Arbetet i praktiken

Följ vårt hållbarhetsarbete i praktiken för respektive bolag.
 • BEIJER ALMA SVERIGE

  Prisade medarbetare

  ”Beijer Alma Scholarship” delas varje år ut till medarbetare i koncernen som utmärkt sig för sin driftighet och kreativitet. Priset instiftades 2016 i hedersordförande Anders Walls namn. Prissumman är på 50 000 kronor som pristagarna ska använda i sin fortsatta kompetensutveckling.

 • BEIJER ALMA SVERIGE

  Minska utsattheten

  Beijer Alma stödjer Uppsala Stadsmission ekonomiskt. Stadsmissionen har olika mötesplatser för människor som drabbats av hemlöshet, psykisk ohälsa eller lever med andra typer av sociala problem. Stadsmissionen erbjuder också arbetsträning och rehabilitering.

 • BEIJER ALMA SVERIGE

  Forum för entreprenörer

  Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap är ett av Sveriges största arrangemang för entreprenörer. Föreläsningen har funnits sedan 2003 och lockar varje år cirka 2 000 gäster till Uppsala Universitet – både från näringslivet och universitetsvärlden. Inspirerande tal och presentationer av framgångsrika entreprenörer varvas med underhållning. Beijer Alma är en av huvudsponsorerna bakom föreläsningen.

 • BEIJER ALMA SVERIGE

  Lärare på nytt sätt

  Beijer Alma stödjer sedan 2015 Teach for Sweden. Organisationen rekryterar och utbildar lärare på nya sätt, bland annat från näringslivet och främst i naturvetenskapliga ämnen till skolor i socialt utsatta områden. Målet är att hjälpa fler elever att få gymnasiebehörighet. Under 2018 har koncernchef Henrik Perbeck och Beijer Techs vd Staffan Andersson varit mentorer för deltagarna i Teach for Sweden utbildningsprogram.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Smidigare hantering

  Lesjöfors Banddetaljer har installerat nya, effektivare ugnar som även har en lägre miljöpåverkan och energiförbrukning. Företaget är också utvecklat rutinerna i sin avfallshantering och satsat på nya miljöstationer som förenklar kemikaliehanteringen. Liknande förändringar har gjorts vid systerföretaget S&P Federnwerk, som dels utökat sin återvinning, dels tagit fram nya hjälpmedel för förvaring och återvinning av kemikalier.

 • LESJÖFORS USA

  Ny ISO-certifiering

  Lesjöfors Springs America, har under 2018 certifierats enligt ISO 14001:2015. I Beijer Alma är totalt 24 enheter nu certifierade enligt miljöledningssystemet.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Mer eldrift

  Tjänstebilsflottan i koncernen blir allt mer hållbar. Företag som Beijer Industri och Lesjöfors Banddetaljer ser över sina interna riktlinjer. Nu uppmuntras medarbetarna att i första hand välja elbilar eller hybridbilar.

 • LESJÖFORS DANMARK

  Minskad pappersförbrukning

  I danska Tinglev har Lesjöfors reducerat pappershanteringen ännu mer, bland annat genom att digitalisera fakturahanteringen samt fasa ut användningen av pappersetiketter i den egna tillverkningen. John While Springs & Solutions minskar också sin pappersanvändning genom att göra allt fler av de administrativa rutinerna digitala.

 • LESJÖFORS LETTLAND

  Effektivare energianvändning

  Lesjöfors i Lettland har gjort en energirevision samt tagit fram en plan för ökad energieffektivitet som minskar utsläppen. Företaget har även förbättrat reningsutrustning i delar av tillverkningen samt effektiviserat hanteringen av naturgas, vilket också bidrar till att minska utsläppen.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Ny motorteknik minskar utsläpp

  Miljöteknikföretaget Ripasso Energy har utvecklat stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Den senaste produkten är en motor som omvandlar industriella restgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Lesjöfors har utvecklat en komponent som effektiviserar motorns värmeupptagning och sänker avgastemperaturen. Ripasso Energy planerar att installera motorn i gruvanläggningar i Sydafrika, där tekniken ska utvinna energin ur anläggningarnas restgaser och generera elektricitet. Efter installationen beräknas koldioxidutsläppen minska med upp till 476 000 ton/år.

 • LESJÖFORS KINA

  Renare luft

  Investeringar i bättre optimerade produktionsytor har förenklat arbetet vid Lesjöfors China. Varje processteg kan nu hanteras på ett snabbare och smidigare sätt. Ny reningsutrustning har också installerats, vilket förbättrar luftkvaliteten vid de ugnar som finns i anläggningen.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Högre produktivitet och bättre ergonomi

  Satsningar på nya lyftanordningar samt optimering av produktions- och lagerytorna ökar produktiviteten samt förbättrar ergonomin och arbetsmiljön i stort hos Lesjöforsföretaget Spiralspecialisten.

 • LESJÖFORS FINLAND

  Utbyggnad ökar säkerheten

  I finska Åminnefors har Lesjöfors investerat i en ny lagerbyggnad, som ökar säkerheten i lagerhanteringen och gör trucktrafiken smidigare. De större lagerytorna skapar dessutom utrymme för kommande investeringar i ny produktionskapacitet. Även Lesjöfors Banddetaljer har investerat i sin lagerhantering, som gjorts säkrare för medarbetarna samtidigt som riskerna för godsskador minskar.

 • LESJÖFORS LETTLAND

  Säkerhet, ordning och reda

  Lesjöfors bägge anläggningar i lettiska Liepaja lägger mycket kraft på utbildning i arbetsmiljöfrågor, exempelvis gällande tunga lyft samt i gas- och kemikaliehantering. Revisioner görs varje månad av just säkerheten men också av arbetet med 5S, som är en del av konceptet Lean Manufacturing och fokuserar på att skapa ordning och reda på arbetsplatsen.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Dubblat friskvårdsbidrag

  Lesjöfors Industrifjädrar har fördubblat storleken på det friskvårdsbidrag som medarbetarna kan ta del av. Som en följd av detta har fler anställda än tidigare dragit nytta av bidraget till olika typer av aktiviteter. Under åtta veckor 2018 anordnade företaget också motionspromenader med quiz för alla medarbetare. I samband med evenemangen donerade företaget pengar till Cancerfonden.

 • LESJÖFORS EUROPA

  Stöd till studenter

  Lesjöfors har länge sponsrat studentprojekt med produkter och kunskap. Stödet ger en bra exponering av produkter, men visar också att företaget är en högkvalificerad arbetsgivare. Ett återkommande projekt ar Formula Student – en internationell tävling där lag från olika teknikuniversitet i Europa bygger och kör racingbilar. Lesjöfors sponsringspaket bestar av fjädrar till bilarnas stötdämpning, teknisk support och standardfjädrar.

 • LESJÖFORS SLOVAKIEN

  Erbjuder praktik

  I Slovakien har Lesjöfors Springs fördjupat samarbetet med en lokal teknikutbildning, vilket innebar att eleverna varvar teoretiska studier på skolan med en veckas praktik på plats hos företaget. Lesjöfors Banddetaljer har ett liknande samarbete med ett tekniskt gymnasium i Sverige. European Springs & Pressings bjöd under året in skolelever till en så kallad ”work experience week”. I Polen genomför Habia samarbetsprojekt med en teknisk högskola. Lesjöfors driver ett liknande samarbete med ett universitet i Kina.

 • LESJÖFORS DANMARK

  Socialt engagemang prisas

  I danska Bröndby har Lesjöfors utsetts till årets företag. Utmärkelsen delas ut for det sociala engagemang företaget visat när man under många år tagit emot arbetslösa praktikanter. Sedan 2012 samarbetar Lesjöfors med ett lokalt jobbcenter och tillhandahåller fyra praktikplatser, där arbetslösa kan träna och lära sig olika arbetsuppgifter. Sedan starten har ett 60-tal personer praktiserat hos Lesjöfors. Några har även fått möjlighet till en anställning i företaget.

 • HABIA CABLE SVERIGE

  Fler energiförbättringar

  I Söderfors fortsätter Habia Cable att installera LED-belysning för att minska energiförbrukningen. Detsamma görs vid företagets fabrik i Polen, där LED-belysning minskat elförbrukningen med 6,5 MWh. Också Lesjöfors Stockholms Fjäder satsar på mer LED-belysning, vilket minskat elförbrukningen i belysningen med drygt 60 procent samt gett ett behagligare ljus.

 • HABIA CABLE TYSKLAND

  Återvunnen värme

  En investering i effektivare teknik för uppvärmning sänker energiförbrukningen vid Habias anläggning i tyska Norderstedt. Den nya tekniken kan dessutom återvinna värme, som nu kommer till användning i andra delar av fabriken. Den här investeringen har gjorts i samarbete med tyska myndigheter.

 • HABIA CABLE KINA

  Förbättrade riskanalyser

  Habia Cable China gör kontinuerliga förbättringar av det egna ledningssystemet inom Miljö, Hälsa och Säkerhet. Aktuella satsningsområden är analys av risker i arbetsmiljön samt genomgång av de beredskapsplaner som ska användas i samband med en olycka. John While Springs & Solutions har också flyttat fram positionerna inom riskanalys 2018, främst med sikte på företagets kemikaliehantering.

 • HABIA CABLE POLEN

  Grön energilösning

  Habias specialister i Polen har utvecklat kablage för en grön energilösning. Tekniken används för havsbaserad elproduktion, där turbiner som sätts fast på botten snurrar och alstrar energi med hjälp av tidvattnet. En turbin kan vara mellan 5 och 20 meter i diameter och bottenmiljön där de finns är krävande. Habias design säkrar att kablagen klarar påfrestningarna från undervattensströmmarna, men samtidigt är enkla att koppla in och ur.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Halverad energiförbrukning

  Svebab har gjort energibesparing i sin slangtillverkning. Brandslangarna företaget tillverkar genomgår en så kallad vulkanisering. Under tryck och hög temperatur passerar slangarna en cirka 20 meter lång ugn. Ugnen är eldriven, men genom att värmeisolera den på ett effektivare sätt har energiförbrukningen kunnat halverats.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Lägre fjärrvärmeförbrukning

  Beijer Tech-företaget Lundgrens har gjort förändringar i sin energihantering, som innebär att förbrukningen av fjärrvärme väntas minska med cirka 20 procent under 2019.

 • BEIJER TECH NORGE

  Återvinningsbart blästringsmedel

  Blästringsmedel som använts vid metallrengöring klassas som farligt avfall. Det gör hanteringen dyr. Norspray har ett alternativ som är bra för både plånboken och miljön. Det är blästringsmedlet Miljøgarnet som renas och återanvändas. Blästringen blir också effektivare, vilket nästan halverar förbrukningen jämfört med engångsprodukter. Allt detta förbättrar kundens totalekonomi. Sist men inte minst bidrar Miljøgarnet till en bättre arbetsmiljö.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Ombyggnad med arbetsmiljöförbättringar

  Ombyggnader och nyinvesteringar har förbättrat arbetsmiljön hos Svebab. Via större lokalytor med optimerat materialflöde och en ny upprullningsmaskin förenklas hanteringen av brandslangar i slutet av produktionsprocessen. Det är då slangarna mäts, rullas upp, märks och förses med kopplingar inför leveransen till kund. Detta var tidigare ett arbete som krävde flera omflyttningar och tunga lyft av slangar och material. Arbetet förenklas med hjälp av en ny upprullnings- och kopplingsmaskin samt genom optimeringen av materialflödet.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Mindre buller och bättre ergonomi

  I Tyresö utanför Stockholm byggs en ny produktionsanläggning, där Lundgrens och Packningar & Plast samlar sin tillverkning. Anläggningen är cirka 3 500 kvadratmeter stor. I de nya lokalerna kan produktionsflödena göras effektivare samtidigt som de nya, större lokalerna ger en bättre arbetsmiljö vad gäller både buller och ergonomi.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Nanokarb – banbrytande gjuteriprodukt

  Smart nanoteknik minskar miljöbelastningen, förbättrar kvaliteten och ger besparingar för gjuterier. Detta via produkten ”Nanokarb” som Beijer Industri erbjuder. En råsandsgjutform tillverkas av sand, bentonit, sot och vatten. Nanokarb innehåller keramiska nanopartiklar och specialdesignade kolpartiklar, som drastiskt reducerar förbrukningen av sot och bentonit. Det ger besparingar. Minskad användning av sot reducerar samtidigt utsläppen av lättflyktiga organiska föreningar – så kallade VOC:er. Dessutom förbättras kvaliteten rejält, vilket minskar behoven av efterbearbetning och skrotning av defekta produkter. Nanokarb har tagits emot med stort intresse bland Beijer Industris kunder.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Teknik som förbättrar arbetsmiljön

  Karlebo ökar försäljningen av rensningsmaskiner, som förbättrar arbetsmiljön i gjuterier. När gjuteriprocessen är klar tas överflödigt material bort. Rensningen brukar göras manuellt i en arbetsmiljö där det dammar, bullrar och vibrerar. Vissa företag tar även hjälp av underleverantörer med arbetskraft från lågkostnadsländer. Med Karlebos automatiska rensningsmaskin försvinner det manuella arbetet. Maskinen är enkel att sköta, ger en effektivare rensning och bättre arbetsmiljö. Under 2018 har en tredje maskin levererats till en och samma kund i Norge.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Motverkar arbetsskador

  Tebecos slip- och avgradningsmaskiner ökar inte bara effektiviteten hos kunderna. De motverkar dessutom arbetsskador. Slipning och annan ytbehandling är en relativt manuell hantering, som kan fresta på kroppen och ge förslitningsskador. Med de helautomatiska maskinerna blir operatörernas arbete enklare och mer ergonomiskt. Metallkomponenterna matas nu bara in i ena änden och samlas upp i den andra. Däremellan sköter maskinen rengöring, borstning eller slipning.