Pressmeddelanden

2017-03-29

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Under inledningen av 2017 har efterfrågan varit stark för koncernen som helhet. Bäst utveckling har Lesjöfors, där framför allt försäljningen av chassifjädrar ökar efter ett något svagare 2016. Även Industrifjädrar visar god tillväxt. I Habia ökar försäljningen av kabel till basstationsantenner kraftigt. I övriga kundsegment är utvecklingen något svagare, framför allt på grund av lägre fakturering inom kärnkraft. I Beijer Tech påverkas lönsamheten positivt av de åtgärder som gjordes under förra året.

Sammantaget är förutsättningarna gynnsamma och det gör att både fakturering och resultat bör förbättras det första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året.
 

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

 • Utdelningen för 2016 fastställdes till 9,50 kronor. Utdelningen kommer att distribueras av Euroclear Sweden med början den 5 april 2017.

 • För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast styrelsearvode om 325 000 (300 000) kronor. För styrelsens ordförande beslöts ett fast styrelsearvode om 950 000 (900 000) kronor. För ledamot i revisionsutskottet beslöts ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot. För utskottets ordförande betalas ett fast arvode om 125 000 kronor. Styrelsen bildade ett separat revisionsutskott i oktober 2016. Beslöts att ledamöterna i revisionsutskottet retroaktivt tillerkänns ett arvode om 50 000 kronor per ledamot och 80 000 kronor för utskottets ordförande. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

 • Beträffande styrelse beslöts omval av Carina Andersson, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslöts nyval av Johnny Alvarsson. Johan Wall valdes till styrelsens ordförande. Marianne Brismar har avböjt omval.

 • Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.

 • Inför årsstämman 2018 skall bolaget tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och Johan Wall såsom styrelsens ordförande jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning. Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, utskottsarvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslöt därför att utöver ovanstående utse Vegard Søraunet (ODIN Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge AB) att ingå i valberedningen.

 • Styrelsen bemyndigas att för företagsförvärv fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier.

  Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 4 maj.

  BEIJER ALMA AB (publ)
  Styrelsen

   

Ytterligare upplysningar:
vd och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.


Pressmeddelande (PDF)