2018: VD kommenterar

henrik perbeck ar2018 594
HENRIK PERBECK VD OCH KONCERNCHEF
2018 blev ett framgångsrikt år. Orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat ökade. De flesta kundsegment och marknader uppvisade tillväxt. Alla dotterbolag bidrog med resultatförbättringar och rörelsemarginalen steg.

Efterfrågan har under året varit stark, både i den traditionella industriaffären samt inom Chassifjädrar och Telecom, särskilt under det första halvåret. Under det andra halvåret var efterfrågebilden mer blandad. Detta bidrog till att koncernens tillväxt minskade.

Lesjöfors är ett alltmer globalt företag som varit fortsatt framgångsrikt. Förutom att utveckla lokala relationer runt om i världen finns under året flera exempel på att korsförsäljningen globalt ökar. Exempelvis producerar vi alltmer åt europeiska kunder vid våra fabriker i Asien och kan flytta produktion närmare våra kunder i Nordamerika. I Europa bidrog Lesjöfors servicemodell inom Chassifjädrar till en stark volymtillväxt.

Lönsamheten förbättrades i Habias industriaffär efter ett svagare 2017, vilket är viktigt. Orderingången översteg för första gången en miljard kronor, vilket bland annat det nya området offshore bidrog till. I Beijer Tech fortsatte den breda, lönsamma tillväxten. Andelen förädling och tillverkning ökade, inte minst via de senaste årens förvärv.

Lönsam tillväxt

Strategin för lönsam tillväxt innefattar både organisk utveckling och förvärv. Ett genomgående tema är att ha en bred kundbas som ökar tillväxtmöjligheterna och minskar sårbarheten. Lika viktigt är det att vara nära kundernas produktutveckling för att säkra att nya affärer alltid är en betydande del av försäljningen.

Vi stödjer dotterbolagen i deras arbete med organisk tillväxt. Under året har det gjorts omfattande investeringar för att utöka kapaciteten och förbättra produktiviteten i olika verksamheter. Även förvärv har över tid varit en viktig källa för tillväxt, särskilt eftersom förvärvade bolag ofta snabbt kunnat bidra med ytterligare organisk tillväxt när de blivit en del av koncernen. Att förvärva och förädla nya bolag är viktigt också i framtiden. Vi söker aktivt efter möjligheter, både i våra kärnområden samt i nya men närliggande områden, som på sikt kan ge attraktiv avkastning.

Hållbart företagande

Att bedriva vårt företagande på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är grundläggande. Hållbarhetsarbetet bedrivs i linje med vår decentraliserade bolagsstyrning, där beslut fattas nära verksamhet och kunder. I detta arbete utgår vi bland annat från Global Compact och de Globala målen från FN. Här vill jag för 2018 lyfta fram arbetet med att bli energieffektivare, bland annat via mer omfattande energikartläggningar. Hållbarhetsmålen vi satt upp är utmanande i en global koncern som växer och utvecklas, men årets mål gällande energiförbrukning, koldioxidutsläpp och socialt ansvar uppnåddes.

Beredskap inför 2019

I skrivande stund tvistar världens ekonomer om utsikterna för börsen, världsekonomin, industrikonjunkturen och andra omvärldsfaktorer 2019. Vår uppgift är dock att fokusera på det som vi kan påverka och på områden där vi behöver ha beredskap för olika scenarier. Vi gynnas av att koncernen är väl rustad, både finansiellt och genom vår affärsmodell med en diversifierad kundbas. Vi kommer att fortsätta investera i våra verksamheter och söka efter nya förvärvsmöjligheter.

Under året har aktiviteten tidvis varit mycket hög och jag vet att många runt om i koncernen fått ge sitt yttersta i många lägen för göra våra kunder nöjda. Därför vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, som på olika sätt bidragit till att göra 2018 till ett så starkt år.

Henrik Perbeck, VD och koncernchef