2018 i korthet

81

Rörelseresultatet var 81 Mkr (81).

7,5%

Rörelsemarginalen var 7,5 procent (6,6).


1 080

Försäljningen uppgick till 1 080 Mkr (913).

16%

Orderingången ökade med 16 procent.

Positiv utveckling

Industriprodukter. Positiv resultatutveckling, satsningar på additiv tillverkning.

Förbättrat resultat

Flödesteknik – förbättrat resultat, investeringar i ökad produktionskapacitet.

Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:15,value:761}{title:16,value:731}{title:17,value:812}{title:18,value:913}{title:19,value:1080}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:15,value:18}{title:16,value:8}{title:17,value:47}{title:18,value:60}{title:19,value:81}]

Nyheter i korthet under 2018

Eldfast ökar tillväxten

Eldfast är ett tillväxtområde för Beijer Industri. Produkterna används som isolering i smält- och värmeugnar, exempelvis inom ståltillverkning. Det är också i stålbranschen Beijer Industri flyttat fram positionerna genom flera nya samarbeten 2018. Samtidigt har det gjorts satsningar internt. Via en ny torkugn fördubblas kapaciteten i den här delen av tillverkningen. Även lokalytorna har utökats under året.

Försäljningsökning inom slip

Tebeco har under 2018 ökat försäljningen av slip- och avgradningsmaskiner – en teknik som används för rengöring, borstning och slipning av metallkomponenter. Det handlar om en toppmodern slip- och avgradningsmaskin som ökar automatiseringen hos kunderna och gör tillverkningen effektivare. Kapaciteten är stor och maskinerna kan hantera metallstycken som är nästan 1,7 meter breda.

Svebab bygger ut kapaciteten

Svebab har gjort investeringar och processförbättringar, som ökar tillverkningskapaciteten av brandslang med cirka 30 procent. I väveriet har ytterligare en maskin installerats. Det har även gjorts ombyggnader och processförbättringar i vulkaniseringen, som långt mer än fördubblar hastigheten i denna del av tillverkningen. Förändringarna har också möjliggjort skrotning av gamla utrymmeskrävande, ineffektiva maskiner, som fördubblat lagerytan. Dessutom har automatiseringsgraden i vulkaniseringen ökat, vilket ytterligare förbättrar både produktionsflödet och arbetsmiljön.

Framgångsrikt servicesamarbete

En ny typ av samarbete har lyft servicetjänsterna i Preben Z. De senaste tre åren har försäljningen ökat med mellan 20 och 30 procent per år. Numera hanteras servicen av blästermaskiner tillsammans med ett lokalt företag. Alla uppdrag samordnas via Preben Z som även står för eventuella reservdelar. Samtidigt är det är samarbetspartnern som – under Preben Z:s namn - sköter servicen på plats hos kunden. Slutresultatet är ett koncept som alltså satt rejäl fart på försäljningen.

Smart lasermärkning

Lundgrens kommer att lasermärka metallslangar, som specialtillverkats för att matcha unika kundbehov. Via lasermärkningen framgår det vem tillverkaren är och vilket artikelnummer produkten har. Det underlättar för kunden den dag en metallslang behöver bytas ut. När en ny beställning ska göras läser kunden bara av informationen på lasermärkningen och meddelar detta till Lundgrens. Då tas rätt slang fram på ett snabbt och smidigt sätt, vilket både sparar tid och minskar risken för avbrott. Lundgrens är en av få slangtillverkare i Europa som använder denna teknik.

Nanokarb – banbrytande gjuteriprodukt

Smart nanoteknik minskar miljöbelastningen, förbättrar kvaliteten och ger besparingar för gjuterier. Detta via produkten »Nanokarb« som Beijer Industri erbjuder. En råsandsgjutform tillverkas av sand, bentonit, sot och vatten. Nanokarb innehåller keramiska nanopartiklar och specialdesignade kolpartiklar, som drastiskt reducerar förbrukningen av sot och bentonit. Det ger besparingar. Minskad användning av sot reducerar samtidigt utsläppen av lättflyktiga organiska föreningar – så kallade VOC:er. Dessutom förbättras kvaliteten rejält, vilket minskar behoven av efterbearbetning och skrotning av defekta produkter. Nanokarb har tagits emot med stort intresse bland Beijer Industris kunder.

Teknik som förbättrar arbetsmiljön

Karlebo ökar försäljningen av rensningsmaskiner, som förbättrar arbetsmiljön i gjuterier. När gjuteriprocessen är klar tas överflödigt material bort. Rensningen brukar göras manuellt i en arbetsmiljö där det dammar, bullrar och vibrerar. Vissa företag tar även hjälp av underleverantörer med arbetskraft från lågkostnadsländer. Med Karlebos automatiska rensningsmaskin försvinner det manuella arbetet. Maskinen är enkel att sköta, ger en effektivare rensning och bättre arbetsmiljö. Under 2018 har en tredje maskin levererats till en och samma kund i Norge.

Motverkar arbetsskador

Tebecos slip- och avgradningsmaskiner ökar inte bara effektiviteten hos kunderna. De motverkar dessutom arbetsskador. Slipning och annan ytbehandling är en relativt manuell hantering, som kan fresta på kroppen och ge förslitningsskador. Med de helautomatiska maskinerna blir operatörernas arbete enklare och mer ergonomiskt. Metallkomponenterna matas nu bara in i ena änden och samlas upp i den andra. Däremellan sköter maskinen rengöring, borstning eller slipning.

Lagerstyrning via app

Norspray har digitaliserat delar av den förrådslösning som lanserades 2017. Det gör lagerstyrningen enklare. Förrådet är en container med förbrukningsvaror, som står hos kunden. Förbrukningen har tidigare redovisats på papper till Norspray, som varje månad fyllt på med nya varor. Numera hanteras information om förbrukning, påfyllning och fakturering istället via en app i telefonen, vilket är smidigare för alla parter.