Strategi

Vår strategi har banat för en hög lönsamhet i en följd av år. Denna framgångsrika inriktning håller vi därför fast vid – en inriktning där långsiktigheten är grundmurad och där tillväxt och lönsamhet alltid måste hänga ihop.

Fokus på lönsam tillväxt

Långsiktigt ägande – bygga sunda strukturer

Våra koncernbolag utvecklas inte med sikte på en kommande exit. Målet är istället att skapa framgångsrika företagsgrupper, som har industriellt sunda strukturer där tillväxten och lönsamheten är hög över tiden.

Ansvarsfullt företagande – begränsa miljöpåverkan

För att klara målet om lönsam tillväxt måste vårt företagande även vara ansvarsfullt. Därför bedriver vi ett hållbarhetsarbete som ska begränsa koncernens påverkan på miljön, men som också erbjuder medarbetarna en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Lika viktigt är det att kunder, leverantörer och affärspartners förknippar Beijer Alma med trovärdighet och sunda värderingar.

Verksamhetsstyrning – kontrollera och utveckla

Vi arbetar nära koncernbolagen med mål, uppföljning och långsiktig styrning. Det här arbetet avser normalt inte operativa insatser, utan inriktas istället på strategisk utveckling, förvärv och investeringar. Det ger våra bolag tillgång till managementresurser, som ofta saknas i medelstora företag.

Högt kundvärde – unika koncept för lönsamhet

En stor del av koncernbolagens produkter och tjänster är anpassade till specifika kundbehov. Att erbjuda produkter och tjänster som är unika ger ett högre värde, som kunden är beredd att betala för. Det bidrar i sin tur till att utveckla vår lönsamhet på ett positivt sätt. Till skillnad från standardiserade volymprodukter ger unika produktkoncept också en större handlingsfrihet inom försäljning och marknadsföring, till exempel genom att vi kan konkurrera med fler mervärden än bara priset.

Internationell marknadstäckning – bred expansion

Våra tillverkande bolag arbetar i stor utsträckning med nischprodukter, som tillverkas i relativt små serier och som har ett högre kundvärde. Totalmarknaden för denna typ av produkter är begränsad. För att kunna expandera och skapa tillväxt måste bolagen därför koppla sina erbjudanden till en bred, internationell försäljning.

Stark marknadsposition – ökar konkurrensförmågan

Vi vill ha starka marknadspositioner och det uppnås genom att vi erbjuder en hög kvalitet, sortimentsbredd, stor kundanpassning och hög service. Även denna strategi bidrar till att våra koncernbolag kan konkurrera med andra mervärden än lågt pris, vilket öppnar för en starkare lönsamhetsutveckling.

Diversifierad kund- och leverantörsbas – ger handlingsutrymme

Våra bolag ska ha en bred kund- och leverantörsbas. Denna bredd skapar handlingsutrymme samt minskar risktagandet och beroendet av enskilda marknader, branscher eller företag.

Organisk tillväxt – egen produkt- och marknadsutveckling

Vi växer organiskt via satsningar på produkt- och marknadsutveckling i koncernbolagen. Erfarenheten visar att sådana tillväxtsatsningar ofta ger en högre lönsamhet och begränsad risk. Dessutom görs arbetet i befintliga organisationer och inriktas på marknader och produkter vi känner väl.

Företagsförvärv – tillväxt på nya områden

Företagsförvärv kan gälla både tilläggsförvärv i koncernbolagen och etablering av helt nya verksamheter. Tilläggsförvärv stärker oss på utvalda marknader eller inom specifika teknik- eller produktområden. Även här är risken lägre eftersom förvärven görs i marknader eller på områden som är kända för oss.

Lönsam tillväxt – strategiskt slutmål

När delarna i vår strategi knyts samman pekar helheten mot ett gemensamt slutmål – en lönsam tillväxt, som dessutom är uthållig. För att uppnå detta är arbetet med våra fyra tillväxtkriterier avgörande, det vill säga med högt kundvärde, internationell marknadstäckning, starka marknadspositioner och en diversifierad kund- och leverantörsbas. Övriga delar i strategin möjliggör på olika sätt att vi kan flytta fram positionerna på dessa områden.