två av dessa möten.