Pressmeddelanden

2016-10-26

Stabil efterfrågan

De trender som vi sett under årets två första kvartal fortsatte under tredje kvartalet. Efterfrågeläget inom konjunkturberoende verksamheter var relativt stabilt. 

Däremot var försäljningen av chassifjädrar i Lesjöfors fortsatt lägre än föregående år och telekomförsäljningen utvecklades svagare än 2015. Det område som faktureringsmässigt utvecklats starkast är kärnkraft i Habia. Totalt uppgick koncernens fakturering till 840 Mkr (839). Lesjöfors förvärv av John While Group i Asien bidrog med 17 Mkr. Rensat för förvärv och valutakurseffekter minskade faktureringen med 1 procent. Orderingången uppgick till 818 Mkr, vilket valutajusterat var 8 procent lägre än föregående år i jämförbara enheter.

Resultatet uppgick till 109 Mkr (116). Resultatförsvagningen berodde huvudsakligen på ett lägre resultat i Lesjöfors. Rörelsemarginalen blev 13,3 procent (14,1). Valutaeffekter har påverkat resultatet negativt med cirka 3 Mkr.

Lesjöfors fakturering ökade 1 procent. Förvärv bidrog med 3 procent. Justerat för företagsförvärv och ändrade valutakurser minskade faktureringen med 1 procent. Affärsområdet Industrifjädrar visade en svagt positiv utveckling justerat för förvärv och valutakurseffekter, medan Chassifjädrar fortsatt försvagades. Rensat för valutaeffekter sjönk försäljningen av chassifjädrar med 9 procent jämfört med föregående års rekordhöga nivåer. Försäljningen har minskat i Norden och Storbritannien medan volymerna i Tyskland och Ryssland har ökat. Inom Industrifjädrar är efterfrågeutvecklingen positiv i Norden och Tyskland, medan den brittiska och den amerikanska marknaden försvagats.

Rörelseresultatet uppgick till 84 Mkr (89). Resultatförsvagningen berodde på den lägre försäljningen inom affärsområdet Chassifjädrar. Rörelsemarginalen sjönk jämfört med föregående år, framför allt beroende på förändrad produktmix med högre andel Industrifjäder.

Habias fakturering minskade 1 procent men var oförändrat jämfört med föregående år justerat för valutakurseffekter. Efterfrågan från telekomkunder var svag, framför allt under kvartalets första två månader. I september förbättrades dock orderingång och fakturering. Det dämpade affärsläget inom Telekom kompenserades av en god efterfrågan inom övriga affärssegment. Faktureringstillväxten var särskilt hög inom Kärnkraft, men även Försvar och Industri utvecklades väl.Orderstocken sjönk på grund av att orderingången var lägre än faktureringen inom framför allt affärsområdet Kärnkraft.

Rörelseresultatet uppgick till 29 Mkr (30) och rörelsemarginalen var i nivå med föregående år.

Beijer Techs fakturering var oförändrad jämfört med föregående år. Båda företagets affärsområden, Flödesteknik och Industriprodukter var i nivå med motsvarande period 2015.Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (6). Justerat för engångskostnader om 2 Mkr, relaterade till personalförändringar, var resultat och rörelsemarginal oförändrad. Ett omfattande arbete pågår med att förändra organisation, förbättra styrning och sänka kostnader. Arbetet kommer gradvis att förbättra resultatet i bolaget.

Utsikter
Det stabila efterfrågeläget inom konjunkturberoende verksamheter förväntas hålla i sig även under fjärde kvartalet. Försvagningen inom Chassifjädrar kommer sannolikt att bli något mindre än under tredje kvartalet och förbättringen inom telekomavsnittet i Habia under slutet av tredje kvartalet har hållit i sig i inledningen av fjärde kvartalet.

Bertil Persson
vd och koncernchef 

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se


Release