Pressmeddelanden

2019-05-06

Hög aktivitet under inledningen av året, men med blandad efterfrågesituation inom kundsegmenten.

Efterfrågan har i huvudsak varit fortsatt stark för Beijer Almas verksamheter framförallt i Europa och USA. I Tyskland och Kina påverkar dock en svagare fordonsindustri helhetsbilden och kostnadsanpassningar har genomförts. Orderingången sjönk under kvartalet med 10 procent i jämförelse med fjolåret då Habia tecknade en stor offshoreorder på 100 Mkr. Nettoomsättningen steg med 3 procent med ett i stort sett oförändrat resultat. Orderingången från industrin i Norden, som påverkar alla våra dotterbolag, var fortsatt stark. Kassaflödet var något lägre som ett resultat av genomförda förvärv.

Dotterbolagen
Inom Lesjöfors fortsatte tillväxten inom Industrifjädrar. Nettoomsättningen växte med 5 procent, trots effekterna från fordonsindustrin i Tyskland. Glädjande är utvecklingen i USA och säljsynergierna med andra geografier. Inom Chassifjädrar har slutkundsefterfrågan minskat med cirka 15 procent, främst i Storbritannien, jämfört med förra årets rekordnivåer.

I Habia fortsatte efterfrågan inom Övrig Industri på hög nivå, speciellt från försvarskunder. Telecom är i nivå med de senaste två kvartalen. Produktionen av offshoreprojekten startade för leverans under året. Ytterligare order har tecknats i kvartalet. 

Beijer Tech har haft ett mycket starkt kvartal med lönsam tillväxt i de flesta kundsegment, vilket genererar ett nästan dubblerat rörelseresultat och högre marginaler. Genom väl valda förvärv och en tydlig strategisk riktning har kund- och produktmixen förbättrats över tid.

Förvärv
I mars förvärvades Encitech Connectors AB i Halmstad som producerar och distribuerar elektronikkomponenter med stor andel export. Bolaget breddar Beijer Tech som långsiktig ägare för bolag inom industriell tillverkning och handel. I januari tillträddes det mindre förvärvet av Uudenmaan Murskaus som under kvartalet framgångsrikt integrerats i Beijer Techs finska verksamhet. Den 3 maj tecknades avtal av Beijer Tech om att förvärva Codan AS i Norge, som utgör en plattform för geografisk expansion av affärsområdet Flödesteknik.

Henrik Perbeck
VD och koncernchef

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 10:00.


Release