Pressmeddelanden

2018-02-14

Bokslutskommuniké 2017

God efterfrågan
  • Faktureringen uppgick till 968 Mkr (887) i kvartalet och till 3 971 Mkr (3 527) under året.
  • Resultatet efter finansnetto var 123 Mkr (113) under kvartalet och 517 Mkr (447) under året.
  • Vinsten per aktie var 3,07 kr (2,48) under kvartalet och 12,89 kr (10,87) under året.
  • Kassaflödet efter investeringar var 68 Mkr (30) under kvartalet och 187 Mkr (174) under året.
  • Nettoskuldsättningsgraden var 20 procent (16).
  • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 9,50 kr per aktie.

Koncernen

Den goda efterfrågan fortsatte under fjärde kvartalet och faktureringen ökade med 9 procent. Inom koncernen var dock utvecklingen blandad. Lesjöfors och Beijer Tech hade god tillväxt medan Habia understeg fjolårets faktureringsnivå. Branschvis är det hög tillväxt inom verkstadsindustrin medan telekom- och kärnkraftssektorn som är viktiga segment för Habia hade en svag utveckling under kvartalet. Chassifjädrar inom Lesjöfors fortsatte att växa men inte i samma höga takt som under tidigare kvartal under året.

Under fjärde kvartalet steg faktureringen med 9 procent till 968 Mkr (887). Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 7 procent. Orderingången var 1 008 Mkr (897), en ökning med 12 procent.   
Lesjöfors och Beijer Tech förbättrade resultaten medan Habias vinst minskade. Totalt ökade rörelseresultatet till 125 Mkr (115). Resultatet före skatt uppgick till 123 Mkr (113).  Vinsten per aktie nådde 3,07 kr (2,48). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 68 Mkr (30).

Under helåret uppgick faktureringen till 3 971 Mkr (3 527), en ökning med 13 procent.  Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 10 procent. Orderingången ökade med 14 procent till 4 031 Mkr (3 530). Resultatet före skatt var 517 Mkr (447). Vinsten per aktie uppgick till 12,89 (10,87).

Ytterligare upplysningar:
Tillförordnad vd och koncernchef Jan Blomén, telefon 018-15 71 60

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl 12:30.


Release