Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

»Vi går in i 2022 med höga ambitioner, men är också ödmjuka inför hur snabbt omvärlden kan förändras. Att fortsätta växa via både förvärv och organisk utveckling kommer att vara prioriterat.«
Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Kraftig lönsam tillväxt

2021 blev ett starkt år för Beijer Alma. Trots osäkerheten i omvärlden var efterfrågan på våra produkter stark och störningar i leveranskedjor hanterades väl. Orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat ökade kraftigt. Flera förvärv bidrog till lönsam tillväxt.

Pandemiår som blev starkt

Ökande orderingång, nettoomsättning och stärkt rörelsemarginal för många av koncernens bolag har präglat året – ofta på rekordnivåer. Återhämtningen inom industrin var kraftfull och efterfrågan hög, trots fortsatta effekter av pandemin. Detta bidrog till att leverantörskedjorna var ansträngda och ledde till ökade råvarupriser och fraktkostnader samt material- och energibrist.

Vardagen för våra bolag har handlat om att aktivt hantera situationen för att säkra materialtillgång och genomföra nödvändiga prishöjningar. Kombinationen av detta hårda arbete och vår väldiversifierade kundbas gjorde att den finansiella påverkan på koncernen begränsades.

Förvärv och investeringar

Lönsam tillväxt är grunden för våra satsningar och under året var aktiviteten hög på förvärvsområdet. Sammanlagt gjordes fem tilläggsförvärv som stärker verksamheten i dotterbolagen. Tillsammans bidrar förvärven med över 700 miljoner kronor i årlig omsättningsökning.

Värt att särskilt uppmärksamma är att Lesjöfors – genom att förvärva holländska Alcomex – gjort det hittills största förvärvet i bolagets historia. Affären stärker Lesjöfors position som en ledande tillverkare av industrifjädrar.

Beijer Tech är fortsatt en aktiv förvärvare som skapat värde via tre förvärv i såväl existerande som nya nischer. Investeringstakten var hög även organiskt, främst via satsningar på maskinutrustning och kapacitetsökningar.

I Polen bygger Habia Cable just nu en ny kablagefabrik, som tas i drift under den senare delen av 2022.

Lesjöfors – en starkare verksamhet

Efterfrågan i Lesjöfors affärsområden Industri och Chassifjädrar var globalt sett stark. Efter en kall vinter var efterfrågan inom Chassifjädrar hög från slutkunder i hela Europa. Tack vare väl avvägda lagernivåer och ett aktivt säljarbete bedöms Lesjöfors ha ökat sin marknadsandel.

Även inom Industri var efterfrågan hög, framför allt i Norden. Produktionsbegränsningar hos vissa kunder hade en marginell påverkan, men styrkan i Lesjöfors väldiversifierade kundbas blev under året än mer tydlig. Även tempot i den egna affärsutvecklingen är högt. Fokus här ligger bland annat på att hitta fler synergier, öka automatisering och digitalisering, utveckla fler hållbara lösningar och inte minst på att växa via ytterligare förvärv.

Alcomex bidrar med ökad geografisk täckning och marknadsledarskap i det nya produktområdet dörrfjädrar. I slutet av året förvärvades dessutom Plymouth Spring Company i USA, som är en marknad där Lesjöfors avser att växa mer.

Habia – produktutveckling för framtiden

Habia levererade projektaffärer inom offshore, kärnkraft och försvar, särskilt i början av 2021. Bland industrikunderna och inom telekom var efterfrågan stark hela året.

Habia drabbades under våren av ett dataintrång, som resulterade i ett tillfälligt produktionsbortfall. Tack vare ledningens och medarbetarnas extraordinära insatser fick detta begränsad effekt för kunderna och verksamheten kunde snabbt återupptas.

Habias produktutveckling är världsledande inom flera spännande nischer, som både är kommersiellt intressanta och bidrar till en mer hållbar värld. Ett sådan exempel är kablar för applikationer till framtidens elflyg.

Beijer Tech – plattform för förvärv

Beijer Tech uppvisade en stark lönsam tillväxt – både organiskt och genom nya förvärv. Försäljningen riktas främst till industribolag i Norden, där andelen egentillverkade och kundanpassade produkter successivt ökar. Genom väl avvägda lagernivåer också här har störningar i leverantörskedjor kunnat pareras relativt väl. Prishöjningar har genomförts i flera omgångar.

Beijer Tech är en viktig plattform för förvärv, dels i områden som ligger nära kärnverksamheten, dels i helt nya nischer. Under året förvärvades Novosystems som arbetar med fastighetsautomation, Noxon som erbjuder lösningar för avloppsrening samt Källström Engineering Systems som är inriktat på utrustning till den expansiva batteriindustrin.

Ökat klimatfokus

Klimatfrågan framstår idag som den största hållbarhetsfrågan för industriföretag, så även för Beijer Alma. Att hantera klimatfrågan på ett framsynt sätt blir alltmer en integrerad del av grundläggande affärsmannaskap för att skapa kundvärde och växa inom relevanta kundsegment. Parallellt utvecklas rapporteringen kring bland annat klimatpåverkan i hela värdekedjan. Ett exempel gäller EU:s taxonomi. Initialt tar regelverket sikte på de största utsläppsaktiviteterna från näringslivet, där målet är att kategorisera om och hur de berörda bolagen verkar för en hållbar omställning. Vid sidan av området fastighetsautomation – som innefattar energieffektiviseringar i fastigheter – faller Beijer Almas komponenttillverkning och industrihandel i nuläget inte inom taxonomin. Det visar att vi är väl positionerade i värdekedjan för ett hållbart näringsliv. Vi följer också den fortsatta utvecklingen mot ett cirkulärt och hållbart samhälle och ser taxonomin som en möjliggörare för struktur och ramverk inom hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete och våra mål utgår från Global Compact, FN:s globala mål samt från den direkta miljöpåverkan våra koncernbolag har. Här gör vi framsteg, vårt koldioxidavtryck fortsätter att minska, tack vare energieffektiviseringar, investeringar i solceller och användandet av biogasol. Vi är en del av en värdekedja, där utvecklingen mot ökad hållbarhet också sker hos våra leverantörer och kunder. I år redovisar vi även en uppskattning av klimatpåverkan från de råmaterial som har störst påverkan. På så sätt lägger vi grunden för en utökad förståelse kring våra produkters klimatpåverkan, som i framtiden ska omfatta hela värdekedjan.

En växande koncern

Vi går in i 2022 med höga ambitioner, men är också ödmjuka inför hur snabbt omvärlden kan förändras. När detta skrivs har det skett stora förändringar i världspolitiken, som skapar stor osäkerhet på kort och kanske även på längre sikt.

Att fortsätta växa via både förvärv och organisk utveckling kommer att vara prioriterat. Året inleddes med att Beijer Tech gjorde ytterligare två förvärv, Swedish Microwave och Mountpac, två välskötta bolag som vi välkomnar i koncernen. Samtidigt ser vi tydliga utmaningar med såväl komponentbrist som sårbara logistikkedjor och ökande inflation, som måste hanteras och kompenseras. Koncernen är väl rustad för att ta vara på möjligheter och för att hantera dessa utmaningar.

Finansiellt har vi en stark balansräkning som möjliggör långsiktigt bra beslut. Vår affärsmodell – där vi erbjuder höga kundvärden till en väldiversifierad kundbas – är robust. Detta möjliggörs av alla våra medarbetare som varje dag fattar affärsmässiga beslut för att förbättra verksamheten, stötta kunderna och säkra en långsiktigt hållbar koncern. Jag vill tacka för alla fina insatser under ett mycket framgångsrikt 2021 och under inledningen av det nya året.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

+27%

Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 5 389 Mkr (4 250).

775

Rörelseresultatet ökade till 775 Mkr (545).

14,4%

Rörelsemarginalen ökade till 14,4 procent (12,8).

743

Resultatet efter finansnetto ökade till 743 Mkr (515).

9,43

Vinsten per aktie uppgick till 9,43 kr (6,58).

5 670

Orderingången ökade till 5 670 Mkr (4 229).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

REKORDFÖRVÄRV I LESJÖFORS

Under sommaren förvärvades den nederländska fjäderkoncernen Alcomex. Affären är den hittills största som gjorts i Lesjöfors. Alcomex tillverkar dörr- och industrifjädrar, vilket ger Lesjöfors tillgång till ett nytt produktområde, men också till nya geografiska marknader. Företaget har fabriker i Nederländerna, Tjeckien, Polen och Indien. I slutet av året förvärvade Lesjöfors även det amerikanska fjäderföretaget Plymouth Spring Company.
Läs mer om Lesjöfors

BEIJER TECHS NYA TILLVÄXTOMRÅDEN

Beijer Tech har gjort tre förvärv under året som öppnar för expansion på nya tillväxtområden. Verksamheten inom fastighetsautomation breddas ytterligare genom köpet av svenska Novosystems. Dessutom har Källström Engineering Systems som tillverkar fyllnings- och blandningsutrustning för den internationella batteriindustrin förvärvats. Det tredje förvärvet gäller Noxon. Företaget är specialiserat på vattenrening. Kunderna är reningsverk samt företag inom exempelvis fiske-, kemi- och pappersindustrin. I januari 2022 förvärvades Swedish Microwave. Företaget tillverkar utrustning som används inom satellitkommunikation. I februari 2022 förvärvades även komponenttillverkaren Mountpac.
Läs mer om Beijer Tech

90% MINSKADE UTSLÄPP

Under 2021 har Lesjöfors ersatt propan med biogas vid en av sina svenska fabriker. På så sätt kan koldioxidutsläppen minska med upp till 90 procent.
Läs mer om Lesjöfors
Läs mer om hållbarhet

13 FÖRVÄRV

Ökad förvärvstakt. Sammanlagt 13 förvärv har gjorts sedan 2019, nio i Beijer Tech och fyra i Lesjöfors. Via dessa verksamheter har koncernen fått tillgång till åtta nya produktområden, tre nya industriella nischer och två nya geografiska marknader.
Läs mer om förvärv

2021 i sammandrag

2021 helår 2020 helår Förändring %
Nettoomsättning, Mkr 5 388,5 4 249,8 26,8
Rörelseresultat, Mkr 774,8 544,8 42,2
Rörelsemarginal, % 14,4 12,8
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 820,1 544,8 50,5
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster, % 15,2 12,8
Resultat efter finansnetto, Mkr 743,2 515,2 44,3
Vinst per aktie, kr 9,43 6,58 44,0
Orderingång, Mkr 5 669,7 4 229,0 34,1
Nettoskuld, Mkr 1 323,7 572,6 131,2
Nettoskuldsättningsgrad, % 46,0 22,9 100,9
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 560,0 596,1 –6,1

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr

2021 helår 2020 helår Förändring %
Lesjöfors 3 197,8 2 448,7 30,6
Beijer Tech 1 382,2 997,1 38,6
Moderbolag och koncerngemensamt
Total koncernen 5 388,6 4 249,8

Rörelseresultat per segment (dotterbolag) Mkr

2021 helår 2020 helår Förändring %
Lesjöfors * 652,5 441,2 47,9
Beijer Tech 129,4 69,7 85,7
Moderbolag och koncerngemensamt –25,0 –19,9
Totalt 820,0 544,7

* justerat Q3-21 för jämförelsestörande post på -45,3 Mkr

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport, Q1, släpps den 26 april för perioden januari–mars.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium