Hållbar ekonomi

hallbarhet topp

Ekonomiskt värdeskapande. Hållbarhetsarbetet är en del av det ekonomiska värdeskapandet i Beijer Alma. Detta arbete presenteras i hållbarhetsredovisningen som även ger en bild av förhållandet mellan finansiella och icke-finansiella resultat och visar hur strategi, styrning och resultat skapar värde för intressenterna.

HÅLLBARHET OCH EKONOMI I KORTHET 2018

KOSTNADER MILJÖ OCH ENERGI

Miljö- och energirelaterade kostnader uppgick till cirka 7,6 (4,9) Mkr. Kostnaden för energi uppgick till 52,2 (47,9) Mkr, för vatten till 1,1 (0,9) Mkr och för avfallshantering till 2,7 (1,3) Mkr.

4,5

Investeringarna i miljö- och arbetsmiljöåtgärder var 4,5 (8) miljoner kronor och dominerades av åtgärder för bättre arbetsmiljö.

EKONOMISKT VÄRDE

Vår verksamhet skapar ett ekonomiskt värde som fördelas mellan olika intressenter, exempelvis leverantörer, anställda, aktieägare, kreditgivare och samhället. Beijer Alma är ett ansvarstagande företag, som betalar skatter och avgifter enligt lagstiftningen i de länder där vi bedriver verksamhet.

MILJÖNYTTA

Miljöanpassad produktutveckling. Kundkraven kring hållbar utveckling ökar successivt och omfattar bland annat krav på miljöledningssystem, uppförandekod, utfasning av farliga ämnen och miljöanpassning av produkter. Alla koncernens anläggningar berörs på något sätt av sådana krav. I produktsortiment finns ett ökande antal produkter som ger en miljönytta, exempelvis bidrar till en minskad bränsleförbrukning, lägre avfallsvolymer eller en förbättrad arbetsmiljö. Kundkraven handlar också om att produkterna inte får innehålla farliga material eller att de ska ha lång livslängd och klara svåra miljöförhållanden. Vi tillverkar dessutom komponenter som används inom miljöteknik, exempelvis vindkraft och solpaneler.

INVESTERINGAR I MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö 52%
[PROGRESSBAR 52]
Energieffektivisering 18%
[PROGRESSBAR 18]
Luftrening 15%
[PROGRESSBAR 15]
Avfallshantering 11%
[PROGRESSBAR 11]
Övriga investeringar 4%
[PROGRESSBAR 4]

KOSTNADER MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Avfallshantering 36%
[PROGRESSBAR 36]
Administration 32%
[PROGRESSBAR 32]
ISO 14001 14%
[PROGRESSBAR 14]
Avgifter – myndigheter 7%
[PROGRESSBAR 7]
Rening av mark/vatten investeringar 6%
[PROGRESSBAR 6]
Drift- och reningsanläggning 5%
[PROGRESSBAR 5]