Sök nyheter och pressmeddelanden

27 Oktober 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Delårsrapport januari – september 2022

Fortsatt tillväxt trots varierad efterfrågan i osäkert konjunkturläge
  • Nettoomsättningen i kvartalet ökade till 1 483 Mkr (1 133)
  • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 200 Mkr (197) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,5 procent (17,4)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 187 Mkr (144)
  • Vinst per aktie inklusive Verksamhet under avveckling ökade till 2,71 kr (2,14)
  • Orderingången ökade till 1 377 Mkr (1 132)
  • Kassaflödet från löpande verksamhet, inklusive verksamhet under avveckling, uppgick till 150 Mkr (271)
  • Nettoskulden uppgick till 2 420 Mkr
  • Fjädertillverkaren John Evans´ Sons förvärvades 8 juli
  • Habia Cable avyttrades 14 oktober

Koncernen
Efterfrågan i kvartalet fortsatte generellt att vara god, även om bilden var varierad i olika geografier och kundsegment. Verksamheterna i Norden var relativt sett starkare och bidrog med organisk tillväxt, medan efterfrågan i övriga Europa och Asien har påverkats mer av svagare konjunktur och specifika omvärldsfaktorer, såsom kriget i Ukraina. Inflationen har fortsatt driva kostnadsökningar, som kompenserats med motsvarande prisökningar, medan leverantörskedjorna har stabiliserats alltmer.

Dotterbolagen
Lesjöfors såg en blandad efterfrågan, med stor variation i olika geografier och kundsegment. Inom affärsområdet Chassifjädrar var volymerna betydligt lägre, delvis beroende på stoppad försäljning till Ryssland, men även lägre i övriga Europa. Inom Industrifjädrar var Norden den starkaste regionen. Även på den nordamerikanska marknaden, som har ökat i betydelse för Lesjöfors, var efterfrågan god. Både Asien och Centraleuropa har ett osäkrare konjunkturläge och efterfrågan var generellt svagare, men framför allt mer volatil mellan kundsegment och länder. De förvärvade bolagen Alcomex, Plymouth Spring och John Evans’ Sons bidrog alla med lönsam tillväxt.

För Beijer Tech, som verkar på den nordiska marknaden, var efterfrågan stabil och speciellt stark i Norge. Detta bidrog till god organisk tillväxt och fortsatt positiv marginalutveckling. Även förvärven bidrog med ytterligare lönsam tillväxt.

Habia Cable, som har avyttrats i oktober, bidrog med ett sista bra kvartal i koncernen med god orderingång, omsättning och lönsamhet.

Strategi & förvärv
Förvärvet av amerikanska John Evans’ Sons med stark position inom fjädrar till exempelvis medicinteknik, tillträddes i början av kvartalet. Fokus initialt har varit att fokusera på affärsutveckling samtidigt som bolaget integreras i koncernen. Inom Lesjöforsgruppen kommer ytterligare möjligheter till tillväxt och synergier skapas.

I oktober förvärvade Lesjöfors även turkiska Telform, en framgångsrik tillverkare av industrifjädrar till en diversifierad kundbas på den inhemska och europeiska marknaden. Genom förvärvet utökar Lesjöfors sin produktionsplattform och kapacitet för lågkostnadsproduktion.

I oktober slutfördes även avyttringen av Habia Cable till HEW-Kabel. Med detta har vi säkerställt fortsatt utrymme för värdeskapande investeringar och förvärv inom Lesjöfors och Beijer Tech. Detta stärker vårt strategiska fokus i ett mer osäkert omvärldsläge, då vi måste vara snabbfotade och kunna agera med både gas och broms samtidigt, när behov och möjligheter uppstår.

Verksamhet under avveckling
I delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 redovisas Beijer Almas tidigare dotterbolag Habia Cable som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Övriga affärsområden utgör kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om.

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2024.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter