Internationell verksamhet

Norden

Norden är koncernens hemmamarknad. Samtliga koncernbolag har en gång i tiden startats här och alla bolag har verksamhet i regionen. Lesjöfors, Habia och Beijer Tech har marknadsledande positioner i flera kundsegment i Norden.

glober norden 38

Andel av Beijer Almas totala försäljning i regionen.

people norden

33 procent av Beijer Almas anställda arbetar i Norden.

Beijer Tech

70%

Sverigemarknadens andel av Beijer Techs försäljning i Norden.

Lesjöfors – ledande fjäderföretag

Lesjöfors är dominerande i Norden och har via förvärv konsoliderat denna fjädermarknad. Företaget har åtta fabriker, egen produktutveckling och erbjuder fjädrar till alla teknikområden och branscher. De största marknaderna är Sverige och Danmark. Tillväxten i Norden är främst kopplad till fortsatt organisk utveckling. Även inom Chassifjädrar är Lesjöfors dominerande i Norden. Sverige och Danmark är de största marknaderna. Chassifjädrar har tillverkning och produktutveckling i Sverige. Den framtida tillväxten baseras i första hand på organisk utveckling.

Habia – industrikablar i centrum

Habias svenska fabrik tillverkar industrikabel för krävande applikationer, bland annat till kunder inom kärnkraft, försvar och offshore. Företaget har en forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige, som också är den största enskilda marknaden. Tillväxten inom industrikabel är främst kopplad till en fortsatt organisk utveckling.

Beijer Tech – öka förädlingsvärdet

Beijer Techs industrihandelsverksamhet är koncentrerad till Norden. Sverige är den största marknaden. Verksamheten fokuserar alltmer mot produkter som företaget förädlar och som ger högre kundvärden. Inom Industriprodukter levereras förnödenheter och insatsvaror till den tunga industrin. Det andra området är Flödesteknik där Beijer Tech är en dominerande aktör i Sverige. Företaget säljer slangar och kopplingar, exempelvis till verkstads- och entreprenadsektorn. Tillväxten baseras på kompletteringsförvärv och organisk utveckling.

Europa

Europa är vår största marknad där länder som Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna står för merparten av försäljningen. Både Lesjöfors och Habia har starka marknadspositioner i flera av dessa länder.

glob europa

Anger regionens andel av Beijer Almas totala försäljning. Avser Europa utom Norden.

people europa

44 procent av Beijer Almas anställda arbetar i Europa, exklusive Norden.

Lesjöfors

5 500

Antal produkter som ingår i Lesjöfors heltäckande chassifjädersortiment.

Lesjöfors – expansion i östra Europa

Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar. Via förvärv har företaget bidragit till att konsolidera den europeiska fjädermarknaden, där Lesjöfors har sju fabriker och egen produktutveckling. De dominerande marknaderna är Tyskland och Storbritannien. De största kundsegmenten är tillverkare av personbilar och jordbruksmaskiner samt verkstadsföretag. Inom Industrifjädrar ska företaget fortsätta att växa via förvärv, främst i östra Europa.

Lesjöfors andra stora område är Chassifjädrar. Företaget är klar marknadsledare med starka positioner i exempelvis Storbritannien, Tyskland, Ryssland samt i länder i östra Europa. Kunderna är återförsäljare av reservdelar till personbilar och lätta lastbilar. Chassifjädrarna tillverkas vid fabriker i Sverige och Storbritannien. Verksamheten ska fortsätta att expandera organiskt, främst i östra Europa.

Habia – växa organiskt

Habia är inriktat på industrikabel som ofta specialanpassas till kundernas behov. Företaget har två fabriker och egen produktutveckling. De största marknaderna är Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Kunderna återfinns inom bland annat försvars- och verkstadsindustrin. Verksamheten i Polen utvecklar och tillverkar kablage. Habia är inriktat på fortsatt organisk tillväxt, men också på att expandera via förvärv som kompletterar erbjudandet inom specialkabel.

Asien

Asien är en tillväxtmarknad nu och i framtiden. I takt med att fler företag etablerar sig i Asien stärker också Beijer Alma sin närvaro i regionen. Det görs för att komma närmare kunderna, men också för att sänka tillverkningskostnaderna och stärka den egna konkurrenskraften.

glob asien 12

Andel av Beijer Almas totala försäljning i regionen.

people asien

19 procent av Beijer Almas anställda arbetar i Asien.

Habia nummer

1

Habia är global marknadsledare inom kablar för mobil telekom.

Lesjöfors – förvärv stärker plattformen

Lesjöfors har egen tillverkning av industrifjädrar i Asien. Förutom två fabriker i Kina har företaget även egen produktion i Singapore och i Thailand. Erbjudandet är brett och kunderna finns i alla större industrisektorer. Lesjöfors förser bland annat västerländska företag i Asien med lokalt tillverkade komponenter. De största marknaderna är Kina, Thailand och Singapore. Förvärv under senare år har stärkt Lesjöfors plattform i Asien. Det öppnar för fortsatt expansion på marknader med hög tillväxt och låga tillverkningskostnader. Den framtida expansionen på dessa marknader baseras på nya förvärv och på organisk tillväxt.

Habia – lågkostnadsproduktion ger konkurrenskraft

Habias telekomverksamhet är lokaliserad till Asien, där produktionen ökat kraftigt. Lågkostnadstillverkningen har säkrat konkurrenskraften och gjort att Habia idag är en av få västerländska kabeltillverkare inom telekom. Företaget är global marknadsledare inom kablar till antenner för mobil telekom. All produktutveckling sker vid fabriken i Kina, som förser antenntillverkare över hela världen med kablar. Habia har även utveckling och tillverkning av industrikabel i Kina. Fokus ligger på specialkablar till allmänna industriapplikationer. Produkterna säljs främst till företag med verksamhet i Asien. Tillväxten inom både industri- och telekomkabel bygger i första hand på fortsatt organisk utveckling.

Nordamerika

Nordamerika är vår minsta marknad. Etableringen i Nordamerika fungerar som bas för framtida tillväxtsatsningar, bland annat för Lesjöfors som växer genom kompletteringsförvärv inom Industrifjädrar och genom en etablering av Chassifjädrar.

glob nordamerika 4

Andel av Beijer Almas totala försäljning i regionen.

people nordamerika

3 procent av Beijer Almas anställda arbetar i Nordamerika.

Lesjöfors

20%

Lesjöfors marknadsandel inom klockfjädrar i Nordamerika.

Lesjöfors – ökad korsförsäljning

Lesjöfors har fabriker i USA och Mexiko, där den mexikanska fabriken erbjuder lågkostnadstillverkning. Huvudmarknader är USA, Kanada och Mexiko som står för drygt 90 procent av försäljningen. De största kundsegmenten är bygg- och anläggningssektorn. Verksamheten är inriktad på kundanpassade klockfjädrar. Lesjöfors är en av de största aktörerna på detta område med en marknadsandel på ungefär 20 procent. Klockfjädrar används i olika konsument- och industriprodukter, exempelvis inom fallskydd, byggteknik och fritidsprodukter.

Spetskompetensen inom klockfjädrar bidrar även till att stärka Lesjöfors position på övriga marknader, exempelvis i Europa där tillverkning av klockfjädrar etablerats i Lettland. Att öka korsförsäljningen mellan olika marknader är ett annat strategiskt mål, som innebär att Lesjöfors övriga fjädersortiment erbjuds kunderna i Nordamerika. Den fortsatta expansionen i Nordamerika baseras i hög grad på nya företagsförvärv.

Habia – fokus på telekom

Habia säljer kablar till kunder på den amerikanska marknaden, i första hand till företag som tillverkar och säljer antenner inom mobil telekom. Kunder i Nordamerika står för mellan 5 och 10 procent av Habias samlade telekomförsäljning. Företaget har ingen tillverkning i regionen. Produkterna levereras huvudsakligen från fabriken i Kina.