Ansvar

tjej kablar 594
Miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik är självklara delar i den långsiktiga strategi som bidrar till att vi uppnår vårt viktigaste mål – lönsam tillväxt. Därför är också hållbarhetsarbetet integrerat i koncernens verksamhet.

Hållbarhetsarbetet utgår från de tio grundläggande principerna i Förenta Nationernas initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact. Vi har särskilt fokus på följande områden:

  • Tillämpa sunda affärsprinciper och god etik. Förebygga korruption är viktigt i detta arbete.
  • Skapa en säker, god och utvecklande arbetsmiljö.
  • Använda naturresurserna så effektivt som möjligt och minimera miljöpåverkan. Energi- och klimatfrågorna skapar utmaningar för både Beijer Alma och för samhället i stort.
  • Se verksamheten ur ett livscykelperspektiv – råvaror, leverantörer, produkter, tjänster och kunder. Vi ser ett ökat intresse för miljö och socialt ansvar hos kunder och andra intressenter. Att koppla samman miljönytta med affärsnytta bidrar till koncernens utveckling.
  • Engagemang i de samhällen där Beijer Alma är verksamt. Här arbetar vi på koncernnivå med större projekt och på lokal nivå med engagemang i skolor, föreningar och hälsovård.

Uppförandekoden – ett rättesnöre

Uppförandekoden är rättesnöret för medarbetare och affärspartners. Genom att tillämpa den:

  • Följer vi lagar, Global Compact, FN:s barnkonvention samt andra internationella överenskommelser och riktlinjer.
  • Tar vi hänsyn till intressenters ekonomiska förväntningar samt skapar kund- och aktieägarvärde.
  • Säkrar att socialt ansvar är integrerat i koncernen och praktiseras i relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och övriga intressenter.
  • Bidrar vi till en hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället.

I koden ställs krav på ärlighet hos medarbetarna. Vi förväntar oss detsamma av våra affärspartners. Mutor är förbjudna. Gåvor och förmåner får inte gå utöver lokala seder och lagstiftning. Vi följer konkurrenslagstiftningen och tillämpar sunda marknadsföringsprinciper.

Långsiktiga mål

Strategierna konkretiseras via långsiktiga mål på koncernnivå. På lokal nivå arbetar bolagen med detaljerade mål och handlingsplaner, framför allt inom ramarna för ISO 14001. FN:s Globala mål för hållbar utveckling används som kompass i arbetet.

Styrning, uppföljning och kommunikation

Inriktningen på hållbarhetsarbetet anges i uppförandekoden. Frågor om långsiktig strategi, övergripande mål, kontakter med massmedia och investerare och redovisning av resultaten hanteras på koncernnivå. Indrag Sedan 2018 hanteras all intern hållbarhetsrapportering via den digitala plattformen Worldfavor. Det underlättar faktainsamling, analys, uppföljning och löpande förbättringsinsatser. Statusen för hållbarhetsarbetet rapporteras till koncernens styrelse. Ledningssystemen inom miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) är viktiga hjälpmedel. Det operativa ansvaret är delegerat till vd:n i varje bolag. Uppföljning av lokala mål och planer är ett chefsansvar. Arbetet följs upp i dialog med bolagens ledningar och genom revisioner. I samband med hållbarhetsrapporten görs en fördjupad analys av efterlevnaden av lagstiftningen, uppfyllelsen av koncernmålen samt hur prestanda utvecklats.