Pressmeddelanden

2017-02-20

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas härmed till årsstämma onsdagen 29 mars 2017, klockan 18.00, i Stora Salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken torsdagen 23 mars 2017, 
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget, antingen skriftligen, gärna på den i bokslutskommunikén bifogade anmälningsblanketten, under adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala, eller per telefon 018-15 71 60, e-post info@beijeralma.se eller på bolagets webbplats www.beijeralma.se, senast torsdagen 23 mars 2017, helst före kl 16.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt i förekommande fall biträden (högst två) och ställföreträdare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast torsdagen 23 mars 2017 och bör begäras i god tid dessförinnan.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Fullmakt i original utfärdad av juridisk person ska åtföljas av bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.beijeralma.se och kan också erhållas per telefon 018-15 71 60. Fullmakt och eventuella behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen 23 mars 2017.

Bolagets årsredovisning hålls tillgänglig från och med 8 mars och distribueras därefter till aktieägarna så snart den kommit från tryckeriet.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid stämman
  Valberedningens förslag: Advokat Mikael Smedeby
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
 8. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2016
 9. Revisionsberättelse för år 2016
 10. Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs
 11. Beslut om disposition av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
  Styrelsens förslag: Se nedan
 12. Godkännande av styrelsens förslag till avstämningsdag för utdelning
  Styrelsens förslag: Se nedan
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års förvaltning
  Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet
 14. Fastställande av arvoden åt styrelse, utskott och revisor
  Valberedningens förslag: Se nedan
 15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  Valberedningens förslag: Se nedan
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  Valberedningens förslag: Se nedan
 17. Val av revisor
  Valberedningens förslag: Se nedan
 18. Nomineringsprocedur och val av valberedning
  Valberedningens förslag: Se nedan
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission
  Styrelsens förslag: Se nedan
 20. Bestämmande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Styrelsens förslag: Se nedan
 21. Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändringar i bolagsordningen, bildande av aktieägarförening mm: 
  Se nedan
 22. Avslutande av årsstämman

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (PUNKT 11 OCH 12 OVAN)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 9,50 kr per aktie (9,50). Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen 31 mars 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början onsdagen 5 april 2017.

ARVODEN (PUNKT 14 OVAN)

Den valberedning som bildats vid 2016 års årsstämma representerande de största aktieägarna har meddelat att man såvitt avser denna punkt på dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut:

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 325 000 (300 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 950 000 (900 000) kronor.

För ledamot i revisionsutskottet föreslås ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande föreslås ett fast arvode om 125 000 kronor. Styrelsen bildade ett separat revisionsutskott i oktober 2016. Valberedningen föreslår att ledamöterna i revisionsutskottet retroaktivt tillerkänns ett arvode om 50 000 kronor per ledamot och 80 000 kronor för utskottets ordförande.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

STYRELSE (PUNKT 15 OCH 16 OVAN)

Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleant. Marianne Brismar har avböjt omval. Valberedningen kommer att föreslå omval av Carina Andersson, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall samt nyval av Johnny Alvarsson som ordinarie styrelseledamöter. Se vidare www.beijeralma.se.

Valberedningen föreslår att Johan Wall väljs till ordförande i styrelsen.

VAL AV REVISOR(PUNKT 17 OVAN)

Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman, med rekommendation av revisionsutskottet,  kommer att föreslå omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år dvs intill slutet av årsstämman 2018. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att i likhet med föregående år utse auktoriserade revisor Leonard Daun till bolagets huvudansvarige revisor. 

NOMINERINGSPROCEDUR OCH VAL AV VALBEREDNING (PUNKT 18 OVAN)  

Inför årsstämman 2018 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma nomineringsprocedur som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare, styrelsens ordförande Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, utsedda av årsstämman ska utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, utskottsarvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår därför att årsstämman utöver ovanstående utser Hans Ek (SEB Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge AB) att ingå i valberedningen.

Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej ska överstiga sex. Ordförande ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denna inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma. 

BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 19 OVAN) 

Styrelsen föreslår i likhet med tidigare år att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier eller av konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier. Styrelsen ska även äga fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 12,5 Mkr. Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

BESTÄMMANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 20 OVAN)

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de tre underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets controller.

Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa ska utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram. 

FÖRSLAG FRÅN THORWALD ARVIDSSON (PUNKT 21 OVAN)

Aktieägaren Thorwald Arvidsson har till styrelsen skriftligen framställt ett antal förslag. Följande faller inom ramen för årsstämmans beslutaderätt:

a)    anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom såväl bolaget som portföljbolagen

b)    uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision

c)    resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen

d)    anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom såväl bolaget som portföljbolagen mellan män och kvinnor

e)    uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet

f)     årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen

g)    uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget

h)    fråga om hedersordförandeskap

i)     ändring av bolagsordningen (§4 fjärde stycket) enligt nedan. Aktier av båda slagen medför en röst

j)     ändring av bolagsordningen (§6) genom tillägg av två nya stycken. Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag.

k)    Övriga av det offentliga arvoderade politiker må inte utses till ledamöter av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat.

Styrelsen avstyrker de framlagda förslagen men har – beträffande aktieägarförening – inget att invända emot att Beijer Almas aktieägare själva bildar en aktieägarförening.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen paragraf 4 (rörande rösträtt) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman förutsatt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid stämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen. För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen paragraf 6 (politikerkarantän) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl det avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 

ÖVRIGT

Totala antalet aktier i Beijer Alma AB uppgår till 30 131 100 varav 3 310 000 aktier serie A med 33 100 000 röster och 26 821 100 aktier serie B med 26 821 100 röster eller sammanlagt 59 921 100 röster. Beijer Alma AB innehar inga egna aktier.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas in i förväg till bolaget via posten under adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala eller via e-post: info@beijeralma.se.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende bemyndigande enligt punkt 19 ovan jämte yttranden kommer att från och med onsdagen 8 mars 2017 hållas tillgängliga hos bolaget, adress Dragarbrunnsgatan 45, 753 20 Uppsala. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets webbplats www.beijeralma.se

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till lättare förtäring och underhållning.

Välkomna!

Uppsala i februari 2017

Styrelsen

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se


Release