Pressmeddelanden

2018-08-24

Bästa kvartalet hittills

Kvartalet innebär ytterligare ett rekordkvartal för Beijer Alma. Orderingången ökade med 19 procent, faktureringen med 14 procent och rörelseresultatet med hela 24 procent. 

Förbättringarna kommer från alla dotterbolagen. Detta visar på styrkan i våra marknadspositioner som gör att vi kan dra nytta av den goda efterfrågan. Tillsammans med det starka första kvartalet är därmed även halvårets nyckeltal på rekordnivåer.

Hos Lesjöfors ökade orderingången med 16 procent. Faktureringen ökade inom Industri med
15 procent och inom Chassifjädrar med 11 procent. Lesjöfors kvartalsresultat ökade med 15 procent. Efterfrågan från våra kunder har varit stark med bidrag från de flesta geografier och kundgrupper.

Habias orderingång fortsatte stiga och ökade under kvartalet med 25 procent. Även faktureringen ökade både inom Telecom och Övrig Industri och vi ser en stark förbättring i lönsamheten med ett resultat på 21 Mkr (6) för kvartalet.

I Beijer Tech ökade orderingången med 21 procent, faktureringen med 13 procent och resultatet med 16 procent, med bidrag från både Industriprodukter och Flödesteknik. Förvärvet av Packningar och Plast AB bidrar till ökningen i både fakturering och resultat.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, henrik.perbeck@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 11:30.


Release