Pressmeddelanden

2020-03-22

Beijer Alma anpassar sin utdelning till följd av rådande osäkra marknadsläge

Coronapandemin har under januari och februari inte haft betydande negativ påverkan på Beijer Almas verksamhet, intäkter och resultat. Utvecklingen framöver är dock mycket svårförutsägbar och riskerar leda till sämre marknadsförutsättningar varför Beijer Alma vidtar åtgärder för att stärka sin beredskap och öka sin flexibilitet.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen i Beijer Alma årsstämman en kontant utdelning om 2,50 kronor per aktie istället för 5,10 kronor per aktie, som tidigare kommunicerats. Det är styrelsens ambition att kalla till en extra bolagsstämma senare under året för beslut om ytterligare utdelning, om marknadssituationen vid denna tidpunkt har stabiliserats.

I rådande läge är det dock styrelsens uppfattning att det är viktigt att bolagets finansiella ställning är stark inför tänkbara framtida utmaningar och möjligheter.

Beijer Almas årsstämma hålls onsdag 25 mars kl 18:00, i Uppsala, i ett förkortat format utan några kringarrangemang eller anföranden.

För ytterligare information: 
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, +46 (0)18-15 71 60

 

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2020 kl 18:00.


Release