Pressmeddelanden

2018-05-31

Ändring av antalet aktier och röster i Beijer Alma AB

Antalet aktier och röster i Beijer Alma AB har under maj månad ökats till följd av den aktiesplit (2:1) som beslutades vid Beijer Alma AB:s årsstämma den 22 mars 2018. Per den 31 maj 2018 uppgår antalet aktier i bolaget till 60 262 200, varav 6 610 000 A-aktier med tio röster vardera och 53 652 200 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår den 31 maj 2018 till 119 752 200.

BEIJER ALMA AB (PUBL)

Henrik Perbeck
Verkställande direktör

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, henrik.perbeck@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl 08:30.


Release