Q3: VD kommenterar

henrik perbeck 500
HENRIK PERBECK VD OCH KONCERNCHEF

Kvartalet var starkt och präglades av hög aktivitet och efterfrågan. Detta gav utslag i en tillväxt, jämfört med föregående år, av såväl orderingång som fakturering på 15 procent, varav 10 procent är organiskt. Dock märktes en något lägre tillväxt mot slutet av kvartalet inom Lesjöfors. Resultatet ökade med 33 procent, tack vare stigande vinster i alla dotterbolagen. Totalt under året har därmed faktureringen ökat med 12 procent och resultatet med 23 procent.

Hos Lesjöfors ökade orderingången med 11 procent. Faktureringen ökade inom Industri med 13 procent och inom Chassifjädrar med 25 procent. Lesjöfors kvartalsresultat ökade med 18 procent. Efterfrågan från våra kunder har varit stark med bidrag från de flesta geografier och kundgrupper.

Habias orderingång fortsatte stiga och ökade under kvartalet med 14 procent. Speciellt glädjande är att kundbasen breddats inom offshore där leveranserna tar fart under 2019. Hittills under året har offshoreorder tecknats på 160 Mkr (21). Totalt inom Övrig Industri ökade faktureringen med 35 procent, medan Telecom som förväntat minskat i kvartalet med 23 procent. Resultatet visade på en återhämtning i lönsamheten och blev 14 Mkr (5) för kvartalet.

I Beijer Tech ökade orderingången med 30 procent, faktureringen med 15 procent och resultatet med hela 57 procent, med bidrag från både Industriprodukter och Flödesteknik.

Henrik Perbeck, VD och koncernchef