Riskhantering

Operativa risker kopplas till den löpande verksamheten och kan påverka både intäkter och kostnader på ett negativt sätt. Exempel på sådana risker är kund- och leverantörsberoenden, teknikskiften och produktkvalitet.

Vår hantering ska begränsa riskerna på utsatta områden. Lika viktigt är det att utöka försäljningen på andra områden för att minska sårbarheten.

Kund- och leverantörsrisk – bredda basen

Risk: Att vara beroende av ett fåtal kunder eller leverantörer skapar risker. Om sådana samarbeten avbryts kan försäljningen påverkas negativt.

Strategi: Beijer Alma försöker bredda kund- och leverantörsbasen i affärsområden som är mer utsatta, exempelvis Habias telekomverksamhet, Lesjöfors chassifjäderverksamhet samt inom delar av Beijer Tech. Lika viktigt är det att växa verksamheten i övriga kundsegment och affärsområden för att minska sårbarheten.

Hanteringen i praktiken: Habia har ökat antalet telekomkunder, bland annat i Asien. Parallellt görs satsningar på att växa försäljningen inom offshore, kärnkraft och industri. För att balansera riskerna inom Chassifjädrar vidareutvecklar Lesjöfors verksamheten inom Industri, bland annat via förvärv runt om i världen.

Teknikrisk – fokus på mogna branscher

Risk: Om kunder väljer att byta teknik kan det gå ut över försäljningen. Risken är större i högteknologiska branscher där teknik fasas ut i snabbare takt.

Strategi: Beijer Alma är inriktat på mogna branscher där teknikskiftena inte är så snabba. Livscykeln för större delen av koncernens komponenter är lång. Det minskar risken för oväntade förändringar. Inom telekom är teknikrisken högre. Här läggs därför mer kraft på att följa teknikutvecklingen och på att snabbare anpassa de egna produkterna.

Hanteringen i praktiken: Lesjöfors chassifjädrar används i fordon som normalt är fem år eller äldre. Det ger kontroll eftersom försäljningen kan anpassas till de årsmodeller som successivt fasas in på reservdelsmarknaden. Även bland Habias kunder inom försvar, industri, kärnkraft och offshore är produktcyklerna långa, vilket begränsar teknikrisken. Denna risk hanteras också genom att bredda försäljningen till fler tillväxtområden.

Produktrisk – kontroll och kompetens säkrar kvaliteten

Risk: Produkter och komponenter måste klara kundernas krav på hög prestanda och kvalitet. Brister kan påverka försäljning, intjäning och även leda till ersättningskrav. Det gäller särskilt komponenter för krävande applikationer i försvars-, telekom- och energisektorn, inte minst i kärnkraftsindustrin.

Strategi: Beijer Alma strävar efter att kontrollera en stor del av värdekedjan, från design och utveckling till produktion, logistik och service. Det säkerställer hög kvalitet i varje led och begränsar produktrisken.

Hanteringen i praktiken: Lesjöfors kompetens omfattar allt från fjädermaterial och metaller till mekanik, hållfasthetslära och tillverkningsteknik. Habia har stark kompetens inom utveckling av ledare, isolering och yttermaterial för specialkablar. Kvalitetssystemen är omfattande. Båda företagen är certifierade enligt flera branschspecifika kvalitetsstandarder.