Habia Cable AB

habia default 594

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av kundanpassade kablar och kablage. Många produkter används i högteknologiska applikationer i krävande miljöer. Kablarna har ofta unika egenskaper och tillverkas i högpresterande material för att klara krav och påfrestningar. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Telecom och Övrig industri.

Nästan två tredjedelar av alla kablar Habia Cable tillverkar är framtagna för att möta specifika kundbehov. Arbetet med att ta fram en kundanpassad kabel kan sammanfattas i några steg, där branschkunnandet, expertisen inom materialteknik och design samt flexibilitet vid tillverkning är Habias främsta styrkor.

Kundbehovet är avstampet. Kraven på teknisk funktion och på hur kabeln ska installeras varierar. Elektriska egenskaper är viktiga, men även de miljöfaktorer kabeln kan påverkas av – brand, kemikalier, temperaturvariationer eller till och med radioaktiv strålning.

Kravspecifikationen fångas upp av de tekniska säljarna. Via en checklista sammanställs kundkrav och det som är viktigt i konstruktionsarbetet och i efterföljande tillverkning.

Konstruktionsförslaget tas fram av designspecialister – ett avgörande steg som säkrar att konstruktionen möter kundkraven och går att förena med Habias tillverkningsmöjligheter.

När kunden är nöjd med förslaget …

Beredning och planering ger en detaljerad beskrivning av hur och var kabeln ska tillverkas, vilka komponenter som ska väljas samt maskinval inför produktionsstarten.

Tillverkningen görs enligt beprövade metoder av Habias kunniga operatörer. Flexibiliteten är central eftersom specialkablar ofta tillverkas mot kundorder i korta serier med snabba omställningar samt byten av material och verktyg.

Kvalitetskontroller görs i varje tillverkningssteg och vid slutkontroll av kabeln – ofta enligt överenskommelse med kunden med sikte allt från elektrisk prestanda och dimensioner till materialens mekaniska egenskaper. Kabeln packas och emballeras, även här anpassat till produkten och kundens behov. Därefter är kabeln klar att skickas till något av de 50 länder Habia levererar till.


Fem frågor till carl modigh, vd habia cable, om året som gått.

habia 594 carl modigh

Sammanfatta utvecklingen under 2018.

Vi har satt rekord i orderingång, som för första gången når en miljard kronor. Inom Övrig industri ökade orderingång och fakturering på många marknader. Områdena Försvar, Industri och Offshore har gått starkt. Telecom försvagades andra halvåret, men totalt har Habia ändå ökat orderingång, fakturering och resultat.

Hur påverkas efterfrågan inom Telecom av 4G- respektive 5G-utbyggnad?

De första kommersiella 5G-nätverken lanseras 2019, men påverkar inte efterfrågan på 4G-antenner. Efterfrågan på våra produkter drivs alltjämt av investeringsprojekt i 4G, som 2018 gjorts framför allt i USA och Indien. Dessa projekt kan gälla nybyggnation eller expansion av nätverk för 100 miljoner användare och är så stora att de påverkar den globala efterfrågan.

Offshore har kommit starkt – vad ligger bakom utvecklingen?

Vi har utvecklat en ny typ av produkt – en mellanspänningskabel som klarar höga temperaturer. Den har fått sitt kommersiella genombrott inom offshore, då som värmekabel för pipelines. Uppvärmda pipelines knyter ihop nya fyndigheter med befintlig infrastruktur. Tekniken är kostnadseffektiv och attraktiv för kunder världen över. Vi är världsledande på denna typ av kabel och har tecknat flera avtal 2018 för leverans 2019.

Hur har efterfrågan inom Övrig industri sett ut?

Efterfrågan slog rekord första halvåret. Vi hann inte öka kapaciteten i samma takt, vilket resulterade i långa ledtider och sämre leveransprecision. Vi har kommit i kapp med kapaciteten och löst andra problem. Trots utmaningarna har vi mött förståelse från många kunder. Det visar på styrkan i de relationer vi har, som ofta är mycket långa.

Utvecklingen inom Kärnkraft?

Sett till fakturering och orderingång var det ett svagt år. Under 2018 tecknade vi dock flera viktiga kontrakt och kan se tillbaka på ett år med breddad kundbas. Detta är ett område där enskilda projekt styr efterfrågan och det dröjer innan de projekt vi siktar in oss på ger större volymer.

Vad är i fokus för 2019?

Att få igång volymproduktionen av kabel till offshorekunder samt vinna nya kontrakt för 2020 och framåt. Lika viktigt blir det att leverera på de stora försvarsordrar vi vunnit och teckna nya affärer. Sannolikt möter vi även en försvagning i den allmänna konjunkturen som det gäller att hantera.