Sök nyheter och pressmeddelanden

26 April 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Kvartalsrapport januari – mars 2022

Nya förvärv och god efterfrågan i en osäker omvärld
  • Nettoomsättningen ökade till 1 704 Mkr (1 283)
  • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 271 Mkr (215) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,9 procent (16,7)
  • Rörelseresultatet ökade till 246 Mkr (215)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 238 Mkr (208) och vinst per aktie steg till 2,97 kr (2,73)
  • Orderingången ökade till 1 753 Mkr (1 330)
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till –84 Mkr (80)
  • Nettoskulden var 1 691 Mkr (710)

Koncernen
Efterfrågan har i grunden varit fortsatt god från koncernens diversifierade kundbas. Våra bolag har lyckats öka såväl orderingång, nettoomsättning som rörelseresultat. Samtidigt navigerar vi nu i en omvärld med ytterligare osäkerheter. Covid-pandemin skapar fortfarande störningar i Kina. I Europa har kriget i Ukraina skapat stort mänskligt lidanden, men även störningar i världsekonomin och i leverantörskedjor. Vårt fokus har varit att värna om anställdas och deras närståendes säkerhet, t.ex. ukrainska medarbetare i våra polska fabriker. Kriget och olika sanktioner verkar kunna fortsätta en längre tid framöver. Detta påverkar koncernen till viss del direkt men även indirekt, via kunder och leverantörer, vilket gör läget ytterst svårbedömt. Även den ökande inflationen måste hanteras av våra bolag genom ytterligare prisjusteringar och kostnadskontroll.

Dotterbolagen
Lesjöfors inledande kvartal 2022 präglades av fortsatt god efterfrågan, men bilden var blandad i olika geografier och kundsegment. Affärsområdet Chassifjädrars tillväxt var bred i Europa, men fick från början av mars en direkt påverkan av den tillfälligt stoppade verksamheten i Ryssland. Inom Industrifjädrar var Norden den starkaste regionen. Asien påverkades delvis av Kinas covid-relaterade nedstängningar och även i Centraleuropa och USA begränsades tillväxten av indirekta effekter från kunder och leverantörer. De förvärvade bolagen Alcomex och Plymouth Spring bidrog båda med lönsam tillväxt.

Habia Cable levererade ett starkt kvartal med god lönsamhet och hög orderingång. Efterfrågan var stark inom kund segmenten Industri och Telecom. Den ökade aktiviteten inom försvarsmarknaden syns alltmer i orderingången.

Beijer Tech upplevde en stark efterfrågan på den nordiska marknaden i båda sina affärsområden under kvartalet. Trots utmaningar inom leverantörskedjan och ökad inflation uppnåddes god organisk lönsam tillväxt. Senaste årets flera förvärv bidrog ytterligare till tillväxten.

Förvärv
Vi fortsätter att leta efter bra bolag för att växa lönsamt via förvärv. Under kvartalet välkomnade vi två välskötta svenska bolag till Beijer Tech, som båda bidrog med lönsam tillväxt. Det var Swedish Microwave, som tillverkar och säljer satellitmottagarkomponenter globalt, och Mountpac, som tillverkar kundanpassade komponenter. Förvärven bidrar till att öka förädlingsgraden inom Beijer Tech och stärker dess roll som plattform för spännande bolag inom nya industriella nischer.

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2023.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter