Mål

Koncernbolagen använder naturresurser som energi och vatten samt råvaror, kemiska ämnen och insatsmaterial. Effektivare användning av dessa resurser minskar både miljöpåverkan och kostnader.
hallbart mal

Effektivare resursanvändning

Energi – mål och utfall

Målet på energiområdet utgår från energianvändningen under 2012/2013 och 2018 ska denna användning ha minskat med 10 procent. Som nyckeltal används GWh/Mkr i nettoomsättning. I ett femårsperspektiv har koncernen vuxit i antal enheter och produktionsvolym. Den totala energianvändningen har ökat med cirka 25 procent, men samtidigt har nyckeltalet förblivit i stort sett oförändrat.

Energianvändning och förbättringar

Ökad produktion resulterade i ökad energianvändning 2017. Den sammanlagda användningen uppgick till 62,9 (57,5) GWh. Mest energi användes vid anläggningarna i Sverige, Kina och Tyskland. Åtgärderna för att spara energi omfattade energikartläggningar, installation av energieffektivare produktionsutrustning, infrastruktur och annan teknisk utrustning. Under 2018 fortsätter effektiviseringsarbetet. Fler energikartläggningar ska genomföras. Vi bedömer att kartläggningarna ska resultera i konstruktiva åtgärder.

Vatten

Användningen av vatten uppgick till 42 900 (36 700) m³ och bestod främst av kommunalt vatten. Vatten används till kylning, produktionsprocesser, städning och sanitära ändamål. System för återanvändning av process- och kylvatten finns vid flera enheter. Utsläppen av föroreningar till vatten var mycket begränsade och bestod huvudsakligen av sanitärt avloppsvatten. I stort sett alla enheter är anslutna till kommunala avloppsreningsverk. Några använder septiktankar för behandling av sanitärt avloppsvatten.

Råvaror och kemiska ämnen

Under 2017 användes cirka 29 200 (26 900) ton metaller, 1 460 (1 270) ton plaster och 223 (175) ton kemiska ämnen, framförallt lösningsmedel (nafta) som används i Habia Cable. Arbetet med att ersätta farliga kemiska ämnen fortsatte. Fem ämnen fasades ut. Fortfarande används något enstaka ämne som är aktuellt för utfasning. Intresset för ”konfliktmineraler” var fortsatt högt. Kunderna vill ha garantier för att dessa ämnen inte förekommer i koncernens produkter. Vid sju enheter används metaller som klassas som konfliktmineral. Rutiner finns som säkrar att sådana metaller inte kommer från länder där väpnade konflikter pågår.

Avfall och systematiskt miljöarbete

Avfall – mål och utfall

Målet på avfallsområdet utgår från avfallsmängden under 2012/2013 och 2018 ska mängden avfall ha minskat med 10 procent. Som nyckeltal används ton avfall/Mkr i nettoomsättning. I ett femårsperspektiv har den totala mängden avfall ökat med cirka 30 procent. Inom den angivna tidsramen är målet om minskning av avfallet sannolikt inte möjligt att uppnå.

Avfallshantering och förbättringar

Under året var den sammanlagda avfallsmängden 3 470 (3 100) ton. Cirka 90 (90) procent av avfallet återvanns som material eller energi. Cirka 2 160 (1 800) ton metaller återvanns. De viktigaste förbättringsåtgärderna inriktades på att minska kassationerna, förbättra källsorteringen och öka återanvändningen av förpackningsmaterial. Dessa aktiviteter kommer att fortsätta. Många av enheterna har egna mål och indikatorer och följer utvecklingen av avfallet i detalj.

Systematiskt miljöarbete

ISO 14001 ger systematik i miljöarbetet och syftar till ständiga förbättringar. Målsättningen är att alla produktionsenheter ska vara certifierade. För närvarande är 22 (23) enheter certifierade. Ytterligare fyra bolag arbetar med att införa miljöledningssystemet. För att möta de nya kraven i ISO 14001:2015 pågår uppdateringarna. Tolv bolag har gjort uppdateringen. Övriga ska göra detta 2018. Interna och externa miljörevisioner är en del av arbetet med att kontrollera och förbättra miljöledningssystem. I Beijer Alma finns drygt 75 (50) interna miljörevisorer som 2017 gjorde 37 (31) miljörevisioner. Vid 20 (22) tillfällen blev anläggningarna granskade av externa certifieringsrevisorer.

Minskad miljöpåverkan

Koldioxid – mål och utfall

Målet för klimatpåverkan utgår från utsläppen av koldioxid från energianvändningen under 2012/2013 och 2018 ska utsläppen ha minskat med 10 procent. Som nyckeltal används ton koldioxid/Mkr i nettoomsättning. I ett femårsperspektiv har utsläppen av koldioxid ökat med cirka 25 procent. Detta är kopplat till ökad produktion och därmed ökad energianvändning. Nyckeltalet är i stort sett oförändrat och inom den angivna tidsramen är målet sannolikt inte möjligt att uppnå.

Koldioxidutsläpp och förbättringar

Utsläppen av koldioxid uppgick till 16 100 (16 700) ton, varav 77 (82) procent var indirekta utsläpp från inköpt elenergi. Cirka 75 (68) procent av de indirekta utsläppen av koldioxid uppstod i samband med inköp av el i Tyskland och i Kina. Ökade inköp av grön el och målinriktade energieffektiviseringsåtgärder bidrar till att utsläppen av fossil koldioxid minskar.

Transporter

Insatserna för att reducera miljöpåverkan från transporter av råvaror, produkter och personer har fortsatt 2017, bland annat via inköp av fordon med lägre bränsleförbrukning, samordning av transporter, ändrade rutter, användning av videokonferenser och fler tågtransporter. Sammanlagt inrapporterades cirka 10 ton minskade koldioxidutsläpp av bolag i Beijer Tech.

Övriga utsläpp

Utsläppen av lösningsmedel (VOC) uppgick till 14,5 (12,0) ton. I ett femårsperspektiv har VOC-utsläppen minskat betydligt. Den viktigaste åtgärden har varit installation av effektiv reningsutrustning vid Habia Cables anläggning i Kina. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft var mycket låga. Den installerade mängden av köldmedier (CFC/HCFC) var cirka 0,1 ton. Det inträffade inte några utsläpp till atmosfären.

Säker, utvecklande arbetsmiljö

Hälsa och säkerhet – mål och utfall

Koncernmålet innebär att Beijer Alma har en nollvision för arbetsplatsolyckor och att olycksfrekvensen ska minska. Trots utbildningsinsatser och annat förebyggande arbete - samt system för registrering av incidenter – har antalet olyckor inte minskat. Sett ur ett femårsperspektiv varierar olycksfallsfrekvensen mellan 12 och 19 olycksfall per miljon arbetade timmar.

Arbetsmiljö och förbättringar

Under 2017 var kort- och långtidsfrånvaron fortsatt låg och uppgick till 2,2 (2,3) respektive 1,4 (2,0) procent. Det inträffade 63 (55) arbetsolyckor som resulterade i mer än en dags frånvaro (Lost Work Case, LWC). Antalet förlorade arbetsdagar (Lost Work Days; LWD) orsakade av olyckor uppgick till 502 (254) dagar. De förebyggande insatserna omfattar systematiska riskanalyser, arbetsmiljömätningar, utbildning, skyddsronder, och investeringar i tekniska åtgärder. I drygt 80 procent av bolagen genomfördes 2017 arbetsmiljö- och hälsoundersökningar.

Medarbetare

Beijer Alma har 2 544 (2 340) medarbetare i 18 (17) länder. Flest anställda finns i Sverige, Tyskland och Kina. Andelen kvinnor är 31 (21) procent. I bolagets styrelse 29 (38) procent. Det finns inga kvinnor i koncernledningen Ledningen för de enskilda enheterna består till 27 (25) procent av kvinnliga medarbetare. I linje med Global Compact uppmuntrar vi mångfald och tar avstånd från diskriminering. Årets redovisning visar inte på några missförhållanden, incidenter eller ”whistleblowing” vad gäller mänskliga rättigheter. Lönesättningen följer lagstiftning, överstiger sociala minimilöner och är marknadsmässig. Under 2017 genomfördes medarbetarundersökningar vid 15 (9) enheter. Majoriteten var nöjda med arbetet, men det framkom synpunkter på intern kommunikation, prioritering av projekt samt på arbetsmiljön. Fler än 1 100 (900) medarbetare deltog i utvecklingssamtal eller andra utvärderingar av arbetsinsatsen.

God samhällsmedborgare

Ökat samhällsengagemang – mål och utfall

Under perioden 2015–2018 ska vi öka samhällsengagemanget, exempelvis via fler samarbeten med skolor och universitet. Ökat samhällsengagemang kan även handla om att ge ekonomiska eller andra bidrag som gynnar hållbar utveckling. I ett femårsperspektiv har engagemanget i ideella verksamheter ökat, bland annat via stöd till utsatta människor och till utbildning av lärare i naturvetenskapliga ämnen. Utvecklingen är positiv och målet möjligt att uppnå.

Samhällsengagemang och förbättringar

Under året samverkade vi med skolor, högskolor och universitet. Hundratals elever gjorde studiebesök i verksamheterna. Vi samverkade med tekniska högskolor. En handfull studenter gjorde praktik vid koncernens bolag. Engagemanget i Stadsmissionen och Teach for Sweden utvecklades vidare. Beijer Alma ska fortsätta att utveckla engagemanget i samhället – både i moderbolaget och lokalt. En viktig drivkraft är att säkerställa kompetens och framtida rekrytering av medarbetare.