Sök nyheter och pressmeddelanden

30 Mars 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL) DEN 30 MARS 2022

Beijer Alma AB (publ) har hållit årsstämma den 30 mars 2022. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes stämman med förhandsröstning (poströstning), utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler. Anförande av den verkställande direktören har publicerats på bolagets webbplats, www.beijeralma.se.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.
 
BESLUT VID STÄMMA

  • Fastställande av balans- och resultaträkning: Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2021 fastställdes.
  • Disposition av vinstmedlen: Utdelningen till aktieägarna för 2021 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 1 april 2022. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 6 april 2022.
  • Ansvarsfrihet: Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
  • Styrelse: Som styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas och Johan Wall. Johan Wall omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvoden: Ett fast styrelsearvode om 350 000 kr till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 1 000 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet utgår ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För revisionsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 125 000 kronor. För ledamot i ersättningsutskottet utgår ett fast arvode om 25 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För ersättningsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 50 000 kronor.
  • Revisor: KPMG AB omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne kommer att utses till huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
  • Valberedning: Inför årsstämman 2023 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningen som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet innebär bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Hans Christian Bratterud (Odin Fonder), Hjalmar Ek (Lannebo Fonder) och Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder). Anders G. Carlberg utsågs till ordförande för valberedningen.
  • Bemyndigande: Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.
  • Ersättningsrapport: Styrelsens ersättningsrapport för 2021 godkändes.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 26 april 2022.
 
BEIJER ALMA AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2023.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter