Verksamhetsstyrning

Rätt insatser i rätt tid. Våra tre dotterbolag utvärderas löpande. Vi mäter och följer upp samma nyckeltal och får på så sätt en tydlig bild av utvecklingen över tiden. Genom detta arbetssätt blir det också lättare att fatta snabba beslut och vid behov göra anpassningar av allt från nya investeringar till kostnader och bemanning.

verksamhetshjul sv

Strategisk planering. Beijer Alma driver strategiutvecklingsprocessen i koncernen, sätter agendan och bidrar med analys och kompetens. För varje dotterbolag utformas mål och riktlinjer. Detta är en årlig process med sikte på hur kundnytta skapas, bedömd marknadspotential, konkurrensläget och på långsiktiga utvecklingsmöjligheter i dotterbolagens olika affärsområden. Via strategiprocessen utformas även handlingsplaner på 3–5 års sikt för alla verksamheter.

Det traditionella budgetarbetet har ersatts med prognoser som uppdateras kvartalsvis. Det gör att dotterbolagen utvärderas i jämförelse med historiska prestationer och strategiska planer. Kvartalsprognoserna ger bästa möjliga bedömning av affärsläget och av årets utfall vid varje givet tillfälle.

Styrning och uppföljning. Dotterbolagen utvärderas månadsvis. Nyckeltal följs upp och det görs avstämningar kring bland annat marknadsutveckling, konkurrenter och förvärvsprojekt. Genom att mäta samma saker skapas långa tidsserier som ger en bra bild av utvecklingen. Om vi upptäcker större, negativa avvikelser tas beslut om åtgärdsplaner. Dessa förankras i dotterbolagen samt mäts och korrigeras vid kommande utvärderingar. Därmed förbättras möjligheterna att tidigt hantera avvikelser. Orderingång och fakturering följs upp veckovis i alla enheter. Det gör att vi snabbt spårar skiftningar i efterfrågan, som kan leda till anpassningar av kostnader och bemanning.