Hållbar ekonomi

hallbart ekonomi

Ekonomiskt värdeskapande. Hållbarhetsarbetet är en del av det ekonomiska värdeskapandet i Beijer Alma. Detta arbete presenteras i hållbarhetsredovisningen som även ger en bild av förhållandet mellan finansiella och icke-finansiella resultat och visar hur strategi, styrning och resultat skapar värde för intressenterna.

HÅLLBARHET OCH EKONOMI I KORTHET 2017

KOSTNADER MILJÖ OCH ENERGI

Miljö- och energirelaterade kostnader uppgick till 4,9 (6,0) Mkr. Kostnaden för energi uppgick under året till 47,9 (41,6) Mkr, för vatten till 0,9 (0,9) Mkr och för avfallshantering till 1,3 (2,2) Mkr.

8,0

Investeringarna i miljö- och arbetsmiljöåtgärder var 8,0 (9,8) Mkr och dominerades av åtgärder för förbättrad arbetsmiljö.

EKONOMISKT VÄRDE

Ekonomiskt värde för intressenter. Verksamheten skapar ett ekonomiskt värde som fördelas mellan olika intressenter. Det rör sig exempelvis om leverantörer, anställda, aktieägare, kreditgivare och samhället. Beijer Alma är ett ansvarstagande företag och betalar skatter och avgifter enligt lagstiftningen i de länder där koncernen bedriver verksamhet.

MILJÖNYTTA

Miljöanpassad produktutveckling. Kundkraven som är kopplade till hållbar utveckling har ökat under senare år. Det rör sig bland annat om krav på miljöledningssystem, uppförandekod, utfasning av farliga ämnen och miljöanpassning av produkter. Alla koncernens anläggningar berörs på ett eller annat sätt av sådana krav. I produktsortiment finns ett antal produkter som bidrar till miljönytta. Det kunderna efterfrågar är bland annat låg komponentvikt, vilket minskar bränsleförbrukningen i fordon. Kundkraven handlar också om att produkterna inte får innehålla farliga material eller att de ska ha lång livslängd och klara svåra miljöförhållanden. Vi tillverkar också komponenter som används inom miljöteknik, exempelvis vindkraft och solpaneler.
Fler exempel i hållbarhetsredovisningen

hallbart graf investeringar

Investeringar i miljö och arbetsmiljö:
Energieffektivisering 3 %
Luftrening 10 %
Avloppsrening 6 %
Förbättrad arbetsmiljö 75 %
Övriga investeringar 4 %

hallbart graf kostnader

Kostnader miljö och arbetsmiljö:
Avfallshantering 27 %
Administration 37 %
Avgifter till myndigheter 4 %
Drift av reningsanläggningar 8 %
ISO 14001 21 %
Externa tjänster 3 %