Utdelning

Styrelsen har fastslagit en utdelningspolicy som innebär att utdelningen långsiktigt skall uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet exklusive jämförelsestörande poster, jämfört med tidigare cirka en tredjedel av resultatet efter schablonskatt.

Årsstämman 2019 beslutade om en ordinarie utdelning på 5,10 kr (4,75) per aktie. Utdelningen ger en direktavkastning på 3,9 procent (3,6), baserat på aktiekursen vid utgången av 2018 respektive 2017. Talen är omräknade för split 2:1 under 2018.

Utdelning för år20182017201620152014
Per aktie, kr 5,10 4,75 4,75 4,75 4,25
Andel av vinsten per aktie
efter skatt, %
66 74 87 81 80