Pressmeddelanden

2018-05-18

Beijer Alma AB fastställer avstämningsdag för aktiesplit till 30 maj 2018

Vid Beijer Alma AB:s årsstämma den 22 mars 2018 beslutades att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i två aktier av motsvarande serie (aktiesplit 2:1). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktier.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktier ska vara onsdagen den 30 maj 2018, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 28 maj 2018 och första dag för handel med uppdelade aktier är tisdagen den 29 maj 2018.

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Beijer Alma AB från och med den 29 maj 2018 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0011090539 och för B-aktien SE0011090547. Aktierna som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas att registreras på VP-konton torsdagen den 31 maj 2018.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 60 262 200, varav 6 610 000 A-aktier och 53 652 200 B-aktier, båda aktieslagen med ett kvotvärde på 2,09 kr. Aktiekapitalet kommer oförändrat att uppgå till 125 546 250 kr.

BEIJER ALMA AB (PUBL)

Henrik Perbeck
Verkställande direktör

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, henrik.perbeck@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08:30.


Release