Årstämma 2020

Vd Henrik Perbecks anförande vid årsstämman den 25 mars 2020:

Bästa aktieägare,

Att hålla ett stämmoanförande när stora delar av samhället stängts ned känns onekligen annorlunda. Spridningen av coronaviruset påverkar självklart även Beijer Alma, vilket jag återkommer till. Fokus i det här anförandet ligger dock på verksamheten under 2019.

Vi kan se tillbaka på ett år som blev det näst bästa hittills i Beijer Almas historia, men också ett år som präglades av ökad osäkerhet.

Den växande osäkerheten nämnde jag redan i mitt förra stämmotal. Bilden bekräftades senare under året, då avmattningen på många marknader dessutom tilltog.

Vi ser ändå att den breda kundspridningen i Beijer Alma gör oss motståndskraftiga och skapar tillväxtmöjligheter även i svagare marknadslägen. Under året gjordes också flera förvärv, som med facit i hand blev drivkraften bakom tillväxten.

Under 2019 har även nya hållbarhetsmål tagits fram för de kommande fem åren – ett arbete som engagerat flera medarbetare och enheter än tidigare. Dessutom avslutades året med ett delvis nytt ledningsteam, som jag ser fram mot att samarbeta med. Jag återkommer strax till såväl förvärv, hållbarhetsmål som ledningsteam, men först ska vi se lite närmare på de tre dotterbolagens verksamheter 2019.

Lesjöfors. Inom Chassifjädrar, som säljer på eftermarknaden, minskade försäljningen. Den milda vintern resulterade i en lägre efterfrågan bland slutkunderna, som kombinerades med lagerneddragningar hos Lesjöfors egna kunder. Trots detta ser vi att Lesjöfors affärsmodell och höga servicenivå står sig starkt i konkurrensen, inte minst i ett läge när det pågår en konsolidering bland kunderna.

Industrifjädrar ökade försäljningen. Här skedde en viss avmattning i slutet av året, men mätt på årsbasis var efterfrågan god - exempelvis i Norden, Storbritannien och i Nordamerika. Undantaget var verksamheter med koppling till fordonstillverkning, som utvecklades svagt under i stort sett hela året. Det är också orsaken till de kostnadsanpassningar som vi genomfört.

Under våren gjordes även ett förvärv, som ökat tillväxten och som jag strax ska återkomma till.

I Habia Cable var utvecklingen inom Telecom svag. Det finns alltjämt en överkapacitet bland kabelföretagen och en fortsatt prispress. Även handelshindren påverkade marknadsläget. Habia möter den här utvecklingen genom att bredda verksamheten i Kina till nya kundsegment som ligger utanför telekom.

Inom Övrig Industri ökade försäljningen kraftigt beroende på god efterfrågan i försvars- och verkstadsindustrin, men också på grund av stora utleveranser inom offshore. Mot slutet av året avmattades efterfrågan från industrin. Samtidigt tecknade Habia då viktiga ordrar inom offshore.

Beijer Tech nådde ett rekordresultat. I Flödesteknik fortsatte Lundgrens att växa och ta marknadsandelar. Även de tillverkande verksamheterna utvecklades stark. Det är bolag Beijer Tech förvärvat relativt nyligen, som kommit in bra i koncernen och redan ger en fin utväxling. Ett bra exempel på detta är Svebab.

Industriprodukter gynnades av att de norska och danska verksamheterna ökade försäljningen, men även den svenska industrikonjunkturen var god under större delen av året. Dessutom gjordes flera förvärv som lyfte försäljningen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Lesjöfors resultat var lägre än under 2018 samt att Habia Cable och Beijer Tech förbättrade sina resultat 2019.

Vad gäller hela koncernen uppgick Beijer Almas nettoomsättning till 4 622 Mkr. Det var en ökning med nära 5 procent jämfört med föregående år. Organiskt – det vill säga rensat för valutaeffekter och förvärv ­– minskade omsättningen med 3 procent. Resultatet blev 557 Mkr, vilket var lägre än 2018. Orderingången minskade med cirka 2 procent och vinsten per aktie uppgick till 7,15 kronor.

Trots ökad osäkerhet och tilltagande avmattning blev 2019 således det nästa bästa året hittills i koncernens historia. Jag vill nu passa på att tacka våra dotterbolagschefer Kjell-Arne Lindbäck, Carl Modigh och Staffan Johansson samt era kollegor och medarbetare för fina insatser.

Jag vill också rikta några ord till Kjell-Arne Lindbäck, som gått i pension efter 23 år som vd för Lesjöfors. Under den här tiden har Lesjöfors blivit en världskoncern med försäljning på 60 marknader. En viktig förklaring till detta är Kjell-Arnes gedigna affärsmannaskap, där kombinationen av väl genomförda förvärv och entreprenörsanda skapat stora värden åt Beijer Alma och alla aktieägare. Å hela koncernens vägnar vill jag nu därför tacka jag Kjell-Arne för fina insatser under alla år.

Som nämnts har vi nu ett delvis nytt ledningsteam i koncernen. Sedan i december är Staffan Johansson vd för Beijer Tech. Staffan var tidigare vd för Beijer Techs största dotterbolag Lundgrens och affärsområdet Flödesteknik. Vid årsskiftet tillträdde Ola Tengroth som vd för Lesjöfors. Senare i år tillträder även Erika Ståhl som ny CFO för Beijer Alma. Jag vill välkomna alla i era nya roller och ser fram mot ett givande samarbete.

Under 2019 gjordes flera förvärv, som jag nu tänkte ta chansen att presentera för er. Det handlar om tilläggsförvärv – det vill säga företagsköp som stärker befintliga bolag på vissa teknik- och produktområden, men även hjälpa dem att expandera snabbare till nya geografiska marknader.

Den fem förvärv som gjordes 2019 bidrar på årsbasis med ungefär 350 miljoner kronor försäljning.

Först ut var Beijer Techs förvärv av finska Uudenmaan Murskaus, som är specialiserat på reservdelar till stenkrossar. Beijer Tech har varit en ganska liten aktör i Finland, men nu växer och breddas verksamheten på en och samma gång.

Senare köpte Beijer Tech också Encitech, som jag berättade om redan i det förra stämmotalet. Företaget breddar erbjudandet till elektroniska komponenter, men ökar också andelen egenutvecklade produkter.

Under våren gjorde Beijer Tech ytterligare ett förvärv, denna gång via Lundgrens som köpte verksamheten i norska Codan. Bolaget har sedan dess blivit Lundgrens Norge och en del av det som nu växer till en ledande, nordisk grossistverksamhet inom slangar, kopplingar och industrigummi. Det är samtidigt en verksamhet med en hög andel kundanpassade produkter.

Strax därefter gjorde Lesjöfors ett något större förvärv i Holland. Det rörde sig egentligen två bolag inom Spibelt ­– dels fjäderverksamheten i De Spiraal som breddar kundbasen på den holländska marknaden inom branscher som livsmedel, läkemedel och energi, dels Tribelt som öppnar en helt ny marknad genom sin inriktning på applikationer för transportband.

Innan halvåret var slut gjorde Beijer Tech ytterligare ett företagsköp i Finland. Denna gång av KTT Tekniikka, som inte bara utökar den finska verksamheten, utan tillför det nya segmentet mekaniska transmissionsprodukter och service.

Förvärven är således viktiga, men tillväxt skapas också genom att vi är duktiga på att ta hand om nya företag och vidareutveckla dem. Här kommer det lokala affärsmannaskapet in i bilden – till exempel genom att vi ökar korsförsäljningen mellan nya och gamla enheter, breddar sortimentet i nyförvärvade bolag eller investerar i tillverkningen för att göra den mer lönsam.

Vid sidan om förvärven vill jag betona att även den organiska utvecklingen är grundläggande för oss. Genom att stärka befintliga verksamheter via investeringar, satsningar på försäljning, effektivare produktion och mycket annat fokuserar vi på lönsam tillväxt även på detta sätt. Som jag nämnde inledningsvis har Beijer Alma tagit fram nya hållbarhetsmål för tiden fram till 2023. Det har vi gjort tillsammans med hållbarhetsansvariga i dotterbolagen och de drygt 30 tillverkande enheterna runt om i världen.

I målen lyfts arbetet med affärsetik fram tydligt och även insatserna för att minska vår klimatpåverkan.

Mot den bakgrunden är det positivt att vi når ytterligare förbättringar och att trenden mot minskade koldioxidutsläpp fortsatt även 2019.

Ser vi nu till utvecklingen hittills under 2020 så inleddes året med ytterligare förvärv. Strax efter årsskiftet förvärvade Lesjöfors brittiska Metrol Springs. Företaget är en ledande tillverkare av verktygsgasfjädrar.

I februari förvärvade Beijer Tech företaget PA Ventiler, som säljer ventiler till bland annat pappers- och cellulosaindustrin.

Ser vi till konjunkturläget i stort så har avmattningen i slutet av förra året präglat också inledningen av 2020. Dessutom tillkommer den påverkan som spridningen av coronaviruset fått på länder och marknader världen över. Även Beijer Alma har påverkats, främst gäller det vår verksamhet i Kina, där produktionen låg nere under drygt två veckor.

Coronapandemin har dock under januari och februari inte haft någon betydande negativ påverkan på verksamhet, intäkter och resultat. Utvecklingen framöver är dock mycket svårförutsägbar och riskerar att leda till sämre marknadsförutsättningar. Därför vidtar Beijer Alma åtgärder för att stärka vår beredskap och öka flexibiliteten.

Sammanfattningsvis vill jag betona att Beijer Alma står starkt – både finansiellt och via den robusta affärsmodellen, som ger bra riskspridning, men också öppnar för framtida tillväxtmöjligheter.

Som alltid fokuserar vi på det som vi kan påverka – oavsett om det handlar om neddragningar eller expansion. Detta gäller i ännu högre grad nu, när fokus i närtid ligger på att hantera osäkerheten omkring oss.

Låt mig nu avslutningsvis tacka alla duktiga medarbetare för ert engagemang och era insatser. Ni är vår största tillgång i arbetet också 2020.

Tack!

Henrik Perbeck, VD och koncernchef