Hållbarhetsmålen inriktas på fyra områden. Dessa mål kopplas även till nio av FN:s Globala mål för hållbar utveckling, som fungerar som en kompass för koncernen.

Hållbarhetsmål 2019–2023

  • 1 God affärsetik med samhällsengagemang
  • Beijer Alma står för ärlighet och hederlighet. Vi förväntar oss detsamma av de intressenter koncernen samverkar med. Vi tillämpar sunda affärsprinciper, där mutor och konkurrensbegränsningar är förbjudna. Socialt ansvarstagande innebär att vi stödjer intressenter som delar våra värderingar.

  • 2 Effektivare resursanvändning
  • Beijer Almas användning av energi, material och andra naturresurser ska vara effektiv och kopplad till en god hushållning. De resurser som vi använder återvinns i möjligaste mån för att bidra till en hållbar utveckling.

  • 3 Minskad klimatpåverkan
  • Beijer Alma stödjer FN:s klimatmål för 2030 och bidrar aktivt till att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det gör vi genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och genom att utvärdera hur klimatförändringar påverkar koncernens verksamhet.

  • 4 Säker och utvecklande arbetsmiljö
  • Beijer Alma arbetar förebyggande och systematiskt för att skapa en bra, säker arbetsmiljö, där medarbetarna ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi behandlar alla rättvist och med respekt samt stödjer arbetet med mångfald i koncernen.

Beijer Alma står för ärlighet och hederlighet. Vi förväntar oss detsamma av de intressenter koncernen samverkar med. Vi tillämpar sunda affärsprinciper, där mutor och konkurrensbegränsningar är förbjudna. Socialt ansvarstagande innebär att vi stödjer intressenter som delar våra värderingar.

Beijer Almas användning av energi, material och andra naturresurser ska vara effektiv och kopplad till en god hushållning. De resurser som vi använder återvinns i möjligaste mån för att bidra till en hållbar utveckling.

Beijer Alma stödjer FN:s klimatmål för 2030 och bidrar aktivt till att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det gör vi genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och genom att utvärdera hur klimatförändringar påverkar koncernens verksamhet.

Beijer Alma arbetar förebyggande och systematiskt för att skapa en bra, säker arbetsmiljö, där medarbetarna ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi behandlar alla rättvist och med respekt samt stödjer arbetet med mångfald i koncernen.

Uppförandekoden tar sikte på områdena människor och samhälle, miljö och etik. Den beskriver koncernens förhållningsätt till affärsetik, klimatpåverkan, kvalitetsfrågor, produktansvar och mycket annat. Koden är rättesnöret, men det är genom alla medarbetares tillämpning i vardagen som den blir tydlig och gör skillnad.

Broschyren om ansvarsfullt företagande beskriver uppförandekoden och kan laddas ner på flera olika språk:
Engelska
Finska
Kinesiska
Lettiska
Polska
Svenska
Tyska

Hållbar rapportering

Hållbarhetsrapporteringen är en del av årsredovisningen. På så sätt blir kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande tydlig.

Alla hållbarhetsrapporter hittar du under finansiella rapporter

Arbetet i praktiken. Läs mer om hur koncernen och dotterbolagen arbetar med hållbarhet.