Hållbarhetsarbete

hallbart default 594

Hållbarhet skapar affärsmöjligheter. För Beijer Alma är kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande självklar. Förutom att bidra till en bättre värld skapar hållbarhetsarbetet nya affärsmöjligheter, sänker kostnaderna, minskar riskerna och gör att vi kan möta krav och förväntningar från intressenter i och utanför koncernen. Vi har inriktat vårt arbete på fem målområden:

  • Effektivare resursanvändning
  • Avfall och systematiskt miljöarbete
  • Minskad miljöpåverkan
  • Säker och utvecklade arbetsmiljö
  • God samhällsmedborgare

Läs och ladda ner årets hållbarhetsredovisning i pdf

KORTFATTAT OM HÅLLBARHETSARBETET 2018:

ISO 14001

Certifiering. Målet är att certifierade miljöledningssystem ska finnas överallt där det är relevant. Vid utgången av 2018 var 24 enheter certifierade. En av de nya enheter som certifierades under året var Lesjöfors America.

Miljönytta

Miljöanpassade produkter. Våra produkter gör miljönytta hos kunderna, bland annat ergonomiska brandslangar, återvinningsbara blästringsprodukter, komponenter till stirlingmotorer, vindkraftverk, solpaneler och eller rensningsmaskiner som förbättrar arbetsmiljön.

Läs mer

Teach for Sweden

Samhällsengagemang. Det ekonomiska stödet till Teach for Sweden fortsatte 2018. Organisationen rekryterar lärare på nya sätt, främst i naturvetenskapliga ämnen till skolor i socialt utsatta områden. Koncernchef Henrik Perbeck har under året också medverkat i Teach for Swedens mentorprogram.

Grön el

Energi. Inköp av grön el från förnyelsebara energikällor bidrar till att minska koncernens utsläpp. Under 2018 stod grön el för cirka 9 MWh av förbrukningen av indirekt energi. För fem år sedan var motsvarande siffra ungefär 5,5 MWh.

171

Leverantörer. Vi utvärderar löpande våra leverantörers hållbarhetsarbete. Under 2018 gjordes 171 enkätundersökningar och 85 revisioner.

Ekonomiskt värde 2018

Ekonomiskt värde för intressenter. Beijer Almas verksamhet skapar ett ekonomiskt värde som fördelas mellan leverantörer, anställda, aktieägare, kreditgivare och samhället. Vi är ett ansvarstagande företag och betalar skatter och avgifter enligt lagstiftningen i de länder där koncernen bedriver verksamhet.

FÖRDELAT VÄRDE (MKR)201820172016
Leverantörer 1 912 1 702 1 475 Ersättning för material och tjänster
Anställda 1 099 1 071 952 Löner och förmåner
Kreditgivare 16 12 9 Räntekostnader
Samhället 140 129 113 Redovisad effektiv skatt koncernen

ALLA HÅLLBARHETSRAPPORTER

Sedan 2013 har koncernen arbetat långsiktigt och strategiskt med hållbarhetsrapportering. Det görs via årliga frågeformulär, återkoppling och revisioner. Redovisningen följer internationella riktlinjer. Den uppfyller även kraven i FN Global Compact på regelbunden rapportering av åtgärder och prestanda. Här hittar du alla rapporter i pdf:

Hållbarhetsrapport 2018

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2013