Utdelning

Styrelsen har fastslagit en utdelningspolicy som innebär att utdelningen långsiktigt skall uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet exklusive jämförelsestörande poster, jämfört med tidigare cirka en tredjedel av resultatet efter schablonskatt.

Årsstämman 2020 kommer att föreslå om en ordinarie utdelning på 5,10 kr (5,10) per aktie. Utdelningen ger en direktavkastning på 3,9 procent (3,9), baserat på aktiekursen vid utgången av 2019 respektive 2018. Talen är omräknade för split 2:1 under 2018.

Utdelning för år20192018201720162015
Per aktie, kr 5,10 5,10 4,75 4,75 4,75
Andel av vinsten per aktie
efter skatt, %
71 66 74 87 81