Lesjöfors AB

lesjofors default 594

Lesjöfors är en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer. Sortimentet är heltäckande och innehåller både standardprodukter och kundanpassade komponenter. Lesjöfors är störst i Norden och ett ledande fjäderföretag i Europa. Teknisk service och försäljning är starka konkurrensfördelar, men också lågkostnadstillverkning och global leveranskapacitet. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Chassifjädrar och Industri.

Lesjöfors tillverkar kundanpassade fjädrar för i stort sett hela industrisektorn. För att matcha de olika kundbehoven är problemlösningsförmågan med kompetens inom allt från design och materialval till konstruktionslösningar och kostnadseffektiv tillverkning starka konkurrensfördelar.

Kundbehov – tekniska säljare fångar upp kundens fjäderbehov, bland annat hur stora krafter och rörelser fjädern ska hantera, i vilket utrymme den ska sitta och hur den omgivande miljön ser ut, exempelvis arbetstemperatur, om det är en korrosiv miljö där fjädern kan rosta eller annat som kan påverka prestandan.

Konstruktionsförslag – via beräkningsprogram tas ett första konstruktionsförslag fram, där grundläggande frågor om design och utformning presenteras, bland annat hur fjädern bör dimensioneras och vilket material den ska tillverkas i.

Prototyp/provning – när konstruktionen godkänts tas några prototyper fram och testas. Målet är att prova funktionen och exempelvis säkra att fjäderns rörelser matchar kraven. Det är kunden som provar funktionen medan Lesjöfors ofta hjälper till med livslängdsprovningar.

Serieleverans/tillverkning – när protypen klarat kraven tas en komplett ritning för serieleverans/tillverkning fram. Den innehåller information om toleranser och annan teknisk prestanda, eventuell ytbehandling och märkning, krav på renhet och annat underlag till produktionsberedning och de operatörer som sedan ansvarar för tillverkningen.


Fem frågor till Kjell-Arne Lindbäck, vd Lesjöfors, om året som gått.

lesjofors 594 kjell arne lindback

Sammanfatta utvecklingen under 2018.

Det är ingen tvekan om att vi påverkats positivt av industrikonjunkturen och ökat försäljningen på många av våra produktområden. Man kan säga att det som gått bra tidigare har gått ännu bättre 2018. Tyskland hade en svagare utveckling mot slutet av året, men det kompenseras av att vi växt inom i stort sett alla områden på marknader som Norden, Storbritannien och i Asien.

Ni vill göra fler förvärv – berätta om ambitionerna.

Vi vill bredda vår närvaro i Central- och Östeuropa. Även Nordamerika är intressant. Här är vi nu en nischaktör och vill därför komplettera med nya förvärv. Vi söker bolag med tillräcklig kundspridning, bra ledning som tar hand om sin personal och står för ett bra samarbetsklimat. Under året har vi börjat marknadsföra oss aktivare gentemot möjliga förvärvskandidater, bland annat genom att berätta mer om Lesjöfors och den företagskultur vi står för.

Att öka korsförsäljning och tekniköverföring är viktigt – varför?

Detta kommer att vara »styråran« för oss under lång tid framöver. Vi måste bli bättre på att lösa kundproblem genom att ta vara på kunskapen som finns i hela Lesjöfors. Frågan blir då: »Vad kan vi göra ytterligare för kunden?« Den ska sitta i generna hos säljare, tekniker och andra medarbetare. Vi har kommit en bra bit på väg – exempelvis genom att ändra organisationen – men det finns mer att göra för att öka samordningen.

Vilken betydelse har lågkostnadstillverkning för er?

Det öppnar möjligheter och gör att vi kan utnyttja kundkontakter i Europa och USA för att etablera nya affärer med dem på plats i Asien. Att kunden ser oss som en lokal partner på varje marknad är viktigt för hela Lesjöfors. Och att vi byggt upp en infrastruktur i Asien känns extra glädjande med tanke på att det är här vi tagit flest nya affärer 2018.

Vad fokuserar ni på 2019?

Vi fortsätter i mångt och mycket på samma linje. Vi ska fortsätta utveckla servicen inom Chassifjädrar, men också anpassa oss och bygga kapacitet för att möta efterfrågan på detta område. Inom Industrifjädrar är arbetet med synergier inom försäljning och tekniköverföring i centrum. Målet är att helt enkelt kunna ta ut mer av vad vi gör tillsammans. Under 2019 vill vi gärna också realisera något förvärv i USA.