Sök nyheter och pressmeddelanden

19 Augusti 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Halvårsrapport januari – juni 2022

Förvärvsdriven tillväxt, stabil efterfrågan och ökat strategisk fokus
  • Nettoomsättningen ökade till 1 461 Mkr (1 135)
  • Rörelseresultatet minskade till 190 Mkr (197) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (17,3)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 189 Mkr (188)
  • Vinst per aktie inklusive verksamhet under avveckling ökade till 2,91 kr (2,45)
  • Orderingången ökade till 1 437 Mkr (1 174)
  • Kassaflödet från löpande verksamhet, inklusive verksamhet under avveckling, uppgick till 247 Mkr (175)
  • Nettoskulden uppgick till 1 677 Mkr
  • Avtal om avyttring av Habia Cable ingicks 5 juli 2022
  • John Evans´ Sons förvärvades 8 juli


Koncernen
Efterfrågan i kvartalet var generellt stabil och god, även om bilden var blandad i olika geografier och kundsegment. Verksamheterna i Norden visade på styrka och organisk tillväxt, medan efterfrågan i övriga Europa och Asien har påverkats mer av externa omvärldsfaktorer, såsom kriget i Ukraina och covid. Fortsatt hög inflation har lett till kostnadsökningar, som i hög grad kompenserats med prisökningar.

Dotterbolagen
Lesjöfors såg en fortsatt stabil efterfrågan, med viss variation i olika geografier och kundsegment. Affärsområdet Chassifjädrar visade på tillväxt i större delen av Europa, men den stoppade försäljningen till Ryssland och minskningen i Ukraina har påverkat både omsättning och resultat negativt. Inom Industrifjädrar var Norden fortsatt den starkaste regionen. Asien påverkades av Kinas covid-relaterade nedstängningar, medan tillväxten i Centraleuropa begränsades av indirekta effekter från störningar hos kunder och leverantörer, exempelvis inom fordonsindustrin. De förvärvade bolagen Alcomex och Plymouth Spring bidrog båda med god lönsam tillväxt. I slutet av kvartalet annonserades det största förvärvet någonsin för Lesjöfors, John Evans’ Sons i USA, som får viktig strategisk betydelse framöver.

Habia Cable hade ett ytterligare starkt kvartal med god orderingång, omsättning och lönsamhet. Efterfrågan var stark inom kundsegmenten Industri och Telecom, såväl som från försvarsmarknaden.

Beijer Tech upplevde en fortsatt god efterfrågan på den nordiska marknaden inom båda sina affärsområden under kvartalet. Trots utmaningar inom leverantörskedjan och hög inflation uppnåddes god organisk lönsam tillväxt. Den senaste tidens förvärv bidrog ytterligare till det positiva utfallet.

Strategi och förvärv
Det betydande förvärvet av John Evans’ Sons med sin position inom fjädrar till medicinteknik, samt inom nya produktområden, stärker Lesjöfors närvaro betydligt på den amerikanska marknaden. Bolaget har likt Lesjöfors en diversifierad kundbas, långa kundrelationer och fokus på kundnära produktutveckling. Tillsammans med Lesjöfors övriga dotterbolag skapas ytterligare möjligheter till lönsam tillväxt.

I början av juli meddelades att Beijer Alma har ingått avtal att avyttra Habia Cable efter en strategisk översyn under våren. Beijer Alma har ägt Habia Cable sedan 1985 och lämnar nu över stafettpinnen till det tyska kabelbolaget HEW Kabel som skapar en europeisk specialkabelkoncern. Samtidigt säkerställer vi fortsatt utrymme för värdeskapande genom investeringar och förvärv inom såväl Lesjöfors som Beijer Tech och stärker därmed vårt strategiska fokus. Jag ser med tillförsikt på våra möjligheter att fortsätta generera lönsam tillväxt.

Verksamhet under avveckling
I delårsrapporten för det andra kvartalet 2022 redovisas Beijer Almas tidigare dotterbolag Habia Cable som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Övriga affärsområden utgör kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om.

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2023.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter