VD kommenterar Q3

henrik perbeck q4 594
HENRIK PERBECK VD OCH KONCERNCHEF
Förvärv drev tillväxten under ett kvartal med blandad efterfrågan.

Koncernen

Efterfrågan från Beijer Almas kunder har under tredje kvartalet varit blandad. Aktiviteten var fortsatt hög inom till exempel försvars-, verkstads- och offshoreindustrin. Fordonsindustrin, både tillverkning och eftermarknad, har det senaste året avmattats men stabiliserades mot slutet av kvartalet.

Organiskt minskade orderingången marginellt medan nettoomsättningen ökade något. Tack vare förvärven uppnåddes en god tillväxt. Resultatutvecklingen skiljde sig mellan dotterbolagen och koncernens marginal var totalt lägre. Kassaflödet exklusive förvärvslikvider förbättrades betydligt mot tidigare kvartal.

Dotterbolagen

Orderingången var oförändrad för Lesjöfors, medan nettoomsättningen sjönk. Mot slutet av kvartalet stabiliserades detta för båda affärsområdena. För Chassifjädrar klingade högsäsongseffekterna av mot slutet av kvartalet och efterfrågan har i år varit lägre hos slutkunder, vilket förstärkts av lagernedragningar.

För Habia drevs kvartalets förbättringar av den starka utvecklingen inom Övrig industri, främst från kunder inom försvar, offshore och industri. Inom Telecom vände utvecklingen uppåt från låga nivåer. Resultatförbättringen var betydande.

Beijer Tech hade ett bra kvartal med lönsam tillväxt. Organiskt var utvecklingen positiv och tillskottet från de förvärven stärker Beijer Tech både omsättnings- och resultatsmässigt.

Förvärv

De fem förvärven som genomfördes under första halvåret har på ett bra sätt kommit in i gruppen och bidrar till koncernens resultat. Inget ytterligare förvärv har genomförts under tredje kvartalet. Vår strategi att stärka våra dotterbolag med värdeskapande tilläggsförvärv ligger fast.

Henrik Perbeck, VD och koncernchef