Pressmeddelanden

2017-12-01

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

Antalet röster i Beijer Alma AB har under november månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2015.

Efter omvandlingen finns totalt 30 131 100 registrerade aktier varav 3 305 000 A-aktier och 26 826 100 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår per 30 november 2017 till 59 876 100 baserat på antalet registrerade aktier.

Ytterligare upplysningar:

Tillförordnad vd och koncernchef Jan Blomén, telefon 018-15 71 60

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl 16:10.


Release