Mål

Koncernbolagen använder naturresurser som energi, vatten, råvaror, kemiska ämnen och insatsmaterial. Kan vi använda resurserna effektivare minskar både miljöpåverkan och kostnaderna. Så här gör vi:
hallbart mal

Effektivare resursanvändning

Energi – mål och utfall

Målet på energiområdet utgick från energianvändningen under 2012/2013, som 2018 skulle ha minskat med 10 procent. Jämfört med basåret har nyckeltalet för energianvändning (GWh/Mkr) minskat med mer än 10 procent. Energikartläggningar och tekniska åtgärder har bidragit till ökad energieffektivitet även om vi inte ser någon tydlig, nedåtgående trend i energianvändningen under mätperioden. Målet utvärderas i samband med den översyn av samtliga hållbarhetsmål som görs under 2019.

Energianvändning och förbättringar

Den sammanlagda energianvändningen uppgick till 63,3 (62,9) GWh. Mest energi användes liksom tidigare vid anläggningarna i Sverige, Kina och Tyskland.

Avfall och systematiskt miljöarbete

Avfall – mål och utfall

Det koncernövergripande målet på avfallsområdet utgick från avfallsmängden under 2012/2013, som 2018 skulle ha minskat med 10 procent. Som nyckeltal användes ton avfall/Mkr i nettoomsättning. I ett femårsperspektiv har den totala mängden avfall ökat med cirka 50 procent, främst beroende på ökad produktionsvolym och fler anläggningar. Jämfört med basåret har nyckeltalet varit i stort sett oförändrat och inom den angivna tidsramen har målet inte varit möjligt att uppnå. Målet utvärderas i samband med den översyn av samtliga hållbarhetsmål som görs 2019.

Avfallshantering och förbättringar

Under året var den sammanlagda avfallsmängden 3 850 (3 470) ton. Drygt 90 (90) procent av avfallet återvanns som material eller energi. Cirka 2 600 (2 160) ton metaller återvanns. Förbättringsarbetet inriktades även 2018 på att minska kassationerna, förbättra källsorteringen och öka materialåtervinningen.

Systematiskt miljöarbete

Att införa certifierade miljöledningssystem är en del av Beijer Almas strategi för hållbar utveckling. ISO 14001 ger systematik i miljöarbetet och bidrar till ständiga förbättringar. För närvarande är 24 (22) enheter certifierade. Ytterligare fyra bolag arbetar med att införa miljöledningssystemet kommande 6–18 månader. Vid utgången av 2018 hade samtliga bolag genomfört uppdateringar för att möta kraven i ISO 14001:2015. Interna och externa miljörevisioner är en del av det kontinuerliga arbetet med att kontrollera och förbättra miljöledningssystemen. I koncernen finns drygt 70 (75) interna miljörevisorer som under året gjorde 46 (37) miljörevisioner. Vid 26 (20) tillfällen blev våra anläggningar granskade av externa certifieringsrevisorer.

Minskad miljöpåverkan

Koldioxid – mål och utfall

Målet gällande minskad miljöpåverkan utgick från utsläppen av koldioxid från energianvändningen 2012/2013, som 2018 skulle ha minskat med 10 procent. Jämfört med basåret har nyckeltalet för utsläpp av koldioxid (ton/Mkr) minskat med mer än 10 procent. Inköp av grön el, användning av biobränslen och energieffektiviseringar har begränsat ökningen av koldioxidavtrycket även om vi inte ser någon tydlig, nedåtgående trend under mätperioden. Målet utvärderas i samband med den översyn av samtliga hållbarhetsmål som görs under 2019.

Koldioxidutsläpp och förbättringar

Utsläppen av koldioxid uppgick till 15 700 (16 100) ton, varav 79 (77) procent var indirekta utsläpp från inköpt elenergi. De direkta utsläppen kopplas främst till användning av propan i ugnar för bearbetning av metaller till fjädrar. Drygt 72 (68) procent av de indirekta utsläppen uppstod i samband med inköp av el i Tyskland och i Kina. Inköp av grön el, användning av biobränslen och energieffektivisering har begränsat ökningen av koldioxidavtrycket.

Transporter

Arbetet med att reducera miljöpåverkan från transporter av råvaror, produkter och personer fortsatte, bland annat genom inköp av fordon med lägre bränsleförbrukning, investeringar i energieffektivare maskiner och utrustning, anpassade produktionsrutiner, samordning av transporter, ändrade rutter, användning av videokonferenser och fler tågtransporter.

Övriga utsläpp

Utsläppen av lösningsmedel (VOC) uppgick till 19,5 (14,5) ton. I ett längre perspektiv har VOC-utsläppen minskat kraftigt, främst beroende på installation av effektivare reningsutrustning vid Habia Cables anläggning i Kina. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft uppgick till cirka 2 ton. Den installerade mängden av köldmedier (CFC/HCFC) understeg 0,1 ton. Det inträffade inte några utsläpp av dessa ozonnedbrytande ämnen till atmosfären.

Säker, utvecklande arbetsmiljö

Hälsa och säkerhet – mål och utfall

Koncernmålet fastställdes 2014 och angav att Beijer Alma hade en nollvision för arbetsplatsolyckor samt att olycksfrekvensen skulle minska fram till 2018. Trots utbildningsinsatser och annat förebyggande arbete, samt system för registrering av incidenter, kan vi inte konstatera någon nedåtgående trend i antalet arbetsolyckor. Sett ur ett femårsperspektiv varierar olycksfallsfrekvensen mellan 12 och 19 olycksfall per miljon arbetade timmar.

Arbetsmiljö och förbättringar

Under året var kort- och långtidsfrånvaron fortsatt låg och uppgick till 2,1 (2,2) respektive 1,4 (1,4) procent. Det inträffade 75 (63) arbetsolyckor som resulterade i mer än en dags frånvaro (Lost Work Case, LWC). Antalet förlorade arbetsdagar (Lost Work Days; LWD) orsakade av olyckor uppgick till 678 (502) dagar. Exempel på förebyggande insatser är systematiska riskanalyser, arbetsmiljömätningar, utbildning, skyddsronder och investeringar i tekniska åtgärder. Drygt 70 procent av bolagen genomförde arbetsmiljö- och hälsoundersökningar.

Medarbetare

Beijer Almas 2 610 (2 544) medarbetare finns i 18 (18) länder. Andelen kvinnor är 32 (31) procent. I bolagets styrelse är andelen 43 (29) procent. Det finns inga kvinnor i koncernens högsta ledning, men ledningen för de enskilda enheterna består till 24 (27) procent av kvinnliga medarbetare. Sammanlagt ingår 41 (43) kvinnor i ledningsgrupper som rapporterar direkt till respektive bolags vd. I enlighet med Global Compact uppmuntrar vi mångfald och tar avstånd från alla former av diskriminering. Redovisningen för 2018 visar inte på några missförhållanden, incidenter eller ”whistleblowing” vad gäller mänskliga rättigheter. Under 2018 genomfördes medarbetarundersökningar vid 12 (15) enheter. Majoriteten av medarbetarna var nöjda med arbetet, men det framkom synpunkter på arbetsmiljön samt på vissa förmåner. Cirka 1 120 (1 100) medarbetare deltog i utvecklingssamtal eller andra utvärderingar av arbetsinsatsen.

God samhällsmedborgare

Ökat samhällsengagemang – mål och utfall

Koncernmålet var att öka samhällsengagemang under perioden 2015–2018, exempelvis via fler kontakter och samarbeten med skolor och universitet. I ett femårsperspektiv har Beijer Alma ökat samhällsengagemanget, bland annat via stöd till utsatta människor och till utbildning av lärare inom naturvetenskapliga ämnen. På lokal nivå samverkar många koncernbolag med skolor och universitet samt lämnar stöd till idrottsklubbar, hälsovård och kultur. Förändringen har varit tydlig och målet bedöms vara uppnått. Målet utvärderas i samband med den översyn av samtliga hållbarhetsmål som görs 2019.

Samhällsengagemang och förbättringar

Under året samverkade vi fortsatt med gymnasieskolor, högskolor och universitet. Hundratals elever gjorde studiebesök i verksamheterna, där ett av syftena var att öka förståelsen för att arbeta i näringslivet. Habia Cable i Söderfors samverkar med det lokala gymnasiet kring skolans tekniska utbildningar. I både Sverige och Slovakien har Lesjöfors liknande samarbeten. Flera studenter fick möjlighet att praktisera eller göra examensarbeten i koncernens bolag. I bland annat Polen och Sverige samverkade Habia respektive Beijer Tech med tekniska högskolor och branschorganisationer i utvecklingsprojekt. Engagemanget i Stadsmissionen, Teach for Sweden och andra ideella organisationer utvecklades vidare.