Årsredovisning 2017

KONCERNEN I KORTHET

14 %

Orderingången ökade 14 procent till 4 031 Mkr (3 530).

12,89

Vinsten per aktie blev 12,89 kr (10,87).


Rekordfakturering
 inom chassifjädrar

Lesjöfors försäljning av chassifjädrar nådde rekordnivåer.


3 971

Faktureringen ökade med 13 procent till 3 971 Mkr (3 527).


Turn around i Beijer Tech

Beijer Tech ökade rörelseresultatet från 8 till 47 Mkr.


9,50

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 9,50 kr (9,50).

517

Resultatet efter finansnetto blev 517 Mkr (447).


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:2013,value: 3066,5}{title:2014,value: 3898,2}{title:2015,value:3521,9}{title:2016,value:3527,5}{title:2017,value:3971,5}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:2013,value:384,7}{title:2014,value:423,6}{title:2015,value:466,9}{title:2016,value:447}{title:2017,value:517}]

DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

 • Försäljningen uppgick till 2 351 Mkr (2 009).
 • Rörelsemarginalen var 20,3 procent (18,9).
 • Rörelseresultatet var 477 Mkr (380).
 • 
Stark efterfrågan gav en organisk tillväxt på 10 procent.
 • Chassifjädrar: rekordförsäljning som uppgick till 675 Mkr.

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

 • Försäljningen uppgick till 809 Mkr (787).
 • Rörelsemarginalen var 5,2 procent (12,3).
 • 
Rörelseresultatet var 42 Mkr (97).
 • Svagare lönsamhet på grund av leveransstörningar och ändrad produktmix.
 • Telecom: produktivitetshöjande insatser för att möta fortsatt prispress.

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

 • Försäljningen uppgick till 812 Mkr (731).
 • Rörelsemarginalen var 5,8 procent (1,1).
 • Rörelseresultatet var 47 Mkr (8).
 • Flödesteknik: fortsatt försäljningsökning och växande marknadsandel.
 • Industriprodukter: lönsamheten återställd i alla produktsegment och positiv försäljningsutveckling.

Läs mer om Beijer Tech