Pressmeddelanden

2019-03-28

Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 28 mars 2019

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

” Under 2018 var i princip all tillväxt kopplad till organisk utveckling. Långsiktigt är även förvärv viktiga i tillväxtarbetet. Så har det varit historiskt och så kommer det att vara också i framtiden.
När vi nu är inne i 2019 ser vi att många regioner och branscher uppvisar en fortsatt stark utveckling. Samtidigt präglas situationen i omvärlden av större osäkerhet än under samma period förra året.
Beijer Alma har en robust affärsmodell och en stark balansräkning. Det gör att vi är rustade för att möta eventuella nedgångar, med gör framför allt att vi kan göra nya satsningar för att säkra en fortsatt lönsam tillväxt”


BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

  • Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2018 fastställdes.
  • Utdelningen för 2018 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 5,10 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 1 april 2019. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 4 april 2019.
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast styrelsearvode om 325 000 kronor. För styrelsens ordförande beslöts ett fast styrelsearvode om 950 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet beslöts ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande beslöts ett fast arvode om 125 000 kronor. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
  • Beträffande styrelse beslöts omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg, Johan Wall och Cecilia Wikström samt nyval av Hans Landin som ordinarie styrelseledamöter. Johan Wall valdes till styrelsens ordförande. Anders G Carlberg har avböjt omval.
  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.
  • Inför årsstämman 2020 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Hans Ek (SEB Fonder), Vegard Søraunet (Odin Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge). Johan Wall utsågs till ordförande för valberedningen.
  • Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.
  • Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna överensstämmer i sak med vad som fastställdes av årsstämman 2018.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 6 maj 2019.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen
      
   
Ytterligare upplysningar:
vd och koncernchef Henrik Perbeck, Beijer Alma AB, telefon: 018-157160

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.


Pressmeddelande (PDF)