Sök nyheter och pressmeddelanden

15 Februari 2021 | Rapport | Börsmeddelande

Bokslutskommuniké 2020

Starkt avslutande kvartal trots fortsatt osäkerhet i omvärlden

Koncernen

Fjärde kvartalet präglades av en tydlig återhämtning och god efterfrågan i flera kundsegment inom industrin. Den andra vågen av covid-19 pandemin har inte fått samma effekter som under våren för våra kunder. För Beijer Alma förbättrades orderingång och försäljning som var tillbaka på föregående års nivåer. Tack vare en lägre kostnadsbas och en gynnsam mix blev den underliggande rörelsemarginalen högre än i fjol. Kassaflödet var starkt. Beredskapen för förändringar är fortsatt hög, då osäkerhet kring pandemins framtida konsekvenser kvarstår.

Dotterbolagen

I Lesjöfors var orderingången högre än föregående år och produktionen har till fullo återställts för att möta den ökade efterfrågan. Senaste årens förvärv i Holland och Storbritannien bidrar till den lönsamma tillväxten. För chassifjädrar har efterfrågan normaliserats och fjärde kvartalet är lågsäsong.

Habia Cable upplevde en fortsatt svag efterfrågan under kvartalet inom industri och telecom, vilket inte kunde kompenseras av projektleveranser inom offshore, kärnkraft och försvar. En lägre kostnadsnivå bidrog till en positiv resultatutveckling. Samtidigt fortsätter satsningen på nya unika tekniska lösningar och produkter, med tillämpningar inom t.ex. hållbara transporter.

För Beijer Tech, som verkar i Norden, ökade efterfrågan starkt under kvartalet vilket gav avtryck i orderingången såväl organiskt som hos förvärvade bolag. Förbättringen var tydligast i Sverige samtidigt som Finland och Danmark visade på stabilitet. Norge fortsätter vara den marknad med långsammast återhämtning.

Strategi och hållbarhet

Beijer Almas ambition är att fortsätta driva lönsam tillväxt via förvärv, både inom närliggande och nya områden. Efter en period av osäkerhet investerar koncernen för organisk lönsam och hållbar tillväxt i våra dotterbolag. Under kvartalet driftsattes två solcellsanläggningar på fabrikstak, där elektriciteten kan användas direkt i produktionen.

Med en stark avslutning av året, kan vi konstatera att det har varit ett mycket utmanande och speciellt år. Sviterna från vårens inbromsning syns tydligt i koncernens utveckling. Det har även varit ett år med färre personliga möten, vilket vi hoppas ska vara möjligt att ha igen under 2021!


Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se
Erika Ståhl, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, erika.stahl@beijeralma.se (jan.blomen@beijeralma.se)
Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2020 kl. 12:00.
Ladda ner rapporten
Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport, Q1, släpps den 26 april för perioden januari–mars.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium